REALIZACJE- USTAWIENIA

Ustawienia Ogólne

Włącz moduł Realizacje – ustaw przełącznik w pozycji włączonej , aby uzyskać dostęp do dodatkowych ustawień modułu. Po zapisaniu ustawień i odświeżeniu strony (za pomocą klawisza F5 lub kombinacji klawiszy CTRL+R) moduł będzie dostępny w menu głównym oraz, zgodnie z uprawnieniami, we wszystkich modułach powiązanych.

Uproszczone wprowadzanie – ta funkcja włącza prosty formularz do tworzenia nowych realizacji. Gdy przełącznik jest w stanie włączonym , realizacja będzie rejestrować tylko Klient, Powiązanie z, Tekst realizacji, Rozwiązujący i Czas rozpoczęcia. Tekst realizacji nie jest wymaganą pozycją. Wpis uproszczony jest przydatny, jeśli chcesz używać programu CDESK w jak najprostszej formie. Nową realizację wprowadza się w menu: Realizacje -> Lista realizacji -> Dodaj realizację.

The simplified fulfillment form
Obraz: Uproszczony formularz realizacji

Uproszczone wprowadzanie czasu – ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy wyłączona jest funkcja uproszczonego wprowadzania czasu. Jeśli przełącznik jest w pozycji wyłączonej , podczas wprowadzania wypełnienia domyślnie zostanie ręcznie wprowadzona Czas rozpoczęcia i Czas zakończenia. Czas trwania realizacji zostanie automatycznie obliczony na podstawie Godziny rozpoczęcia i Godziny zakończenia. Jeśli przełącznik znajduje się w pozycji włączonej podczas wprowadzania realizacji zostanie wypełniona tylko Czas rozpoczęcia, a czas trwania realizacji zostanie wprowadzony ręcznie. Ustawienie to można również zmienić bezpośrednio w formularzu realizacji.

A simplified time setup in the fulfillment
Obraz: Uproszczone wprowadzanie czasu realizacji

Wewnętrzne realizacje – ustaw przełącznik w pozycji włączonej , taby uzyskać dostęp do przycisku służącego do wprowadzania wewnętrznych realizacji. Realizacje wewnętrzne są używane do rejestrowania prac wewnętrznych. Realizacje te nie są dostępne dla klienta. Realizacje wewnętrzne odzwierciedlają faktycznie przepracowany czas, a realizacje rozliczeniowe to godziny, za które wystawia się klientowi rachunek.

Button to add internal fulfillments
Obraz: Przycisk do dodawania realizacji wewnętrznych

Automatyczny wybór rozwiązującego – po przełączeniu przełącznika do pozycji włączonej , wprowadzony operator (tj. rozwiązujący) jest automatycznie uzupełniany, gdy realizacja zostanie wprowadzona przez rozwiązującego w polu Rozwiązujący

Użyty materiał – jeśli przełącznik jest włączony , podczas tworzenia nowej realizacji na liście pojawi się pole tekstowe Użyty materiał. To ustawienie jest zalecane, jeśli nie korzystasz z wydawania zapasów i wystarczy tekstowy zapis zużytego materiału.

Records of used material in the fulfillment
Obraz: Ewidencja materiałów użytych do realizacji

Wstaw w e-mailu o zakończeniu wniosku spis wniosków– Jeżeli przełącznik będzie w stanie włączonym , klient otrzyma również listę realizacji związanych z danym zleceniem po jego wypełnieniu w powiadomieniu e-mail.

Blokowanie dodawania/edycji realizacji dla zakończonych wniosków – Jeśli przełącznik jest w stanie włączonym , nie będzie można dodawać wypełnień do wniosków w stanie zakończonym. Nie będzie można również edytować realizacji zakończonych wniosków.

Ewidencja transportu – funkcja Ewidencja transportu jest włączana automatycznie po włączeniu modułu Zamówienia. W tym przypadku nie jest możliwe wyłączenie rejestracji transportu. Jeśli moduł Zamówienia jest wyłączony, w Globalnych ustawieniach realizacji w wierszu Ewidencja transportu dostępny jest przełącznik umożliwiający jego ręczne włączenie. Po ustawieniu przełącznika w pozycji włączonej , podczas tworzenia nowej realizacji, w szczegółach realizacji pojawi się wpis dotyczący transportu z przełącznikiem. Po włączeniu tej funkcji dostępne będą pola Odległość, Czas, Cena stała i Cena parkowania.

Shipping records in the fulfillment
Obraz: Ewidencja transportu przy realizacji

Reklamacyjne realizacje – ustawienie przełącznika w pozycji Włączonej spowoduje, że na formularzu reklamacji będzie dostępny przełącznik Reklamacyjne realizacje. Jeśli ten przełącznik jest włączony w realizacji, realizacja nie będzie rozliczana. Reklamowana realizacja jest wyróżniona żółtym kolorem na liście realizacji.

Automatycznie twórz reklamacyjne realizacje dla typów wniosków – pozwala wybrać, dla których typów wniosków będą tworzone automatycznie reklamacyjne realizacje. Wybór typów wniosków jest możliwy w menu Ustawienia globalne->Wnioski->Typy i obszary usług. Jeśli we wniosku nie zostanie wybrany żaden typ, reklamacyjna realizacja nie zostanie utworzona automatycznie.

Obowiązkowy wybór pozycji rozliczeniowej – Jeśli przełącznik jest w stanie włączonym , nie można zapisać realizacji bez wybrania pozycji rozliczeniowej. Pozycje rozliczeniowe można tworzyć tylko na Zamówieniach.

Dodawanie realizacji do zadań – Jeśli przełącznik jest w stanie włączonym ,

po utworzeniu zadania będzie można przypisać do niego realizację. Wypełnienie można przypisać do zadania tylko po wybraniu powiązania na liście danych podstawowych.

Fakturowanie realizacji – do wyboru są następujące opcje, z oddzielnymi ustawieniami dla każdej opcji w polu Fakturowanie według daty, które jest ustawiane poniżej:

 • Wszystkie – wszystkie realizacje zostaną zafakturowane, niezależnie od statusu przypisanego im wniosku. Po wybraniu tej opcji nie można zmienić ustawień dotyczących określania rozliczeń według daty. Opcja Data początkowa realizacji jest wybierana automatycznie, tzn. realizacja zostanie zafakturowana w dniu określonym w realizacji.
 • Z wniosków w statusie zakończone – fakturowane będą tylko te realizacje, które zostały powiązane z wnioskiem i które mają status zakończone. Wybranie tej opcji spowoduje udostępnienie następujących ustawień rozliczania według daty:
  • Rozpoczęcie realizacji – realizacja świadczenia jest fakturowana w dniu określonym w realizacji
  • Data zakończenia wniosku – wykonanie jest fakturowane w dacie zakończenia wniosku
  • Data rozliczenia wprowadzona we wniosku – realizacja jest fakturowana zgodnie z datą rozliczenia wprowadzoną we wniosku.
 • Z wniosków w stanie zaakceptowane zakończenie lub zakończenie bez akceptacji – Fakturowanie będzie możliwe tylko za realizacje, które są powiązane z wnioskiem i które mają status zaakceptowane zakończenie lub zakończenie bez akceptacji. Wybranie tej opcji spowoduje udostępnienie tych ustawień rozliczania według daty:
  • Rozpoczęcie realizacji – realizacja jest fakturowana w dniu określonymw realizacji
  • Data zakończenia realizacji – wykonanie jest fakturowane w dacie zakończenia realizacji
  • Data zakcept. zakończenia albo zakończenia bez akceptacji – realizacja jest fakturowana w dniu, w którym zakończenie zostało zaakceptowane lub zakończenie zostało odrzucone
  • Data fakturowania wprowadzona we wniosku – realizacja jest fakturowana zgodnie z datą fakturowania wprowadzoną we wniosku.
Global settings of fulfillments
Obraz: Ustawienia ogólne realizacji

E-mail do realizacji

Adres nadawcy – adres e-mail jest wybierany z listy wyboru. Wybrany adres będzie wyświetlany w powiadomieniach pocztowych jako adres nadawcy. Adresy wybiera się w dialerze w obszarze Ustawienia globalne->Przetwarzanie wiadomości->Zarejestrowane adresy mailowe.

Wstaw tekst własny – ta funkcja umożliwia wstawianie do powiadomienia e-mail tekstu określonego przez użytkownika. Gdy przełącznik jest ustawiony w pozycji włączonej , pojawi się pole tekstowe, w którym można wprowadzić żądany tekst. W górnej części pola tekstowego znajdują się narzędzia do edycji tekstu i wstawiania multimediów.

Fulfillment emails
Obraz: E-mail do realizacji