Złącze JIRA

Zalety korzystania ze złącza JIRA

Złącze JIRA rozszerza możliwości wykorzystania CDESK w firmach IT, a także w innych firmach korzystających z usług programistów. Umożliwia połączenie z oprogramowaniem JIRA, które jest przeznaczone do organizacji prac programistycznych i zarządzania projektami. Dzięki temu połączeniu możliwe jest powiązanie wniosku CDESK z istniejącym zadaniem JIRA lub utworzenie nowego zadania bezpośrednio z wniosku

Obecnie połączenie jest w pełni funkcjonalne z JIRA zainstalowaną na lokalnym serwerze. Połączenie z chmurową wersją JIRA zostanie zrealizowane na podstawie zapotrzebowania.

Konfigurowanie połączenia między CDESK i JIRA

Dodanie konektora JIRA w CDESK i aktywacja JIRA REST API

Aby móc korzystać z złącza JIRA, należy go najpierw dodać i skonfigurować. Aby dodać złącze JIRA, przejdź do Ustawienia globalne -> Złącza, API, a następnie kliknij przycisk +Dodaj złącze.

Tlačidlo pre pridanie konektoru
Obraz: Przycisk do dodania złącza

Po kliknięciu pojawi się okno z wyborem typu złącza. Wybierz opcję JIRA. Aby kontynuować, kliknij ->Kontynuuj.

Výber typu konektora
Obraz: Wybór typu złącza

Następnie wyświetlany jest formularz konfiguracji złącza, który zawiera następujące pola:

Formulár pre konfiguráciu JIRA konektoru
Obraz: Formularz konfiguracji konektora JIRA

Typ złącza – podczas dodawania złącza JIRA pole jest automatycznie wypełniane za pomocą JIRA (Jira software). Tego ustawienia nie można zmienić.

Nazwa – nazwa, pod którą złącze będzie wyświetlać się na liście złączy.

Włączony – aby użyć złącza, należy ustawić przełącznik w pozycji włączonej .

Domyślny projekt – to pole zostanie wyświetlone dopiero po synchronizacji JIRA i CDESK. Umożliwia ustawienie, który projekt będzie wstępnie wypełniony podczas wprowadzania novego zadania JIRA z wniosku. Ten projekt będzie również wstępnie ustawiony w filtrze i podczas łączenia wniosku z istniejącym zadaniem JIRA.

Domyślny filtr dla statusu – to pole zostanie wyświetlone dopiero po synchronizacji JIRA i CDESK. Umożliwia ustawienie, które zadania JIRA według statusu będą domyślnie wyświetlane na liście podczas łączenia wniosku z istniejącym zadaniem JIRA.

JIRA REST API

Aby korzystać ze złącza CDESK JIRA, należy zainstalować dodatkowe biblioteki w swoim serwerze JIRA. Można je pobrać klikając na przycisk Cdesk Jira plugin. Służą one do umożliwienia komunikacji serwera CDESK z systemem JIRA.

Następnie w sekcji Dane logowania wpisz adres serwera JIRA, numer portu (domyślnie używany jest 443) oraz nazwę i hasło administratora do logowania do JIRA. Po uzupełnieniu danych dostępny jest przycisk Test połączenie. Po kliknięciu w formularzu pojawią się dodatkowe pola do parowania kont CDESK i użytkowników JIRA. Jednocześnie przełącznik obok przycisku jest ustawiony w pozycji włączonej , co oznacza, że ​​synchronizacja przebiegła pomyślnie.

Mapowanie kont JIRA i użytkowników CDESK

Łączenie użytkowników CDESK z kontami JIRA jest możliwe w zakładce Użytkownicy. Użytkownik, który nie ma swojego konta CDESK połączonego z kontem JIRA, nie będzie mógł tworzyć nowych zadań JIRA z CDESK ani łączyć wniosków z istniejącymi zadaniami JIRA.

Záložka Používatelia v JIRA konektore
Obraz: Zakładka Użytkownicy w złączu JIRA

Po udanej synchronizacji w zakładce pojawi się lista wszystkich użytkowników JIRA. W prawym górnym rogu znajduje się narzędzie pozwalające na przeglądanie poszczególnych stron listy. Możesz wyszukać konkretnego użytkownika za pomocą pola wyszukiwania.

Aby połączyć z użytkownikiem w CDESK, kliknij ikonę  na końcu wiersza użytkownika, którego chcesz połączyć, a następnie wybierz żądanego użytkownika w kolumnie Użytkownik Cdesk. Aby zapisać ustawienia, należy kliknąć na ikonę , znajdującą się na końcu wiersza użytkownika.

Prepojenie JIRA účtu s CDESK používateľom
Obraz: Powiązanie konta JIRA z użytkownikiem CDESK

Jeśli chcesz zmodyfikować ustawione połączenie, kliknij ikonę na końcu wiersza tego użytkownika. Pojawi się wtedy to samo okienko co przy ustawianiu połączenia kont i będzie można wybrać nowego użytkownika CDESK. Jeśli chcesz usunąć połączenie, kliknij ikonę .

Odstránenie prepojenia medzi JIRA kontom a CDESK používateľom
Obraz: Usunięcie połączenia pomiędzy kontem JIRA a użytkownikiem CDESK
Wybór firm do parowania zadań w JIRA

Połączenie z zadaniami JIRA jest możliwe tylko na wnioskach klientów, które są wybrane na karcie Firmy w złączu JIRA. Aby przypisać firmę, kliknij przycisk + Dodaj firmę.

Tlačidlo pre pridanie spoločnosti medzi priradené spoločnosti
Obraz: Przycisk dodawania firmy do przydzielonych firm

Po kliknięciu wyświetli się lista firm, które są zarejestrowane w Książka Książka adresowa -> Firmy. Aby wybrać firmę, kliknij na jej nazwę, aby dodać ją do listy powiązanych firm. Firma może mieć przypisane tylko jedno środowisko JIRA. Wnioski CDESK związane z firmą będą miały dostęp do przypisanego środowiska JIRA.

Zoznam priradených spoločností na záložke Spoločnosti v JIRA konektore
Obraz: Lista przydzielonych firm na zakładce Firmy w złączu JIRA

Jeśli chcesz usunąć firmę z listy, kliknij na ikonę na końcu wiersza dla tej firmy.

Ikona pre odstránenie zo zoznamu priradených spoločností
Obraz: Ikona usuwania z listy przydzielonych firm
Mapowanie projektów JIRA z zamówieniami CDESK

Złącze CDESK JIRA umożliwia przekazywanie realizacji z CDESK do workloga JIRA. Odbywa się to poprzez powiązanie zadania JIRA z pozycjami rozliczeniowymi w zamówieniach. Realizacje, które mają połączenie przez pozycję rozliczeniową z zadaniem JIRA, zostaną zsynchronizowane z worklogiem. Aby to osiągnąć, należy powiązać projekty JIRA z zamówieniami CDESK, a także włączyć parowanie zadań JIRA z pozycjami księgowymi.

Powiązanie projektów JIRA z umowami ustawia się na zakładce Projekty w złączu JIRA.

Záložka Projekty v JIRA konektore
Obraz: Zakładka Projekty w złączu JIRA

W górnej części zakładki znajduje się przełącznik Włącz parowanie zadań JIRA do pozycji rozliczeniowych zamówienia. Ustawienie przełącznika w pozycji włączonej sprawi, że jeśli realizacje mają ustawioną taką samą pozycję rozliczeniową, jak ta na połączonym zamówieniu, to czas zapisany na tych realizacjach również zostanie przeniesiony do worklogu zadania JIRA. Jeśli przełącznik jest wyłączony , taki transfer nie będzie działał.

W zakładce po synchronizacji ładowane są wszystkie projekty JIRA. Aby utworzyć nowe zamówienie CDESK, które będzie powiązane z projektem JIRA, należy kliknąć na ikonę menu na końcu wiersza dla tego projektu i wybierz opcję Połącz z nowym zamówieniem. Po kliknięciu pojawi się formularz do wprowadzenia nowego zamówienia. Więcej informacji na temat tworzenia zamówień można znaleźć w osobnym artykule.

Tlačidlo pre vytvorenie novej zákazky, ktorá bude prepojená s JIRA projektom
Obraz: Przycisk do tworzenia nowego zamówienia, które będzie powiązane z projektem JIRA

Po utworzeniu zamówienia, jego nazwa jest wyświetlana w kolumnie zamówienia CDESK.

JIRA projekt s prepojenou zákazkou
Obraz: Projekt JIRA z powiązanym zamówieniem

Aby połączyć się z istniejącym zamówieniem, należy kliknąć na ikonę menu na końcu wiersza projektu i wybrać opcję Połącz z istniejącym zamówieniem. Po kliknięciu pojawi się okno z listą zamówień. Aby wybrać zamówienie, kliknij na jego nazwę.

Tlačidlo pre prepojenie JIRA projektu s existujúcou zákazkou
Obraz: Przycisk łączący projekt JIRA z istniejącym zamówieniem

Po pomyślnym połączeniu zamówienia z projektem JIRA możliwe jest skonfigurowanie połączenia konkretnego zadania JIRA z pozycją rozliczeniową. Zacznij od dwukrotnego kliknięcia na nazwę połączonego zamówienia w kolumnie zamówienie CDESK. Po kliknięciu pojawi się lista wszystkich zadań JIRA należących do projektu JIRA. W górnej części okna znajduje się pole wyszukiwania, które pozwala na wyszukanie konkretnego zadania JIRA. Na liście możesz również skorzystać z filtra zaawansowanego, który pozwala filtrować zadania JIRA według określonych przez Ciebie kryteriów. Więcej informacji na temat pracy z filtrem zaawansowanym można znaleźć w osobnym artykule.

Po wyszukaniu konkretnego zadania możliwe jest ustawienie połączenia z nową lub istniejącą pozycją rozliczeniową. Aby połączyć się z nową pozycją rozliczeniową należy kliknąć na ikonę menu na końcu wiersza danego zadania JIRA i wybrać opcję Połącz z nową pozycją rozliczeniową. Po kliknięciu pojawi się formularz wprowadzania nowej pozycji rozliczeniowej. Szczegóły dotyczące postępowania przy wprowadzaniu nowej pozycji rozliczeniowej znajdują się w tym artykule. Po wprowadzeniu parametrów dla nowej pozycji rozliczeniowej należy kliknąć przycisk Zapisz.

Tlačidlo pre prepojenie JIRA úlohy s novou účtovnou položkou
Obraz: Przycisk do łączenia zadania JIRA z nową pozycją rozliczeniową

Aby połączyć z istniejącą pozycją rozliczeniową, kliknij na ikonę menu na końcu wiersza zadania JIRA i wybierz opcję Połącz z istniejącą pozycją rozliczeniową.

Tlačidlo pre prepojenie JIRA úlohy s existujúcou účtovnou položkou
Obraz: Przycisk umożliwiający połączenie zadania JIRA z istniejącą pozycją rozliczeniową

Po kliknięciu kolumny Pozycja rozliczeniowa CDESK wyświetli się wybór pozycji rozliczeniowych dostępnych dla klienta, który jest ustawiony na wybranym zamówieniu. Jeżeli pozycja rozliczeniowa pochodzi z innego zamówienia niż wybrane, ale klient ma ją do dyspozycji, to w nawiasie po nazwie pozycji rozliczeniowej znajduje się informacja, z której umowy została pobrana pozycja rozliczeniowa. Pozycję rozliczeniową na liście wybierz klikając.

Výber existujúcich účtovných položiek pre prepojenie s JIRA úlohou
Obraz: Wybór istniejących pozycji rozliczeniowych do połączenia z zadaniem JIRA

Po wybraniu pozycji rozliczeniowej należy zapisać to ustawienie klikając na ikonę menu nna końcu wiersza zadania JIRA, a następnie wybierając opcję Zapisz.

Uloženie prepojenia existujúcej účtovnej položky s JIRA úlohou
Obraz: Zapisanie połączenia między istniejącą pozycją rozliczeniową a zadaniem JIRA

Po zapisaniu połączenia pozycji rozliczeniowej z zadaniem JIRA, nazwa pozycji rozliczeniowej będzie wyświetlana w kolumnie Pozycja rozliczeniowa CDESK.

Prepojenie CDESK účtovnej položky s JIRA úlohou
Obraz: Obraz: Połączenie pozycji rozliczeniowej CDESK z zadaniem JIRA

W przypadku konieczności anulowania połączenia z pozycją rozliczeniową należy kliknąć na ikonę menu na końcu wiersza zadania JIRA i wybierz Anuluj połączenie z pozycją rozliczeniową.

Tlačidlo pre zrušenie prepojenia účtovnej položky s JIRA úlohou
Obraz: Przycisk usunięcia polączenia pozycji rozliczeniowej z zadaniem JIRA

Jeśli potrzebujesz przerwać połączenie bezpośrednie z zamówieniem, kliknij na ikonę menu nna końcu wiersza projektu i wybierz Anuluj połączenie z zamówieniem.

Tlačidlo pre zrušenie prepojenia JIRA projektu s existujúcou zákazkou
Obraz: Przycisk anulowania połączenia projektu JIRA z istniejącym zamówieniem
Powiadomienia o zmianach w połączonym zadaniu JIRA

Po połączeniu wniosku CDESK z zadaniem JIRA, użytkownik CDESK może otrzymywać powiadomienia o zmianach wprowadzonych w zadaniu JIRA. Aktywacja tych powiadomień i ustawienie, które zmiany mają być powiadamiane, są konfigurowane na zakładce Webhook w złączu JIRA.

Záložka Webhook
Obraz: Zakładka Webhook

Ustawienie przełącznika Aktualizacja zmian zadań JIRA do pozycji włączonej , zapewni, że CDESK będzie otrzymywać z JIRA informacje o zmianach wprowadzonych do zadań. To połączenie jest ważne, aby CDESK mógł później wysyłać powiadomienia do użytkowników. Jeśli ten przełącznik jest wyłączony , to połączenie nie będzie działać i w rezultacie nie będzie można wysłać żadnych powiadomień. Aby ustawić, kiedy będą wysyłane powiadomienia, kliknij przycisk +Dodaj regułę.

Tlačidlo pre vytvorenie nového pravidla odosielania notifikácií z JIRA úloh
Obraz: Przycisk do tworzenia nowej reguły wysyłania powiadomień z zadań JIRA

Po kliknięciu wyświetlone zostaną pola do wpisania parametrów reguły:

Nazwa – wprowadź nazwę, która będzie używana do krótkiego opisu reguły.

Zdarzenie – wybierz zdarzenie z listy, dla którego będą wysyłane powiadomienia. Dostępne są następujące opcje:

  • Zmiana statusu na – powiadomienie znika, gdy zmienia się status zadania JIRA. Po wybraniu tej opcji pojawi się pole do wyboru statusu, o którym, jeśli zostanie ustawiony w zadaniu JIRA, użytkownik zostanie powiadomiony. Są to statusy, które ustawiłeś w JIRA. W przypadku, gdy nie wybierzesz żadnego konkretnego statusu w tym drugim polu, powiadomienia zostaną wysłane, gdy jakikolwiek stan ulegnie zmianie.
  • Zmiana rozwiązującego – Powiadomienie zostanie wysłane, gdy zmieni się rozwiązujący na zadaniu JIRA.

Akcja – wybierz opcję Wyślij powiadomienie.

Projekty – Wybierz projekt, w ramach którego będą powiadamiane zmiany w zadaniach JIRA. Dla jednej reguły można wybrać wiele projektów.

Aby zapisać regułę, kliknij na ikonę , który znajduje się na końcu wiersza reguły.

Nastavenie pravidla pre odosielanie notifikácií z JIRA úlohy
Obraz: Ustawienie reguły wysyłania powiadomień z zadań JIRA

CDESK pozwala na tworzenie wielu reguł wysyłania powiadomień o zmianach w zadaniu JIRA. Wszystkie utworzone reguły są wyświetlane na liście w zakładce Webhook w złączu JIRA. Jeśli chcesz edytować zapisaną regułę, kliknij ikonę na końcu wiersza reguły. Jeśli chcesz usunąć regułę, kliknij na ikonę .

Ikony pre odstránenie a editáciu pravidla o odosielaní notifikácií
Obraz: Ikony do usuwania i edycji reguły dotyczącej wysyłania powiadomień

Ustawienie reguły w zakładce Webhook określa tylko warunki, kiedy powiadomienia będą wysyłane. Aby jednak użytkownik otrzymał powiadomienie, konieczne jest jeszcze włączenie powiadomienia z poziomu złącza JIRA w Ustawieniach globalnych -> Powiadomienia -> Ustawienia podstawowe -> Wnioski -> Pole złącza Jira. W kolumnie Odbiorcy powiadomień należy ustawić role, które będą powiadamiane, a następnie przełączyć przełącznik w kolumnie E-mail. Dla konektora Jira dostępne są obecnie tylko powiadomienia mailowe.

Nastavenie notifikácií pre JIRA konektor
Obraz: Ustawianie powiadomień dla złącza JIRA

Wprowadzanie zadań JIRA przez wnioski w CDESK

Po skonfigurowaniu złącza JIRA można go użyć do tworzenia nowych zadań JIRA z wniosków lub do łączenia wniosków z istniejącymi zadaniami. Czynności te mogą być wykonywane tylko na zapisanych wnioskach. Muszą być również na kliencie, który został wybrany podczas konfiguracji złącza JIRA na zakładce Firmy.

PDodawanie, a także łączenie z zadaniami JIRA odbywa się na zakładce Jira we wniosku CDESK. Jeśli zakładka nie pojawia się na liście, sprawdź uprawnienia w Użytkownicy i grupy -> Użytkownicy -> konkretny użytkownik -> zakładka Uprawnienia -> Wnioski -> Dostęp do zakładek -> Jira.

Utworzenie nowego zadania JIRA

Aby utworzyć nowe zadanie JIRA, które będzie powiązane z wnioskiem, kliknij przycisk +Utwórz w zakładce Jira.

Tlačidlo pre vytvorenie novej JIRA úlohy
Obraz: Przycisk do utworzenia nowego zadania JIRA

Po kliknięciu pojawi się formularz zawierający następujące pola:

Formulár pre vytvorenie novej JIRA úlohy z požiadavky
Obraz: Formularz do tworzenia nowego zadania JIRA z wniosku

Wniosek – w polu automatycznie wypełniany jest numer i nazwa wniosku, z którego tworzone jest zadanie JIRA. Klikając na ikonę można wyświetlić szczegółowe informacje o wniosku. Klikając ponownie na ikonę szczegóły się zamykają.

Projekt – wybierz projekt, w którym będzie zawarte zadanie JIRA. Pole może być wstępnie wypełnione projektem, który został ustawiony w polu Domyślny projekt podczas konfiguracji złącza.

Typ – wybierz typ zadania JIRA. Po wybraniu typu wniosku zostaną wyświetlone dodatkowe pola używane dla tego typu w JIRA.

Załączniki – w tej sekcji możliwe jest dodawanie załączników do zadania JIRA. Również załączniki dodane do oryginalnego wniosku CDESK zostaną przeniesione tutaj. Jeśli musisz usunąć któryś z załączników, kliknij ikonę .

Aby utworzyć nowe zadanie JIRA, kliknij przycisk Zapisz znajdujący się w prawym dolnym rogu formularza. W utworzonym zadaniu JIRA znajduje się informacja o połączeniu z wnioskiem CDESK z możliwością przejścia do wniosku

JIRA úloha vytvorená z CDESK požiadavky
Obraz: Zadanie JIRA utworzone z wniosku CDESK
Połączenie z istniejącym zadaniem JIRA

Aby połączyć wniosek z istniejącym zadaniem JIRA, kliknij przycisk +Połącz w zakładce Jira.

Tlačidlo pre prepojenie existujúcej JIRA úlohy s požiadavkou
Obraz: Przycisk do łączenia istniejącego zadania JIRA z wnioskiem

Po kliknięciu pojawi się okno modalne z wyborem zadań JIRA. Lista może być wstępnie wypełniona filtrem zawierającym status zadania i projektu, który mogłeś ustawić podczas konfiguracji złącza JIRA w polach Domyślny projekt i Domyślny filtr statusu. Aby utworzyć połączenie, kliknij na nazwę zadania JIRA..

Zoznam JIRA úloh pre prepojenie s CDESK požiadavkou
Obraz: Lista zadań JIRA do połączenia z wnioskiem CDESK

Po połączeniu zadanie JIRA zawiera informację o połączeniu z wnioskiem CDESK z możliwością przejścia do wniosku.

Wyświetlanie i praca z połączonymi zadaniami JIRA w CDESK

Informacje o powiązanym zadaniu JIRA są również wyświetlane bezpośrednio na liście wniosków, gdzie można dodać kolumny JIRA-ID i JIRA Fix version. Praca z listą wniosków została opisana w osobnym tekście Lista wniosków. Kliknięcie na wpis w kolumnie JIRA-ID powoduje wyświetlenie powiązanego zadania JIRA w nowym oknie przeglądarki..

Požiadavka s prepojením na JIRA úlohu v zozname požiadaviek
Obraz: Wniosek z połączeniem z zadaniem JIRA na liście wniosków

Po otwarciu wniosku, na karcie JIRA

wyświetlana jest lista wszystkich powiązanych zadań JIRA. Na liście wyświetlane są następujące kolumny:

  • JIRA-ID
  • Projekt
  • Nazwa
  • Status
  • Rozwiązujący
  • Wersja poprawki
  • Ostatnia zmiana
  • Ostatni post
Pripojené JIRA úlohy na požiadavke
Obraz: Połączone zadania JIRA na wniosku

W razie potrzeby można zerwać połączenie z zadaniem JIRA. Aby zerwać połączenie, kliknij ikonę menu na końcu wiersza zadania i wybierz opcję Anuluj połączenie.

Tlačidlo pre zrušenie väzby s JIRA úlohou
Obraz: Przycisk do anulowania połączenia z zadaniem JIRA