PRACA, KTÓREJ NIE CHCESZ ROZLICZAĆ

Zamówienia mogą być wykorzystywane do rejestrowania wykonanej pracy, której nie chcesz rozliczać. Może to być na przykład praca wykonywana wewnętrznie w firmie lub praca reklamacyjna. Aby uzupełnić informacje, w module Zamówienia można również rejestrować różne rodzaje prac oraz kwoty ryczałtowe w celu rozliczenia wykonanych czynności. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w tekście Uniwersalne rozliczanie za pomocą zamówień.

Tworzenie zamówienia

Pierwszym krokiem jest wprowadzenie zamówienia. Wszystkie szczegóły na ten temat można znaleźć w tekście Tworzenie zamówienia, a następnie tworzenie pozycji rozliczeniowych, do których będą przypisane realizacje, co zostało opisane w poniższym tekście

Utworzenie pozycji rozliczeniowej typu Nierozliczana praca i transport

Nierozliczaną pracę i transport dodajesz do zamówienia na zakładce Rozliczenia. Jeśli zakładka nie jest wyświetlana, sprawdź odpowiednie uprawnienia. Uprawnienia do dostępu do zakładki można ustawić w Użytkownicy i Grupy->Użytkownicy->Konkretny Użytkownik->Zakładka Uprawnienia->Kontrakty->Dostęp do zakładek->Rozliczenia.

Nierozliczaną pracę i transport dodajesz w sekcji Praca i ryczałt. Kliknij ikonę +, aby utworzyć nową pozycję. Jeśli chcesz dodać pozycję z cennika, użyj przycisku + Z cennika pracy.

Po kliknięciu otworzy się okno do wyboru pozycji. Wybierz pozycję typu Nierozliczana praca i transport. Więcej informacji o cenach znajdziesz w Cenniku pracy i ryczałtów. Przycisk dodawania robocizny i stawek ryczałtowych z cennika jest wyświetlany tylko wtedy, gdy użytkownik ma uprawnienia dostępu do cennika robocizny i stawek ryczałtowych. Uprawnienie ustawia się w Użytkownicy i grupy->Użytkownicy->Dany użytkownik->Zakładka Uprawnienia->Cenniki->Cenniki pracy i ryczałtowe.

Výber neúčtovanej práce a dopravy z cenníka
Wybór nierozliczonej pracy i transportu z cennika

Użyj przycisku +, aby dodać nową pozycję. Kliknij, aby otworzyć nowe okno. W prawym górnym rogu znajdują się przyciski opcji, których możesz użyć do ustawienia sposobu, w jaki element będzie oferowany w połączonych formularzach. Ich znaczenie jest opisane bardziej szczegółowo w tekście Uniwersalne rozliczanie przez zamówienia.

Nastavenie neúčotvanej práce a dopravy
Ustawianie pracy niefakturowanej i transportu

Rodzaj pracy – wybierz opcję Praca nierozliczana i transport.
Nazwa pracy * – nazwa pozycji, która pojawia się w realizacji w wyborze pozycji rozliczeniowej,

Możliwość wyboru

  • We wszystkich typach realizacji – pozycja będzie możliwa do wybrania zarówno w realizacji bez reklamacji jak i z reklamacją
  • Tylko w realizacjach niereklamowanych – pozycja będzie możliwa do wybrania tylko w realizacjach niereklamowanych
  • Tylko w reklamacjach – pozycja będzie możliwa do wybrania tylko w reklamacjach realizacji. Są to realizacje, które nie są fakturowane. Informacje na temat realizacji znajdują się w tekście Realizacje.

Fakturowanie – wybierz w jaki sposób pozycja będzie fakturowana:

  • Ręcznie – pozycja zostanie uwzględniona w procesie rozliczeniowym po ręcznym uruchomieniu.
  • Automatyczny – pozycja jest automatycznie uwzględniana w procesie rozliczeniowym w wybranym dniu rozliczeniowym miesiąca.
  • Automatycznie z potwierdzeniem — pozycja zostanie uwzględniona w procesie fakturowania, który zostanie wykonany automatycznie, ale zostanie zakończony po potwierdzeniu przez użytkownika.
  • Zablokowany — przedmiot nie zostanie uwzględniony w procesie rozliczeniowym.

Stały – wybierz, czy pozycja pozostanie aktywna po rozliczeniu:

  • Tak, fakturowanie wielokrotne – po zakończeniu procesu fakturowania pozycja pozostaje aktywna.
  • Nie, jednorazowe rozliczenie — po zakończeniu procesu rozliczenia pozycja jest archiwizowana.

Uwaga – uwaga do pozycji. Nie pojawi się na fakturze ani w innym miejscu w systemie CDESK.

Položku na Zákazku pridáte pomocou tlačidla Pridať. Výberom možnosti Zatvoriť okno zatvoríte bez pridania danej položky.

Aby dodać pozycję do Zamówienia, należy użyć przycisku Dodaj . Wybranie opcji Zamknij spowoduje zamknięcie okna bez dodawania pozycji.

Nie rozliczanie pracy przez realizacje wewnętrzne i reklamacyjne

Innym sposobem ewidencjonowania niefakturowanej pracy u Klienta jest wykorzystanie realizacji wewnętrznych i realizacji. Możesz dodać zarówno realizacje wewnętrzne, jak i reklamacyjne bezpośrednio na zamówieniu w zakładce Realizacje. Instrukcje dotyczące dodawania realizacji bezpośrednio przez umowę znajdują się w części Ewidencja zamówień. Do zakładki przenoszone są również realizacje dodane za pomocą zadań, wniosków i zleceń pracy, które są powiązane z wybranym zamówieniem. Szczegóły na temat dodawania realizacji do wniosku znajdziesz TUTAJ, dodawania ich do zadań TUTAJ, a do zleceń pracy TUTAJ.

Zakładka Realizacje w zamówieniach
Zakładka Realizacje w zamówieniach

Realizacji wewnętrznych można używać do śledzenia działań wykonywanych wewnętrznie na wniosku lub zadaniu związanym z wnioskiem. Realizacje wewnętrzne mogą być fakturowane, o ile są powiązane z realizacjami fakturowania. Informacje na temat wprowadzania realizacji wewnętrznych oraz ich bardziej szczegółowy opis znajdziesz w tekście Realizacje wewnętrzne.

Interné plnenie nebude fakturované pokiaľ nemá väzbu na fakturačné plnenie
Realizacja wewnętrzna nie będzie fakturowana, chyba że jest powiązana z realizacjami fakturowanymi

Reklamacyjna realizacja ma na celu wyróżnienie pracy nad reklamacjami. Reklamacyjna realizacja może dotyczyć zarówno fakturowania, jak i realizacji wewnętrznej. W przypadku reklamacyjnej realizacji w formie realizacji rozliczeniowej, należy przypisać jej pozycję rozliczeniową typu Nierozliczona praca i dostawa, aby jej nie fakturować.

Możesz zafakturować reklamację, jeśli przypiszesz jej jedną z pozycji do rozliczenia. (np. praca wg stawek godzinowych, praca wg stałych pozycji itp.) Taka pozycja rozliczeniowa musi być możliwa do wybrania dla wszystkich rodzajów realizacji lub dla reklamacji. Więcej informacji na temat konfigurowania pozycji rozliczeniowej znajduje się w części Uniwersalne rozliczanie za pomocą zamówień.

Nastavenie, pre aký typ plnení bude daná účtovná jednotka dostupná
Ustalenie rodzaju realizacji, dla którego jednostka będzie dostępna

Więcej informacji na temat zgłaszania reklamacji znajdziesz tutaj.

Reklamačné plnenie nebude fakturované bez ohľadu na to, či ide o fakturačné alebo interné plnenie
Realizacja reklamacji nie będzie fakturowana bez względu na to, czy jest to realizacja fakturowa, czy wewnętrzna

Pominięcie realizacji pozycji towarowych przy tworzeniu faktury

Pozycja rozliczeniowa typu Nierozliczaba praca i transport, realizacje wewnętrzne nie są automatycznie wyświetlane podczas wystawiania faktury. (Instrukcje dotyczące wystawiania faktury znajdują się w rozdziale Uniwersalne rozliczanie przez zamówienia).

W podglądzie faktury możesz ręcznie odznaczyć pozycje rozliczeniowe, pozycje towarowe i realizacje, których nie chcesz fakturować. Więcej informacji na temat edycji pozycji na fakturze można znaleźć w części Uniwersalne rozliczenia przez Zamówienia

Neoznačená položka nebude fakturovaná, hoci ide o fakturačnú položku
Nieoznaczona pozycja nie zostanie zafakturowana, nawet jeśli jest to pozycja fakturowana