PRZYJĘTE FAKTURY I RACHUNKI

Zawartość strony

Otrzymane faktury i rachunki są częścią modułu Zamówienia, znajdują się w menu głównym w zakładce Zamówienia->Otrzymane faktury i rachunki. Jeśli nie ma go w menu, upewnij się, że włączyłeś moduł Zamówienia w Ustawieniach globalnych->Zamówienia->Zamówienia oraz że nadałeś uprawnienia niezbędne do pracy z zamówieniami i rozliczeniami w Użytkownicy i grupy->Użytkownicy.

Lista dokumentów

Na liście z wyszukiwaniem zintegrowanym znajdują się otrzymane dokumenty rozliczeniowe, które należy zaksięgować w księgowości kontraktowej:

  • Rachunki – rachunki za usługi lub towary, które otrzymałeś w związku z realizacją zamówienia. Pozycje są dowolnie edytowalne i mogą być refakturowane na klienta poprzez CDESK
  • Otrzymane faktury – faktury za usługi lub towary, które otrzymali Państwo np. w związku z realizacją zamówienia. Pozycje są dowolnie edytowalne i mogą być refakturowane na klienta poprzez CDESK

Poszczególne dokumenty można edytować klikając dwukrotnie na wierszu dokumentu lub używając opcji Edytuj , z menu kontekstowego, lub tworzyć nowe dokumenty klikając na przycisk Nowa pozycja w górnej części okna.

Zoznam bločkov a prijatých faktúr
Lista rachunków i otrzymanych faktur

Nowy dokument

W pierwszym kroku wybierz typ dokumentu, który udostępni pozostałe pola formularza:

Po wypełnieniu formularza dokumentu i jego zapisaniu otwiera się zakładka Pozycje, gdzie można dodawać pozycje do dokumentu oraz zakładka Załączniki

Ewidencja rachunków

Typ dokumentu – Ewidencja rachunków

Numer dokumentu – generowany automatycznie po zapisaniu

Notatka – miejsce do zaznaczania notatek na dokumencie

Data paragonu – należy wybrać datę zgodną z datą wystawienia rachunku

Waluta paragonu – należy wybrać walutę pieniężną zgodną z otrzymanym rachunkiem. Listę dozwolonych walut pieniężnych można edytować w Ustawieniach globalnych->Rozliczenia

Kwota bez VAT – liczona wg cen pozycji na dokumencie

Kwota z VAT – liczona według cen pozycji na dokumencie

Nový bloček
Nowy rachunek

Dostawca – wybierz dostawcę. Kliknij na  >  , aby otworzyć listę z zaawansowanym filtrowaniem, jeśli nie widzisz takiego dostawcy, użyj , aby utworzyć nowego.

Kontakt dostawcy – wybierz z kontaktów lub dodaj nowy kontakt, klikając

Klikając na Pokaż więcej  w tytule sekcji, rozwiną się pola z danymi kontaktowymi dostawcy. Kliknij ponownie, aby ponownie ukryć te pola.

Detaily kontaktu dodávateľa
Dane kontaktowe dostawcy
Otrzymana faktura

Typ dokumentu – Otrzymana faktura

Numer dokumentu – generowany automatycznie po zapisaniu

Numer faktury – wprowadź numer otrzymanej faktury

Rodzaj dokumentu – wybierz, czy jest to Bieżąca dostawa towarów lub usług, Faktura zaliczkowa, Faktura rozliczeniowa do faktury zaliczkowej, czy Kredyt

Kategoria – wybierz kategorię faktury – listę można zmodyfikować w Ustawieniach globalnych-> Zamówienia-> Ewidencja / Rozliczenia

Notatka – miejsce do zaznaczania notatek na dokumencie

Data odbioru – wybierz datę zgodnie z datą na fakturze

Nová prijatá faktúra
Otrzymano nową fakturę

Termin płatności – wybierz termin zgodnie z datą na fakturze

Termin dostawy – wybierz termin zgodny z terminem dostawy

Waluta paragonu – należy wybrać walutę pieniężną zgodną z otrzymanym rachunkiem. Listę dozwolonych walut pieniężnych można edytować w Ustawieniach globalnych->Rozliczenia

Kwota bez VAT – liczona według cen towarów na dokumencie

Kwota z podatkiem VAT – liczona według cen pozycji na dokumencie

Kwota płatności – służy do ewidencji kwoty opłaconej faktury (np. jeśli faktura płacona jest w ratach)

Sposób dostawy — wybierz sposób dostawy. Listę można modyfikować w Ustawieniach globalnych-> Zamówienia-> Ewidencja / Rozliczenia

Forma płatności – wybierz formę płatności. Listę form płatności można zmienić w Ustawienia globalne-> Zamówienia-> Ewidencja / Rozliczenia

Dostawca — wybierz dostawcę. Kliknij na  > , aby otworzyć listę z zaawansowanym filtrowaniem, jeśli nie rejestrujesz takiego dostawcy, użyj +, aby utworzyć nowego

Kontakt dostawcy – wybierz z kontaktów lub dodaj nowy kontakt, klikając +

Nová prijatá faktúra
Otrzymano nową fakturę

Po wypełnieniu formularza można zapisać dokument klikając na przycisk Zapisz , co spowoduje otwarcie opcji wprowadzenia towaru.

Pozycje dokumentu

Kliknij   + , aby dodać nową pozycję do listy pozycji dokumentu. Otworzy się formularz do wprowadzania pozycji:

Klient – wybierz klienta, pod którym zarejestrowane jest zlecenie rozliczeniowe

Zamówienie – wybierz zamówienie

Nazwa pozycji – należy podać nazwa pozycji

Ilość – wprowadź ilość

Jednostka miary – podaj jednostkę

Cena jednostkowa – wpisz cenę jednostkową bez VAT

Stawka VAT – wprowadź stawkę VAT dla otrzymanej pozycji

Refakturowanie za pośrednictwem CDESK – przełączanie przełącznika do stanu włączonego , będzie możliwe fakturowanie pozycji z otrzymanej faktury lub rachunku klientowi bezpośrednio z CDESK- pozycja pojawi się w zamówieniu na karcie Rozliczenia, na liście prac – rodzaj pracy zostanie podany jako Inne do fakturowania

  • Tekst faktury — określ nazwę pozycji, która ma pojawić się na fakturze
  • Ilość – podaj ile sztuk zostanie zafakturowanych dla klientów
  • Jednostka miary – podaj jednostkę
  • Cena jednostkowa – podaj cenę, po której towar zostanie zafakturowany klientowi
  • Stawka VAT – wprowadź stawkę VAT za fakturowaną pozycję
Pridávanie novej položky k faktúre / bločku
Dodawanie nowej pozycji do faktury / rachunku.

Položku pridáte kliknutím na  Uložiť .

Kliknij przycisk Zapisz, aby dodać pozycję.

Dodane pozycje można edytować bezpośrednio w dokumencie, klikając wartość, którą chcesz edytować. Pozycje, które nie zostały jeszcze refakturowane przez CDESK, można usunąć, klikając przycisk .

Položky bločku a faktúry
Pozycje rachunku i faktury

Załączniki

W tej sekcji masz możliwość dodania załączników (np. skan dokumentu lub jego wersja elektroniczna). Kliknij +, aby wyświetlić okno przesyłania pliku — albo dołącz plik, przeciągając go do tego pola, albo kliknij, aby wybrać plik z dysku. Istnieje możliwość dodania większej liczby załączników. Lista załączonych plików jest następnie wyświetlana poniżej tego pola.