ZAMÓWIENIA - USTAWIENIA

Ustawienia zamówień dokonuje się w Ustawieniach globalnych -> Zamówienia.

Location of the Deals module in the Global Settings
Obraz: Umieszczenie modułu Zamówienia w ustawieniach globalnych

Ogólne

Włącz moduł Zamówienia – przełączenie przełącznika do pozycji włączonej powoduje udostępnienie pozycji menu Zamówienia oraz innych ustawień modułu. Jeśli moduł Zamówienia nadal nie pojawia się w menu, należy sprawdzić uprawnienia w Użytkownicy i grupy->Użytkownicy->konkretny użytkownik->zakładka Uprawnienia ->Zamówienia.

Automatyczne generowanie kodu – przełączenie przełącznika do pozycji włączonej , spowoduje otwarcie pola do wprowadzenia własnego formatu kodu zamówienia. W stosowanym kodzie ostatni ciąg liczbowy będzie się zmieniał stopniowo w miarę dodawania kolejnych zamówień.

Wyświetlaj obiekty powiązane – ustawienie przełącznika w pozycji wyłączonej , spowoduje, że na liście zamówień nie będą wyświetlane wnioski, realizacje, zadania i odpowiednie dane z nich wynikające. To ustawienie jest przeznaczone dla scenariusza, w którym byłoby dużo danych w tych zakładkach bez potrzeby ich wyświetlania i nastąpiłoby spowolnienie systemu. Domyślnie jest ona włączona, dzięki czemu wszystkie obiekty i odpowiadające im dane są wyświetlane na liście zamówień jako priorytetowe.

General settings of deals
Obraz: Ogólne ustawienia zamówień

Statusy zamówienia

Tabela z predefiniowanymi stanami umów. Poszczególne stany można wyłączyć w razie potrzeby, przełączając przełącznik w kolumnie Status do pozycji wyłączonej , lub dodać własne, klikając przycisk +Dodaj. Kolejność stanów można zmienić, przeciągając wiersz za ikonę .

Deal statuses
Obraz: Statusy zamówień
Add a new deal status
Obraz: Dodanie nowego statusu zamówienia

Etapy zamówienia

Włącz etapy zamówienia – ustawienie przełącznika w pozycji włączonej otwiera tabelę z predefiniowanymi etapami zamówienia. Umożliwiają one szybki przegląd etapu opracowywania zamówienia. Możesz również dodać własne etapy, klikając przycisk +Dodaj. Wyłączenie nieużywanych etapów dla rekordów własnych jest możliwe tylko poprzez przestawienie przełącznika w kolumnie Status na pozycję Wyłączony . Kolejność statusów można dostosować, przeciągając wiersz obok ikony .

Stages of the deal
Obraz: Etapy zamówienia
Adding deal stages
Obraz: Dodanie etapu zamówienia

Obiekty z CMDB

Wybór obiektów – aby umożliwić przypisanie obiektów z CMDB do umowy należy ustawić przełącznik w pozycji włączonej . Funkcja ta jest przydatna w przypadku kontraktów serwisowych, gdzie w historii obiektu zostanie zapisane, że były na nim wykonywane prace.

Dozwolone obiekty, wybór z grup – służy do wybierania grup obiektów. Należy je najpierw zdefiniować w CMDB. Do wyboru dostępne są tylko grupy obiektów z kategorii Urządzenia, Katalog świadczonych usług oraz Ogólna kategoria.

Setting objects from the CMDB and selection of enabled groups
Obraz: Ustawienia obiektów CMDB i wybór dozwolonych grup

Ewidencja zamówień

Wybór osoby odpowiedzialnejWyłączony / Opcjonalny / Obowiązkowy – po wybraniu opcji Opcjonalne / Obowiązkowe na zamówieniu będzie dostępne pole do wyboru osoby odpowiedzialnej. Jeśli wybrano opcję Obowiązkowy, nie będzie można złożyć zamówienia bez wybrania osoby odpowiedzialnej. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia zamówień kliknij Tutaj.

Settings for responsible person selection
Obraz: Ustawienie wyboru osoby odpowiedzialnej
Field of the responsible person in the order
Obraz: Pole osoby odpowiedzialnej na zamówieniu

Dodatkowe właściwości

W tej sekcji możesz rozszerzyć zamówienia o dodatkowe parametry, których nie ma w formularzu, ale warto je zapisać w zamówieniach dla Twojej firmy.

Dodatkowe właściwości zostały opracowane dla modułu CMDB i są tylko przejmowane przez zamówienia. Dlatego dodawanie i dalsza konfiguracja dodatkowych właściwości odbywa się w ramach modułu CMDB.

Dodanie dodatkowej właściwości

Aby dodać dodatkową właściwość, kliknij przycisk +Przypisz właściwości. Po kliknięciu otwiera się nowe okno z listą dodatkowych właściwości, które definiujesz w ramach modułu CMDB. Dla każdej właściwości jest pole wyboru, aby wybrać żądaną właściwość. Użyj przycisku Dodaj zaznaczone, aby dodać wybrane właściwości. Pozycje te zostaną następnie uwzględnione w formularzu wniosku.

Jeśli lista nie zawiera żądanej właściwości, można ją również zdefiniować bezpośrednio w oknie wyboru właściwości za pomocą przycisków +szybko dodaj właściwość i +właściwość złożona. Wybranie opcji +szybko dodaj właściwość spowoduje utworzenie właściwości podstawowej. Użyj przycisku Złożona właściwość, aby dodać właściwość złożoną, która zawiera więcej niż jedną właściwość podstawową. Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z dodatkowymi właściwościami, patrz Baza danych konfiguracji, CMDB->Dodatkowe właściwości.

Selection of additional properties
Obraz: Wybór dodatkowych właściwości

Wybrane właściwości dodatkowe są dodawane do listy Właściwości dodatkowe. Cechy będą wyświetlane na formularzu zamówienia w kolejności, w jakiej są uporządkowane na tej liście. Kolejność elementów można zmienić, przeciągając je . Powyżej listy znajduje się pasek wyszukiwania. Aby usunąć dodatkowe właściwości, które zostały już dodane i nie chcą być używane, naciśnij .

Można również ustawić sposób wyświetlania i wypełniania właściwości.

Setting additional properties
Obraz: Ustawianie dodatkowych właściwości
Ustawianie dodatkowych właściwości

Pokaż zwinięte – gdy zaznaczona jest opcja Pokaż zwinięte, formularz zamówienia nie wyświetla całej właściwości, a jedynie pole wyboru. Właściwość jest rozwijana, gdy to pole jest zaznaczone.

Pozycja obowiązkowa – zaznaczenie opcji Pozycja obowiązkowa spowoduje, że właściwość zostanie oznaczona na formularzu zamówienia jako obowiązkowa. Nie będzie można zapisać zamówienia, jeśli nie wypełni się tej właściwości.

Więcej wartości – zaznaczenie opcji Więcej wartości spowoduje możliwość wielokrotnego wypełniania właściwości. W polu limit możesz ograniczyć tę liczbę.

Podlega zatwierdzeniu – pozwala na ustalenie zgody na użytkowanie danej właściwości dodatkowej. Więcej o tej funkcji w rozdziale Zatwierdzanie dodatkowych właściwości.

Aby zastosować ustawienia, należy je Zapisać. Niektóre ustawienia mogą wymagać ponownego załadowania strony po zapisaniu (użyj F5 lub CTRL+R, aby odświeżyć stronę).