Katalog wniosków - CDESK
 

KATALOG WNIOSKÓW

Powody, dla których warto korzystać z katalogu wniosków

Katalog wniosków pozwala przyspieszyć i uprościć wprowadzanie nowych wniosków. Możesz to zrobić, definiując szablony. Te szablony rozszerzają zastosowanie modułu Wnioski dla określonych scenariuszy. Oto lista parametrów, które możesz ustawić dla szablonu:

 • predefiniowany rozwiązujący, priorytet, typ lub obszar usługi oraz opis, co przyspieszy proces realizacji nowego wniosku
 • przypisanie klienta lub kategorii klienta, tak aby każdy klient mógł korzystać z katalogu usług dostosowanego do jego potrzeb
 • ustawianie widoczności według stanowisk, dzięki czemu zalogowani użytkownicy widzą tylko odpowiednie szablony należące do ich stanowiska pracy
 • Definiowanie własnego zestawu opcjonalnych właściwości, dzięki czemu możliwe jest dostosowanie formularza wniosku do każdego scenariusza użytkowania
 • domyślne zadania, które są tworzone automatycznie wraz z wnioskiem i przypisywane do wskazanych rozwiązujących.
 • Do szablonu można przypisać proces zatwierdzania.

Przykładowy katalog wniosków na różnych platformach

Katalóg požiadaviek cez webový prehliadač
Katalog wniosków przez przeglądarkę internetową
Katalóg požiadaviek cez CDESK Klienta na operačnom systém Windows
Katalog wniosków przez klienta CDESK w systemie operacyjnym Windows
Katalóg požiadaviek cez CDESK Klienta na operačnom systéme MacOS
Katalóg požiadaviek cez CDESK Klienta na operačnom systéme MacOS
Katalóg požiadaviek cez mobilnú aplikáciu CDESK spustenú na operačnom systéme iOS
Katalog wniosków przez aplikację mobilną CDESK działającą na systemie operacyjnym IOS
Katalóg požiadaviek cez mobilnú aplikáciu CDESK spustenú na operačnom systéme Android
Katalog wniosków przez aplikację mobilną CDESK działającą na systemie operacyjnym Android

kWprowadzanie wniosku przez katalog wniosków

Możesz utworzyć nowy wniosek z katalogu w zakładce Wnioski->Lista wniosków klikając przycisk +Dodaj z katalogu. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia wniosków z katalogu, zobacz Praca z wymaganiem – operator.

Tlačidlo na vytvorenie novej požiadavky z katalógu požiadaviek
Przycisk do tworzenia nowego wniosku z katalogu wniosków

Tworzenie drzewa kafelków dla katalogu wniosków

Aby móc tworzyć wnioski za pomocą katalogu wniosków, należy najpierw utworzyć kafelki w Ustawieniach globalnych->Wnioski->Katalog wniosków. Procedurę, jak to zrobić, można znaleźć TUTAJ.

Príklad stromu dlaždíc katalógu požiadaviek
Przykładowe drzewo kafelków katalogu wniosków

Wytworzenie szablonu kafelków

Możesz utworzyć nowy szablon poprzez Listę szablonów wniosków. Znajduje się on w zakładce Wnioski->Wnioski->Katalog wniosków, jeśli katalog wniosków jest włączony w Ustawieniach Globalnych->Wnioski->Katalog wniosków.

Následne v Požiadavky->Šablóny požiadaviek definujte novú šablónu. Po vyplnení základných údajov prejdite do záložky Katalóg požiadaviek, kde šablónu pripojíte na dlaždicu. Na záložke Priradené spoločnosti nastavte, pre ktorého zákazníka bude daná šablóna dostupná. Prípadne nemusíte vyberať konkrétneho zákazníka, ale šablónu môžete naraz priradiť viacerým zákazníkom rovnakého typu. Podrobnosti k vytváraniu šablón sú popísané v nasledujúcom texte.

Zoznam šablón v katalógu požiadaviek
Lista szablonów w katalogu wniosków

Aby utworzyć nowy szablon, należy użyć przycisku +Dodaj rekord. Spowoduje to otwarcie formularza do tworzenia nowego rekordu. Po tym następuje lista pól, z krzyżykiem # wskazującym te, które mogą być opcjonalnie włączone. Pola wymagane oznaczone są symbolem -.

Dane podstawowe

Nazwa wniosku* – nazwa, pod którą szablon będzie wyświetlany w katalogu wniosków oraz będzie używany jako nazwa wniosku tworzonego z katalogu (z możliwością jej zmiany)

Opis wniosku– wykorzystywany jako opis wymagania tworzonego z katalogu (z możliwością modyfikacji)

Uwaga – pole tekstowe umożliwiające wstawienie notatki do wniosku

Reguła zatwierdzania — jeśli chcesz, aby żądania utworzone na podstawie tego szablonu podlegały zatwierdzeniu, wybierz oferowane reguły zatwierdzania z listy. Oferowane są tylko reguły objęte procesem zatwierdzania, zatwierdzaniem uruchamiania klienta i dynamicznym zatwierdzaniem wniosków na podstawie dodatkowych właściwości. Jeśli nie są oferowane żadne reguły, możesz utworzyć regułę w Zatwierdzenie-> Procesy zatwierdzania.

#Typ wniosku – oferuje wybór typów wniosków, zdefiniowanych w Ustawieniach globalnych->Wnioski->Typy i pola usług wniosków, gdzie możliwe jest również włączenie tego pola. Przy wprowadzaniu nowego szablonu można również określić, czy parametr ten będzie edytowalny w szablonie i w zapytaniu, edytowalny przez operatora, czy też nie będzie edytowalny przez nikogo.

Nová šablóna katalógu požiadaviek
Szablon katalogu nowych wniosków

#Obszar usług

Poniższe ustawienia są wyświetlane tylko wtedy, gdy opcja Obszary usług wniosków jest włączona w Ustawieniach globalnych->Wnioski->Typy i obszary usług wniosku.

# Ogranicz wybór obszaru

 • Bez ograniczenia – wniosek utworzony na podstawie tego szablonu nie będzie miał ograniczonego wyboru obszarów usług. Wszystkie obszary usług, które zostały zdefiniowane w Ustawieniach globalnych->Typy usług i obszary usług będą dostępne na wniosku.
 • Ogranicz do wymienionych obszarów – na wniosku utworzonym z tego szablonu dostępne będą tylko wybrane obszary. Można również wybrać obszar poziomu 2 do wybranego obszaru. Można usunąć wybrany obszar, klikając ikonę x obok nazwy obszaru usług.

Przy wprowadzaniu nowego szablonu można również określić, czy parametr ten będzie edytowalny w szablonie i we wniosku, edytowalny przez operatora, czy też nie będzie edytowalny przez nikogo.

#Domyślny obszar – wybrany obszar / drugi poziom zostanie wstępnie wypełniony na wniosku. To ustawienie jest dostępne niezależnie od tego, czy wybór obszaru obsługi wniosków jest ograniczony, czy nie. Jeśli wybór obszarów usług nie jest ograniczony, można ustawić dowolny obszar usług, który jest zdefiniowany w CDESK jako obszar domyślny. Jeśli wybór obszarów usług jest ograniczony, można ustawić tylko wyliczone obszary jako obszar domyślny.

Nastavenie oblastí služieb požiadavky na šablóne požiadavky
Ustawienie obszarów usług dla wniosku na szablonie wniosku
Właściwości

Priorytet – – priorytet wniosku włączony w Ustawieniach Globalnych->Wnioski->Wnioski. Wybór priorytetu będzie miał wpływ na terminy wniosku, jeśli zdefiniowane jest SLA. Można również ustawić, czy parametr ten będzie edytowalny w szablonie i we wniosku, edytowalny przez operatora, czy też nie będzie edytowalny przez nikogo.

# Grupa rozwiązujących• — ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy włączona jest funkcja Ogranicz wybór rozwiązującego według grupy rozwiązujących. Wybrana grupa rozwiązująca zostanie wstępnie wypełniona na wniosku utworzonego z tego szablonu. Możliwe jest ustawienie, czy ten parametr w szablonie i wniosku będzie edytowalny, edytowalny przez operatora, czy też nieedytowalny przez nikogo.

Rozwiązujący • — wybierz rozwiązującego wniosku. Jeśli masz włączoną funkcję Ogranicz wybór rozwiązujących według grupy, oferowani będą tylko rozwiązujący z wybranej grupy. W takim przypadku wybór rozwiązującego nie jest obowiązkowy. Możliwe jest również ustawienie, czy ten parametr w szablonie i wniosku będzie edytowalny, edytowalny przez operatora, czy nie może być edytowany przez nikogo.

Preferuj rozwiązującego

 • Z szablonu – podczas tworzenia wniosku, rozwiązujący ustawiony na szablonie jest wstępnie wypełniany we wniosku
 • Od ustawień do obszaru serwisowego — podczas tworzenia wniosku rozwiązujący przypisany do wybranego obszaru obsługi jest wstępnie wypełniany we wniosku.

Zmiana po braku odpowiedzi na – Jeżeli przydzielony rozwiązujący lub dowolny inny rozwiązujący z przydzielonej grupy rozwiązujących nie dotrzyma terminu odpowiedzi na wniosek, wniosek zostanie przypisany do innego rozwiązującego lub grupy rozwiązujących. Jeżeli wniosek nie ma być przydzielony innemu rozwiązującemu po przekroczeniu terminu odpowiedzi, pozostaw puste pole. To pole może być włączone w Globalnych ustawieniach->Wnioski->Wnioski. Można również ustawić, czy parametr ten będzie edytowalny w szablonie i we wniosku, edytowalny przez operatora, czy też nie będzie edytowalny przez nikogo.

Pomocnik rozwiązującego – możliwe jest dodanie do rozwiązującego wniosek dodatkowych pomocników lub grup pomocników, którzy będą mieli dostęp do edycji wniosku i jednocześnie będą powiadamiani o jego zmianach. Pole Pomocnicy rozwiązującego można włączyć w Ustawieniach Globalnych->Wnioski->Wnioski w ustawieniach ogólnych. W kolumnie Edycja parametrów można ustawić możliwość zmiany pól we wniosku. Można również ustawić, czy parametr ten będzie edytowalny w szablonie i we wniosku, edytowalny przez operatora, czy też nie będzie edytowalny przez nikogo.

Osoba odpowiedzialna – możliwe jest przypisanie do wniosku osoby odpowiedzialnej, która może np. decydować o realizacji wniosku. Pole Osoba odpowiedzialna można włączyć w Ustawieniach globalnych->Wnioski->Wnioski w ustawieniach ogólnych. W kolumnie Edycja parametrów można ustawić możliwość zmiany pól we wniosku. Można również ustawić, czy parametr ten będzie edytowalny w szablonie i we wniosku, edytowalny przez operatora, czy też nie będzie edytowalny przez nikogo.

Nastavenie vlastnosti šablóny požiadavky
Ustawienie właściwości szablonu wniosku
Dodatkowe właściwości w szablonie wniosku

Istnieje możliwość zdefiniowania własnego zestawu dodatkowych właściwości dla każdego szablonu, co pozwala dostosować tworzenie wniosków do różnych scenariuszy, a także znacznie przyspiesza tworzenie wniosku poprzez wypełnianie tylko tych pól, które są istotne dla danego scenariusza . Użyj przycisku + Dodaj właściwości, aby dodać dodatkowe właściwości. Praca z opcjonalnymi właściwościami została opisana w artykule Dodatkowe właściwości.

Dodawanie dodatkowych właściwości do szablonu

By dodać dodatkową właściwość, należy kliknąć przycisk +Przydziel właściwość. Po kliknięciu otwiera się nowe okno z listą dodatkowych właściwości, które definiujesz w ramach modułu CMDB. Obok każdej właściwości, znajduje się pole wyboru, aby wybrać żądaną właściwość. Użyj przycisku Dodaj zaznaczone, aby dodać wybrane właściwości.

Jeśli lista nie zawiera żądanej właściwości, można ją również zdefiniować bezpośrednio w oknie wyboru właściwości za pomocą przycisków tworzenie właściwości +Szybkie dodawanie właściwości i +właściwość złożona. Wybranie opcji +Szybkie dodawanie właściwości tworzy właściwość podstawową. Użyj przycisku Złożona właściwość, aby dodać właściwość złożoną, która zawiera więcej niż jedną właściwość podstawową.

Pridanie doplnkových vlastností na šablónu
Dodawanie dodatkowych właściwości do szablonu

Ustawienie dodatkowych właściwości na szablonie wniosku

Wybrane właściwości dodatkowe są dodawane do listy Właściwości dodatkowe. Właściwości pojawią się w formularzu wniosku w kolejności, w jakiej są uporządkowane na tej liście. Kolejność elementów można zmienić, przeciągając  . Powyżej listy znajduje się pasek wyszukiwania. Aby usunąć dodatkowe właściwości, które zostały już dodane i nie chcą być używane, naciśnij .

Możesz także ustawić sposób wyświetlania i wypełniania właściwości.

Nastavenie doplnkových vlastností na šablóne požiadavky
Ustawienie dodatkowych właściwości w szablonie wniosku

Pokaż zwinięte – gdy zaznaczona jest opcja Pokaż zwinięte, w formularzu nie będzie wyświetlana cała właściwość, tylko pole wyboru. Właściwość rozwija się, gdy to pole wyboru jest zaznaczone.

Pozycja obowiązkowa – jeżeli zaznaczona jest opcja Pozycja obowiązkowa, dana właściwość zostanie oznaczona jako obowiązkowa w formularzu wniosku. Nie będziesz mógł zapisać wniosku, chyba że wypełnisz właściwość.

Wiele wartości – zaznaczenie opcji Wiele wartości pozwoli Ci na wielokrotne wypełnianie właściwości. Możesz ograniczyć tę liczbę w polu limitu.

Podlega zatwierdzeniu – umożliwia ustawienie zatwierdzenia na wybraną dodatkową właściwość.

Połącz szablon z kafelkiem

Szablon przypisujesz do kafelka w zakładce Katalog wniosków. Zakładka zawiera listę płytek w katalogu wniosków. Płytki definiuje się w Ustawieniach globalnych->Wnioski->Katalog wniosków. Zaznacz, aby wybrać, dla których płytek będzie dostępny dany szablon.

Záložka Katalóg požiadaviek
Zakładka Katalog wniosków

Przypisane firmy

Aby zapisać szablon, należy najpierw przypisać do niego klientów – albo poprzez wybór kategorii klientów, albo indywidualnie, wybierając konkretnych klientów z listy w prawej połowie okna. Aby zawęzić wybór oferowanych klientów lub wyszukać konkretnego klienta, użyj pola wyszukiwania znajdującego się nad listą. Dzięki temu szablon będzie dostępny tylko dla przypisanych do niego klientów w katalogu usług.

Nová šablóna katalógu požiadaviek – priradenie zákazníkov
Szablon nowego katalogu wniosków – przydzielanie klientów
Widoczność według stanowiska pracy

Możliwe jest zróżnicowanie katalogu usług poprzez oferowanie szablonów również według stanowisk pracy, które można zdefiniować w Ustawieniach globalnych->Stanowiska pracy->Definicja stanowiska pracy. Widoczność dostosowuje się poprzez kliknięcie na ikony w kolumnie : :

– użytkownicy widzą szablon w katalogu wniosków

– użytkownicy nie są w stanie zobaczyć szablonu na liście wniosków.

Stanowisko pracy jest przypisane do użytkowników w Uprawnienia i dostęp->Użytkownicy. Opcja określania widoczności wniosku jest przydatna przy tworzeniu wniosków, które mają być dostępne tylko dla menedżerów wyższego szczebla, na przykład. Możesz również przypisać wniosek do grupy rozwiązujących.

Kliknij Zapisz, aby dodać szablon do katalogu.

Nová šablóna katalógu požiadaviek – viditeľnosť podľa pracovných pozícií
Nowy szablon katalogu wniosków – widoczność według stanowisk pracy
Konfigurowanie automatycznego generowania zadań

Automatyczne generowanie zadań odbywa się po utworzeniu wniosku poprzez szablon, w którym zdefiniowane są zadania. Zadania mogą być tworzone warunkowo na podstawie pewnych właściwości, ale tylko w momencie tworzenia wniosku. Rozpoczęcie jednego zadania nie jest uzależnione od realizacji innych zadań. Takie rozszerzone możliwości dają zlecenia pracy opisane TUTAJ.

Zakładka Zadania jest dostępna po zapisaniu szablonu, jeżeli moduł zadań jest włączony w Ustawienia globalne->Zadania.

Aby dodać nowe zadanie, kliknij przycisk + Dodaj zadanie w prawym górnym rogu. Kliknij, aby otworzyć nowe okno.

Úlohy na šablóne požiadavky
Zadania na szablonie wniosku

Pozycja w katalogu wniosków– nazwa szablonu, do którego ma być przypisane zadanie

Nazwa – nazwa zadania, pod którą będzie ono wyświetlane na liście zadań. Jednocześnie nazwa generowanego zadania dla rozwiązującego

Opis – opis zadania

Domyślny rozwiązujący – określenie, kto będzie rozwiązywał wygenerowany wniosek. Może to być również grupa rozwiązujących

Termin realizacji – może być taki sam jak termin realizacji wniosku, lub można podać termin w godzinach lub dniach

Tworzenie zadania – wybierz, w jakich okolicznościach zadanie zostanie wygenerowane

 • Podczas tworzenia wniosku – po utworzeniu nowego wniosku za pośrednictwem katalogu usług, zadanie to jest generowane i przypisywane do określonego rozwiązującego
 • Gdy spełnione są określone warunki – zadanie jest generowane, gdy spełnione są określone warunki. Jeśli określisz więcej niż jeden warunek, zadanie zostanie wygenerowane tylko wtedy, gdy wszystkie warunki zostaną spełnione. Aby wygenerować zadanie, gdy spełniony jest przynajmniej jeden z warunków, dla każdego z nich należy utworzyć osobne zadanie. Warunki mogą być tworzone na podstawie właściwości opcjonalnych wymienionych w danych głównych szablonu i tylko następujących typów:
        -> pole wyboru (checkbox)– możliwość wyboru warunku w zależności od stanu włączenia lub wyłączenia
  -> niestandardowe wyliczenie (custom enum) – możliwość wyboru warunku według wartości zdefiniowanych w niestandardowym wyliczeniu użytym w danej właściwości opcjonalnej

Aby przypisać zadanie do szablonu, kliknij przycisk Zapisz. Kliknąć przycisk Anuluj, aby zamknąć okno bez dodawania zadania.

Pridávanie novej úlohy na šablónu požiadaviek
Dodanie nowego zadania do szablonu wniosków
Konfigurowanie automatycznego generowania zleceń pracy

Automatyczne generowanie zleceń pracy odbywa się po utworzeniu wniosku poprzez szablon, w którym zdefiniowane są zlecenia pracy. Wygenerowane zlecenia pracy mogą współdziałać ze sobą w sposób szeregowo-równoległy. Rozpoczęcie danej komendy może zależeć od zakończenia poprzednich komend.

Schematické znázornenie sériovo paralelného radenia pracovných príkazov
Schematyczne przedstawienie szeregowo-równoległego uporządkowania zleceń pracy

Karta Zlecenia pracy nie pojawia się, dopóki szablon nie zostanie zapisany, jeśli jest włączona w Ustawienia globalne-> Zlecenia pracy Tutaj można zdefiniować zlecenia pracy, które mają być automatycznie generowane i przypisywane do rozwiązujących podczas tworzenia wniosku.

Zoznam pracovných príkazov na šablóne požiadavky
Lista zleceń pracy na szablonie wniosku

Nový pracovný príkaz pridáte pomocou tlačidla . Po kliknutí sa otvorí nové okno.

Szablon wniosku – To pole jest wstępnie wypełnione nazwą szablonu, do którego dodajesz wniosek. Nie można zmienić nazwy w tym polu.

Szablon zlecenia pracy – wybierz szablon zlecenia pracy z listy. Wybrany szablon posłuży jako wzorzec do automatycznego tworzenia zleceń pracy dla wniosku, który zostanie utworzony na podstawie tego szablonu wniosku (chodzi o wygenerowanie zlecenia pracy na podstawie dodatkowej właściwości lub określonej wartości dodatkowej właściwości). Jeśli lista nie zawiera żadnych szablonów zleceń pracy, należy je utworzyć w zakładce Wnioski->Szablony zleceń pracy.

Generowanie zlecenia pracy – wybierz warunek, na podstawie którego zostanie wygenerowane zlecenie pracy. Lista zawiera następujące opcje:

 • Nie twórz automatycznie — zlecenie pracy nie jest tworzone automatycznie. W takim przypadku musisz wprowadzić go ręcznie.
 • Automatycznie — zlecenie pracy jest tworzone automatycznie po utworzeniu wniosku z tego szablonu. Zlecenie pracy zostanie utworzone na podstawie ustawionego szablonu zlecenia pracy.
 • Po uzupełnieniu dodatkowej właściwości – zlecenie pracy jest tworzone automatycznie po uzupełnieniu wybranych dodatkowych właściwości. Wybranie tej opcji otwiera pole do ustawienia warunków generowania. CDESK oferuje następujące opcje:
          -> Co najmniej jeden warunek – aby wygenerować zlecenie pracy, wystarczy wypełnić jedną dodatkową     właściwość znajdującą się na wniosku.
       -> Wszystkie warunki – wszystkie dodatkowe właściwości muszą być wypełnione, aby wygenerować zlecenie pracy.
Nastavenie generovania pracovného príkazu na šablóne požiadavky
Ustawienia generowania zleceń pracy w szablonie wniosku

Poniżej wymieniono dodatkowe właściwości, które warunkują generowanie zlecenia pracy. Są to dodatkowe właściwości, które są dodawane do szablonu wniosku. Jeśli jest to właściwość złożona, wyświetlona zostanie każda właściwość, którą zawiera ta właściwość złożona. Jeśli nie chcesz, aby żadna z dodatkowych właściwości wpływała na generowanie zlecenia pracy, kliknij ikonę obok nazwy dodatkowej właściwości. Jednak dodatkowa właściwość oznaczona w ten sposób pozostanie w szablonie wniosku. Kliknij ikonę dodatkowej właściwości, aby powrócić do listy właściwości, które mają wpływ na generowanie zlecenia pracy.

Doplnkové vlastnosti na pracovnom príkaze, ktoré môžu vplývať na generovanie pracovného príkazu
Dodatkowe właściwości w zleceniu pracy, które mogą wpływać na generowanie zlecenia pracy
 • Ustawienie określonej wartości właściwości dodatkowej – zlecenie pracy tworzone jest automatycznie po uzupełnieniu określonych wartości wybranych właściwości dodatkowych. Wybranie tej opcji otwiera pole do ustawienia warunków generowania. CDESK oferuje następujące opcje:
  -> Co najmniej jeden warunek – aby wygenerować zlecenie pracy, wystarczy wypełnić jedną dodatkową właściwość znajdującą się na zleceniu.
      -> Wszystkie warunki – wszystkie dodatkowe właściwości muszą być wypełnione, aby wygenerować zlecenie pracy.
Nastavenie, aby sa pracovný príkaz generoval po nadobudnutí určitých hodnôt doplnkových vlastností
Ustawia zlecenie pracy do wygenerowania po uzyskaniu pewnych dodatkowych wartości właściwości

Poniżej wymieniono dodatkowe właściwości, które warunkują generowanie zlecenia pracy. Są to dodatkowe właściwości, które są dodawane do szablonu wniosku. Jeśli jest to właściwość złożona, wyświetlona zostanie każda właściwość, którą zawiera ta właściwość złożona. Jeśli nie chcesz, aby żadna z dodatkowych właściwości wpływała na generowanie zlecenia pracy, kliknij ikonę obok nazwy dodatkowej właściwości. Jednak dodatkowa właściwość oznaczona w ten sposób pozostanie w szablonie wniosku. Kliknij ikonę dodatkowej właściwości, aby powrócić do listy właściwości, które mają wpływ na generowanie zlecenia pracy.

Przy każdej dodatkowej właściwości znajduje się pole do wpisania określonej wartości, przy której zostanie wygenerowane zlecenie pracy. W zależności od rodzaju właściwości podstawowej można ustawić następujące wartości:

 • Czas – po kliknięciu otworzy się okno, w którym możesz ustawić czas
 • Czas i data – po kliknięciu otworzy się okno, w którym można ustawić datę i godzinę
 • Checkbox – oferuje opcje: Stan włączony / Stan wyłączony
 • Liczba – w polu można wpisać tylko liczbę całkowitą bez kropki dziesiętnej
 • Data — kliknij, aby otworzyć okno ustawień daty
 • Liczba dziesiętna – w polu można wpisać liczbę dziesiętną
 • Hiperłącze — nie można ustawić właściwości Hiperłącza w celu wpływania na generowanie zlecenia pracy. Dlatego nie ma go na liście
 • Adres IP – w polu można wpisać adres IP w formacie xxx.xxx.xxx.xxx
 • Zakres IP – możesz wpisać zakres IP w polu w formacie xxx.xxx.xxx.xxx – xxx.xxx.xxx.xxx
 • Licznik – możesz ustawić konkretną wartość dla wybranej daty. Możesz wprowadzić tylko liczbę całkowitą bez kropki dziesiętnej
 • Plik — dla tej właściwości nie są ustawione żadne parametry. Zlecenie pracy zostanie automatycznie wygenerowane, gdy plik zostanie dołączony do wniosku
 • Pole tekstowe – w polu możesz wpisać dowolne znaki. Maksymalna liczba znaków to 65 535.
 • Sformatowane pole tekstowe — w polu możesz wpisać dowolne znaki. Maksymalna liczba znaków to 65 526 znaków
 • Pole tekstowe – w polu możesz wpisać dowolne znaki. Maksymalna liczba znaków to 255 znaków
 • Trójstanowy checkbox – oferuje opcje: stan włączony / stan wyłączony
 • Powiązanie – można wybrać jedną wartość z listy. Zawartość listy jest różna w zależności od rodzaju powiązania. Przykładowo, jeżeli powiązanie jest z firmami, to tarcza będzie zawierała firmy zarejestrowane w CDESK.
 • Własna lista — możesz wybrać jedną wartość z wybranej listy.

Użyj przycisku Zapisz w prawym dolnym rogu okna, aby zapisać ustawienia zlecenia pracy. Kliknij Anuluj, aby zamknąć okno bez zapisywania zmian.

Konfigurowanie szeregowo-równoległego sortowania zleceń pracy

Użyj ikony , aby ustawić polecenie, które ma być aktywowane dopiero po wykonaniu wybranych zleceń. Kliknięcie na ikonę spowoduje, że przycisk w kolumnie Wykonaj po wykonaniu zleceń będzie dostępny dla wyboru zleceń, które są umieszczone na tym szablonie. Kliknij ikonę, aby potwierdzić wybór .

Nastavenie sériovo-paralelného radenia pracovných príkazov na šablóne požiadavky
Konfigurowanie szeregowo-równoległego zamawiania zleceń pracy na szablonie wniosku
Sériovo-paralelné radenie pracovných príkazov na šablóne požiadavky
Szeregowo-równoległe sortowanie zleceń pracy na szablonie zapytania
Automaticky vygenerované pracovné príkazy na požiadavke
Automatycznie generowane zlecenia pracy na wniosku
Ustawienie zatwierdzenia wniosku za pośrednictwem dodatkowej właściwości na szablonie

Zatwierdzenie wniosku poprzez dodatkowe właściwości będzie możliwe tylko wtedy, gdy ustawisz regułę zatwierdzania należącą do grupy Dynamiczne zatwierdzanie wniosku na podstawie dodatkowych właściwości na szablonie. Jeśli nie stworzyłeś jeszcze takiej reguły, utworzysz ją w Zatwierdzenie-> Zasady zatwierdzania.

Zatwierdzenie według wybranej właściwości jest dostępne po zaznaczeniu opcji Podlega zatwierdzeniu. Kliknięcie ikony otworzy okno ustawień procesu zatwierdzania.

Brak domyślnego zatwierdzającego dla właściwości — zaznacz ikonę , aby wyłączyć opcję wyboru domyślnej osoby zatwierdzającej. Jeśli domyślna osoba zatwierdzająca jest wyłączona, elementy, które nie są ustawione, nie będą podlegać zatwierdzeniu. Jeśli jest włączone, poniżej znajduje się pole, w którym możesz wybrać grupę użytkowników lub użytkownika z zatwierdzeniem. Jeśli ustawisz domyślną osobę zatwierdzającą i ustawisz innych zatwierdzających dla każdego elementu programu dialer poniżej, elementy zostaną zatwierdzone przez użytkownika, który jest ustawiony jako domyślna osoba zatwierdzająca, a także osoby zatwierdzające ustawione dla każdego elementu. To ustawienie dotyczy tylko list. W przypadku innych właściwości nie jest możliwe ustawianie osób zatwierdzających osobno dla poszczególnych towarów.

Nastavenie predvoleného schvaľovateľa pre doplnkovú vlastnosť
Ustawianie domyślnej osoby zatwierdzającej dla dodatkowej usługi

W przypadku usługi złożonej możesz ustawić domyślną osobę zatwierdzającą dla całej usługi, a także dla każdej usługi osobno.

Nastavenie predvoleného schvaľovateľa na celú zloženú vlastnosť a osobitne aj na jednotlivé vlastnosti
Ustawienie domyślnego zatwierdzającego dla całej złożonej właściwości, a także dla poszczególnych właściwości

Pola własności

KO – Właściwość, która w procesie zatwierdzania ma zaznaczoną opcję KO, będzie umieszczana w pierwszej kolejności w pierwszym etapie procesu zatwierdzania. Proces zatwierdzania zostanie wygenerowany na wszystkich zatwierdzających ustawionych na własności, ale powiadomienie zostanie wysłane tylko do zatwierdzających ustawionych na własności oznaczone na razie jako KO. Inne osoby zatwierdzające nieruchomości zostaną powiadomione o procesie zatwierdzania dopiero po zatwierdzeniu własności KO. Właściwość KO jest zatwierdzana tylko wtedy, gdy wszyscy zatwierdzający element KO wyrażą pozytywną opinię. Jeśli co najmniej jeden lub więcej użytkowników nie zatwierdzi obiektu, obiekt nie zostanie zatwierdzony bez względu na komentarze pozostałych zatwierdzających.

KO Vlastnosť
Własność KO

Pole i wartości bez domyślnej osoby zatwierdzającej – jeżeli ta opcja jest zaznaczona, właściwość nie będzie miała domyślnej osoby zatwierdzającej.

Użyj domyślnej osoby zatwierdzającej z usługi — po zaznaczeniu właściwość będzie miała tę samą domyślną osobę zatwierdzającą, co cała właściwość. To ustawienie jest szczególnie ważne dla właściwości złożonej.

Nastavenie, aby vlastnosti mali rovnakého predvoleného schvaľovateľa, ako je na celej vlastnosti
Ustaw właściwości tak, aby miały tę samą domyślną osobę zatwierdzającą, co cała właściwość

Niestandardowa domyślna osoba zatwierdzająca — gdy ta opcja jest zaznaczona, właściwość będzie miała własną domyślną osobę zatwierdzającą. To ustawienie jest szczególnie ważne w przypadku właściwości złożonej.

Ustawienia zatwierdzania dla każdego elementu listy osobno

Użyj przycisku + Dodaj wpis do listy, aby wybrać element z listy, który będzie podlegał zatwierdzeniu innej niż domyślna. Na przykład, jeśli domyślna osoba zatwierdzająca nie zatwierdzi właściwości, ale zatwierdza tylko ten element w określonym elemencie na liście, tylko ten element zostanie zatwierdzony. Wniosek zostanie częściowo zatwierdzony.

Kliknięcie przycisku + Dodaj pozycję z listy kodów otwiera okno, w którym wybierasz pozycję z listy kodów. Zostaną wówczas udostępnione następujące opcje:

Wartość nie podlega zatwierdzeniu – wybrana wartość nie będzie podlegać zatwierdzeniu.

Vybraná hodnota z číselníka nepodlieha schvaľovaniu
Wybrana wartość z listy nie podlega zatwierdzeniu

Użyj niestandardowej osoby zatwierdzającej — wybierz osobę zatwierdzającą/grupę zatwierdzających dla pozycji.

Nastavenie schvaľovateľa pre vybranú hodnotu z číselníka
Ustawienia zatwierdzające dla wybranej wartości z listy

Aby zastosować ustawienia, użyj przycisku Ustaw. Wybierz Anuluj, aby zamknąć okno bez stosowania ustawień.