CI TYPES

Hierarchia CMDB

CI Types (Configuration Item Types) to podgrupy obiektów konfigurowalnych – w ramach grupy głównej tworzą zestawy obiektów o tych samych właściwościach. W hierarchii bazy danych konfiguracji należą one do CI Main groups:

  • CI Main groups – główne grupy obiektów (np. Urządzenia, Miejsca, Pojazdy…), które są dalej podzielone na podgrupy, więcej o grupach głównych w osobnym artykule CI Main groups
    • CI Types- podział grup głównych na podgrupy, które wyróżniają zbiory obiektów o takich samych właściwościach (na przykład główna grupa kategorii urządzeń IT może zawierać podgrupy komputerów, drukarek, serwerów, elementów sieci…). Więcej w artykule poniżej
      • CI List – zawiera same obiekty, posegregowane w podgrupy (np. konkretne urządzenia z podgrupy Komputery). Więcej w osobnym artykule Lista CI

Listę zdefiniowanych podgrup można przeglądać poprzez menu główne CMDB->CI Types, po wybraniu grupy głównej w lewej części okna. Jeśli nie ma grup głównych, musisz je zdefiniować w CMDB->CI Main groups. Istniejące podgrupy możesz edytować klikając dwukrotnie na odpowiedni wiersz lub wybierając opcję  Edytuj z menu kontekstowego . Aby utworzyć nową podgrupę, kliknij na +Dodaj CI type .

Zoznam definovaných podskupín vybranej hlavnej skupiny v CMDB
Lista zdefiniowanych podgrup wybranej grupy głównej w CMDB

Definicja podgrupy

Formularz CI Types zawiera następujące opcje:

Grupa główna – wybierz spośród zdefiniowanych grup głównych w CMDB->CI Main groups

Nazwa CI Typu – wprowadź nazwę podgrupy

Opis – możesz wprowadzić opis typu CI, który ma być wyświetlany na liście typów CI

Slug (alias) – alias dla ID – pozwala na pracę z podgrupami (CI Types) w API CDESK, bez konieczności znajomości ich ID w bazie danych. Używaj wyrażeń bez znaków diakrytycznych i spacji – zamiast spacji używaj myślników. Slug powinien być unikalny, tzn. może być użyty w ramach typów CI co najwyżej raz

Automatyczne tworzenie nazwy – domyślnie wyłączone , przełączenie przełącznika do pozycji włączonej spowoduje otwarcie przycisku + Ustaw . Kliknięcie na nią otworzy okno z przypisanymi właściwościami edytowanego typu CI. Można je łączyć na różne sposoby, aby automatycznie tworzyć nazwy obiektów. Jeśli nie są oferowane żadne właściwości, upewnij się, że podgrupa ma przypisane właściwości pola tekstowego i numerycznego

Nazwa obowiązkowa – jeśli obiekty wybranej podgrupy nie muszą mieć wpisanej nazwy, przestaw przełącznik do pozycji wyłączonej

Nová podskupina pre hlavnú skupinu Zariadenia
Nowa podgrupa dla głównej grupy Urządzenia
Właściwości

W tej sekcji określasz, jakie dane chcesz rejestrować dla wszystkich obiektów przypisanych do wybranej podgrupy (CI Type). W ten sposób można odróżnić obiekty wybranej podgrupy od obiektów innej podgrupy.

Kliknij na +Dodaj właściwość , aby wybrać żądane właściwości. Jeśli żądane właściwości nie znajdują się na liście właściwości, utwórz własne. Więcej na temat pracy z właściwościami można przeczytać w artykule Funkcje ogólne->Właściwości opcjonalne

(przykład wykorzystania właściwości: dla obiektów typu komputery z głównej grupy urządzeń IT można rejestrować takie właściwości jak procesor, pamięć masowa, czy do kogo jest przypisany komputer, natomiast dla obiektów typu elementy sieciowe w tej samej grupie urządzeń IT może nas interesować typ elementu sieciowego, ilość portów, czy komunikuje się bezprzewodowo…)

Vlastnosti objektov podskupiny + automatická tvorba názvu podľa vlastnosti adresy
Właściwości obiektów podgrupy + automatyczne tworzenie nazwy według właściwości adresu

Po zdefiniowaniu grupy głównej, automatycznie tworzona jest dla niej jedna lub więcej ogólnych podgrup (CI Types), które mogą posiadać predefiniowany zestaw właściwości, takich jak:

Operacje – Adres

Pojazdy – numer rejestracyjny, identyfikator dla telemetrii (monitoring GPS pojazdów)

Kliknij Zapis z , aby utworzyć podgrupę lub zapisać zmiany.