ROZLICZANIE

Ewidencja pozycji gotowych do rozliczenia z klientem lub fakturowania przez CDESK.

Jednostka rozliczeniowa – jeśli chcesz zafakturować zamówienie bezpośrednio przez CDESK, musisz najpierw wybrać jednostkę rozliczeniową zdefiniowaną w Ustawienia globalne->Rozliczenia, w sekcji Firmy – jednostki rozliczeniowe

Praca i ryczałty

Ta tabela definiuje rodzaje pracy i kwoty ryczałtowe, które następnie można wybrać w wynikach jako pozycja rozliczeniowa. W ramach robót i ryczałtu możliwe jest tworzenie i ewidencjonowanie pozycji rozliczeniowych czterech typów:

Oprócz typu towaru w tabeli widoczna jest jego nazwa, cena, podatek, zestawienie godzin i jednostek gotowych do wystawienia faktury oraz pozycje zafakturowane, rodzaj rozliczenia i ważność. Flaga na początku informuje o pozycji domyślnej, która jest wstępnie wypełniana przy nowych realizacjach zamówienia i wniosków związanych z zamówieniem.

Účtovanie prác a paušálov na zákazke
Rozliczanie pracy i stawki ryczałtowe na zamówieniu

Aby utworzyć nową pozycję rozliczeniową, należy kliknąć przycisk  + .

Praca po stawce godzinowej

Rodzaj pracy – praca w stawce godzinowej

Domyślnie – ustawienie przełącznika w pozycji włączonej spowoduje automatyczne predefiniowanie tej pozycji rozliczeniowej w nowo dodawanych realizacjach do zamówienia i wniosku w ramach tego zamówienia.

Tekst pozycji – nazwa pozycji, która będzie wyświetlana w realizacji przy wyborze pozycji rozliczeniowej, a także w rozliczeniach i na fakturze

Stawka godzinowa – stawka godzinowa w walucie, która jest ustawiona jako domyślna w Ustawieniach globalnych-> Rozliczanie w sekcji Waluta

VAT – wstępnie wypełniony domyślny VAT z możliwością zmiany według zdefiniowanych poziomów VAT w Ustawieniach globalnych->Rozliczanie w sekcji Stawki VAT

Fakturowanie – wybierz w jaki sposób pozycja będzie fakturowana:

 • Ręcznie – pozycja może zostać zafakturowana z poziomu Zamówienia->Fakturowanie ręcznie
 • Automatycznie – pozycja zostanie zafakturowana automatycznie w wybranym dniu rozliczeniowym miesiąca
 • Automatycznie z potwierdzeniem – dla pozycji w Zamówienia->Fakturowanie automatycznie tworzony jest podgląd faktury na wybrany dzień fakturowania w miesiącu, wystawienie faktury ostrej wymaga potwierdzenia
 • Zablokowana – zaznacz, jeśli nie chcesz fakturować pozycji księgowej, ma być ona używana tylko do ewidencji rozliczeniowej

Stałe – zaznacz, czy pozycja może być fakturowana wielokrotnie:

 • Tak, wielokrotne fakturowanie – umożliwia ciągłe fakturowanie godzin przepracowanych w ramach tej pozycji konta. Przykład: praca nad zamówieniem może trwać kilka miesięcy, ale fakturę za przepracowane godziny należy wystawiać klientowi na bieżąco, po zakończeniu każdego miesiąca.
 • Nie, fakturowanie jednorazowe – po zafakturowaniu nie będzie można już tworzyć realizacji z tą pozycją rozliczeniową, jednocześnie pozycja rozliczeniowa zostanie ukryta na liście prac i ryczałtów – znajdziesz ją tylko w archiwum faktur.

Notatka – notatka dotycząca pozycji, nie pojawia się na fakturze ani w żadnym innym miejscu w systemie CDESK.

Pridanie práce v hodinovej sadzbe
Dodawanie pracy w stawce godzinowej
Praca w stawce jednostkowej

Rodzaj pracy – praca wg stawki jednostkowej – po wybraniu pozycji rozliczeniowej w realizacji zostanie dodane pole Liczba – będzie rozliczana wg podanej liczby, a nie wg godzin przepracowanych na realizacji

Domyślnie – ustawienie przełącznika w pozycji włączonej spowoduje automatyczne predefiniowanie tej pozycji rozliczeniowej w nowo dodawanych realizacjach do zamówienia i wniosku w ramach tego zamówienia.

Tekst pozycji – nazwa pozycji, która będzie wyświetlana w realizacji przy wyborze pozycji rozliczeniowej, a także w rozliczeniach i na fakturze

Stawka jednostkowa – stawka za jednostkę w walucie, która jest ustawiona jako domyślna w Ustawieniach Globalnych->Rozliczenia w sekcji Waluta

VAT – wstępnie wypełniony domyślny VAT z możliwością zmiany według zdefiniowanych poziomów VAT w Ustawieniach globalnych->Rozliczanie w sekcji Stawki VAT

Jednotka – vyberte, v akej jednotke sa bude položka účtovať (napríklad ks)

Fakturowanie – wybierz w jaki sposób pozycja będzie fakturowana:

 • Ręcznie – pozycja może zostać zafakturowana z poziomu Zamówienia->Fakturowanie ręcznie
 • Automatycznie – pozycja zostanie zafakturowana automatycznie w wybranym dniu rozliczeniowym miesiąca
 • Automatycznie z potwierdzeniem – dla pozycji w Zamówienia->Fakturowanie automatycznie tworzony jest podgląd faktury na wybrany dzień fakturowania w miesiącu, wystawienie faktury ostrej wymaga potwierdzenia
 • Zablokowana – zaznacz, jeśli nie chcesz fakturować pozycji księgowej, ma być ona używana tylko do ewidencji rozliczeniowej

Stałe – zaznacz, czy pozycja może być fakturowana wielokrotnie:

 • Tak, wielokrotne fakturowanie – umożliwia ciągłe fakturowanie godzin przepracowanych w ramach tej pozycji konta. Przykład: praca nad zamówieniem może trwać kilka miesięcy, ale fakturę za przepracowane godziny należy wystawiać klientowi na bieżąco, po zakończeniu każdego miesiąca.
 • Nie, fakturowanie jednorazowe – po zafakturowaniu nie będzie można już tworzyć realizacji z tą pozycją rozliczeniową, jednocześnie pozycja rozliczeniowa zostanie ukryta na liście prac i ryczałtów – znajdziesz ją tylko w archiwum faktur.

Notatka – notatka dotycząca pozycji, nie pojawia się na fakturze ani w żadnym innym miejscu w systemie CDESK.

Pridávanie práce v sadzbe za jednotku
Dodawanie pracy w stawce jednostkowej
Ryczałt

Rodzaj pracy – ryczałt – po wybraniu pozycji rozliczeniowej w realizacji, wszystkie godziny przepracowane na realizacji będą rozliczane w cenie ryczałtowej lub odliczane od godzin opłaconych z góry, jeżeli zostały wprowadzone

Domyślnie – ustawienie przełącznika w pozycji włączonej spowoduje automatyczne predefiniowanie tej pozycji rozliczeniowej w nowo dodawanych realizacjach do zamówienia i wniosku w ramach tego zamówienia.

Nazwa ryczałtu – nazwa pozycji, która pojawia się w realizacji w wyborze pozycji rozliczeniowej, a także w rozliczeniu i na fakturze

Cena ryczałtu – cena w walucie, która jest ustawiona jako domyślna w Ustawieniach Globalnych-> Rozliczenia w zakładce Waluta

VAT – wstępnie wypełniony domyślny VAT z możliwością zmiany według zdefiniowanych poziomów VAT w Ustawieniach globalnych->Rozliczanie w sekcji Stawki VAT

Liczba – należy podać ile razy ryczałt będzie naliczany w okresie rozliczeniowym

Jednostka – wybierz, w jakiej jednostce będzie rozliczany (np. szt.)

Godziny przedpłacone – po przełączeniu przełącznika w pozycję włączone będą dostępne dodatkowe opcje, a jednocześnie odpracowane godziny na ralizacji zostaną odliczone od realizacji

 • Godziny przedpłacone – podaj liczbę godzin przedpłaconych w ramach ryczałtu
 • Przeniesienie niewykorzystanych godzin – wybierz, czy niewykorzystane godziny mają być doliczone do kolejnego okresu lub Nie przenoś – przepadną
 • Stawka po przekroczeniu – należy podać stawkę godzinową po przekroczeniu godzin przedpłaconych
 • Przeniesione godziny z przeszłości – jeśli klient miał niewykorzystane godziny z przeszłości, które chce przenieść na nowy ryczałt, podaj ich wysokość

Interwał fakturowania – należy podać interwał, w jakim ma być fakturowany ryczałt, w miesiącach

Ważność od – wybierz datę, od której ryczałt będzie naliczany i fakturowany

Ważna do — wybierz datę, do której ryczałt będzie naliczany i fakturowany. Jeśli zostawisz to pole puste, opłata będzie pobierana do zakończenia zamówienia

Fakturowanie – Automatyczne – ryczałt będzie fakturowany automatycznie w wybranym dniu rozliczeniowym miesiąca

Notatka – uwaga dotycząca pozycji, nie pojawi się ona na fakturze ani w żadnym innym miejscu w systemie CDESK

Pridanie paušálu
Dodanie ryczałtu
Stawka ryczałtowa godzinowa

Umożliwia stosowanie różnych rodzajów czynności w ramach ryczałtu, przy czym każde z tych czynności może być wyceniane według innej stawki za godzinę. Działania w ramach przedpłaconych godzin ryczałtu i w ramach ryczałtu bez przedpłaconych godzin są naliczane w cenie ryczałtu, stawka za godzinę jest stosowana dopiero po przekroczeniu przedpłaconych godzin.

Aby dodać nową stawkę godzinową do stawki ryczałtowej z listy prac i stawek ryczałtowych kliknij na  + , obok nazwy wybranej stawki ryczałtowej:

Rodzaj pracypraca w stawce godzinowej

Domyślnie – ustawienie przełącznika w pozycji włączonej spowoduje automatyczne predefiniowanie tej pozycji rozliczeniowej w nowo dodawanych realizacjach do zamówienia i wniosku w ramach tego zamówienia.

Tekst pozycji – nazwa pozycji, która będzie wyświetlana w realizacji przy wyborze pozycji rozliczeniowej, a także w rozliczeniach i na fakturze

Stawka godzinowa – stawka godzinowa w walucie, która jest ustawiona jako domyślna w Ustawieniach globalnych-> Rozliczanie w sekcji Waluta

VAT – stosowany jest podatek VAT według stawki ryczałtowej

Notatka – uwaga do pozycji, nie pojawia się na fakturze ani w żadnym innym miejscu w systemie CDESK

Pridanie ďalšej hodinovej sadzby k paušálu
Dodanie dodatkowej stawki godzinowej do ryczałtu
Transport i parkowanie

W niniejszej tabeli określono koszty naliczania transportu i parkowania, które można następnie wybrać jako pozycję rozliczeniową. Jeśli chcesz edytować elementy transportu, kliknij ikonę – pojawi się formularz, którego pola są opisane poniżej.

Aby dodać nową pozycję rozliczeniową w kategorii Transport i parking, kliknij przycisk + .

Nazwa – nazwa pozycji, która pojawi się w realizacji w wyborze pozycji rozliczeniowej, a także w rozliczeniu i na fakturze

Cena za kilometr – wpisz cenę za kilometr, którą zostanie naliczony klient

Stała cena za transport – podaj cenę jaka obowiązuje w przypadku wybrania stałej ceny za transport w realizacji

Cena za godzinę – podaj cenę za transport za godzinę

Cena za parkowanie – wpisz cenę za parkowanie

VAT – wstępnie wypełniony domyślny VAT z możliwością zmiany według zdefiniowanych poziomów VAT w Ustawieniach globalnych->Rozliczanie w sekcji Stawki VAT

Fakturowanie – wybierz czy transport będzie fakturowany razem z pracą / stawką ryczałtową, czy zostanie Zablokowany, jeśli nie chcesz fakturować transportu, wystarczy edytiwać to w rozliczeniu

Stałe – zaznacz, czy pozycja może być fakturowana wielokrotnie:

 • Tak, wielokrotne fakturowanie – umożliwia cykliczne fakturowanie pozycji np. jeśli realizacja zamówienia wymaga powtarzającego się płatnego wyjazdu
 • Nie, jednorazowe fakturowanie – po zafakturowaniu nie będzie już możliwości wybrania tej pozycji w realizacji, jednocześnie pozycja rozliczeniowa zostanie ukryta na liście transportu i parkingu – znajdziesz ją tylko w archiwum faktur

Notatka – uwaga do pozycji, nie pojawia się na fakturze ani w żadnym innym miejscu w systemie CDESK

Účtovanie dopravy, parkovného a použitého materiálu
Rozliczanie transportu, parkingu i zużytego materiału
Zużyty materiał

Wykaz wydatków wraz z materiałami użytymi do realizacji zamówienia. Aby zobaczyć poszczególne pozycje listy wydatków, należy kliknąć na + , na początku linii wydatków- rozwinie się lista pozycji wraz z ich cenami rozliczeniowymi.

Jeśli chcesz dodać nowe pozycje do wydatku, otwórz wydatek, klikając dwukrotnie lub używając ikony . Jeśli chcesz dodać nowy wydatek do zamówienia, użyj przycisku +. Praca z formularzem wydatków i dodawanie nowych pozycji została opisana w artykule Dokumenty magazynowe.