Wprowadzenie do nowego modułu Projekty, zatwierdzanie podczas rozwiązywania wniosków, dodatkowe ułatwienia w katalogu wniosków.

5. czerwca 2023

Wprowadzenie do nowego modułu, który jest przeznaczony do zarządzania projektami ekonomiczymi

Przygotowaliśmy dla Ciebie nowy moduł Projekty – Agenda biznesowa z funkcjonalnościami CRM. Jest on przeznaczony przede wszystkim do rejestrowania realizacji większych projektów, które można podzielić na kilka etapów. Na każdym etapie można śledzić oczekiwane i rzeczywiste przychody na podstawie wystawionych faktur. Możliwe jest rejestrowanie planowanych i rzeczywistych kosztów, w tym kosztów personelu według przepracowanego czasu. Daje to wgląd do projektu w CDESK od samego początku, gdy jest on dopiero planowany, do jego ukończenia z rzeczywistą rentownością.

Moduł Projekty umożliwia także śledzenie mniejszych projektów. W ramach konfiguracji można uprościć hierarchię, wyłączyć niektóre pola ewidencji, aby uprościć formularze.  

Funkcjonalności CRM, takie jak etap relacji (szansa, oferta, zakontraktowane…), prawdopodobieństwo pozyskania (poważne, słabe zainteresowanie…) z kolorową wizualizacją, budżet i rentowność projektu, status realizacji i czas brakujący do zakończenia, odpowiedzialność personelu, zostały dodane do Projektów.

Ponieważ w tym nowym module utworzono dedykowaną przestrzeń dla projektów, funkcjonalność kontraktów będzie dalej wyspecjalizowana dla powtarzających się usług, mniejszych jednorazowych napraw z ewidencją materiałów dla usług.

W wersji 3.1.9 moduł Projekty jest dostępny w CDESK. Przygotowywana jest instrukcja korzystania z niego, która ukaże się w lipcu 2023 r. Jednocześnie wprowadzimy zaktualizowany cennik, w którym znajdą się Projekty.

Zoznam projektov evidovaných v CDESKu
Obraz: Lista projektów zarejestrowanych w CDESK
Formulár projektu
Obraz: Formularz projektu

Zatwierdzenie operacyjne – możliwość zażądania wstępnie zdefiniowanego procesu zatwierdzania podczas rozwiązywania wniosku

Do tej pory w CDESK dostępne były dwa rodzaje zatwierdzeń dla wniosków, a mianowicie określone zatwierdzenia zdefiniowane z góry w szablonie wniosku oraz swobodne zatwierdzenia, które można zażądać w dowolnym momencie podczas rozwiązywania wniosku. Do tej pory brakowało możliwości dodatkowego żądania zatwierdzenia, które było już wstępnie zdefiniowane w systemie. Swobodne zatwierdzanie nie było odpowiednie, ponieważ użytkownik nie mógł zdefiniować bardziej złożonych scenariuszy zatwierdzania.

Dlatego też wraz z aktualizacją 3.1.9 wprowadziliśmy nowe zatwierdzenie operacyjne, w którym użytkownik może wybierać spośród predefiniowanych scenariuszy zatwierdzania. W szablonie wniosku wybierasz regułę, która będzie oferowana w otwartym wniosku o dodatkowe zatwierdzenie.

Aby aktywować tę funkcję, należy włączyć w Ustawieniach globalnych -> Wnioski -> Katalog wniosków -> opcję Zatwierdzanie wniosków z katalogu.

Uwaga: We wnioskach utworzonych z kafelka opcja utworzenia procesu Swobodnego zatwierdzenia nie jest już wyświetlana w menu przycisku Akcja. Ta opcja jest teraz dostępna tylko dla ręcznie utworzonych wniosków.

Výber schvaľovacieho pravidla k dodatočnému schváleniu požiadavky, operatívne schválenie
Obraz: Wybór reguły zatwierdzania dla dodatkowego zatwierdzenia wniosku, zatwierdzenie operacyjne
Použitie schvaľovacieho pravidla počas riešenia požiadavky
Obraz: Zastosowanie zasady zatwierdzania podczas rozwiązywania wniosku

Nowe raporty realizacji w pozycji rozliczeniowych

Wraz z najnowszą aktualizacją pojawiły się nowe raporty realizacji według pozycji rozliczeniowych. Raport ten służy do oceny przepracowanego czasu z ekonomicznego widoku. Dane raportu można elastycznie filtrować według zamówienia, rozwiązującego, pozycji rozliczeniowej i innych pól, z których wiele można filtrować za pomocą bezpośredniego wyboru lub wyszukiwania tekstowego. Plik wynikowy jest w formacie xls.

Konfigurácia reportu plnení podľa účtovných položiek
Obraz: Konfiguracja raportu realizacji według pozycji rozliczeniowej

W katalogu wniosków kafelki zostały dodane dla konkretnej firmy bez konieczności jej wyboru

Wersja 3.1.9 wprowadza również ulepszenie wprowadzania wniosków za pośrednictwem katalogu wniosków. Teraz możliwe jest zdefiniowanie jednej lub więcej preferowanych firm w szablonie wniosku. Następnie, podczas wprowadzania wniosku za pośrednictwem katalogu wniosków, zostaną wyświetlone kafelki z preferowanych firm, do których użytkownik ma dostęp. Pozwala to pominąć krok wyboru firmy w górnym polu wyboru podczas dodawania wniosku za pomocą kafelka. Oprócz przyspieszenia procesu wprowadzania, preferowana firma zapewnia, że wniosek zostanie wprowadzony do właściwej firmy.

Nastavenie preferovanej spoločnosti na šablóne požiadavky
Obraz: Ustawienie preferowanej firmy w szablonie wniosku
Przeczytaj więcej o innych nowych funkcjach wersji 3.1.9

Książka adresowa

Dodatkowe właściwości są wyświetlane w osobnej zakładce w formularzu firmy

W praktyce mogą wystąpić sytuacje, w których formularz firmy zawiera szereg dodatkowych funkcji uzupełniających podstawowe informacje o firmie. Aby ten przegląd dodatkowych informacji był przejrzysty, wraz z aktualizacją 3.1.9 dodaliśmy nową zakładkę w formularzu firmy o nazwie Dodatkowe informacje, w której można znaleźć wszystkie dodatkowe właściwości zarejestrowane dla firm. Oprócz przeglądu już dodanych właściwości, na karcie można również dodać inne dodatkowe właściwości, które nie są stosowane do wszystkich zarejestrowanych firm, ale są rejestrowane tylko w danej firmie.

Nová záložka Ostatné informácie so zoznamom doplnkových vlastností na spoločnosti
Obraz: Nowa zakładka Dodatkowe informacje z listą dodatkowych właściwości firmy
Możliwość ustawienia kolejności typów, kategorii i grup firm

Typy, kategorie i grupy firm są wyświetlane w formularzach w kolejności ustawionej w ustawieniach globalnych i do tej pory nie można było jej zmienić. Zmiana kolejności odbywa się po prostu za pomocą funkcji Drag&Drop. Funkcjonalność ta została ulepszona w najnowszej aktualizacji 3.1.9.

Zmena poradia kategórii spoločností v globálnych nastaveniach spoločností
Obraz: Zmiana kolejności kategorii firmy w globalnych ustawieniach firmy
Wyświetlanie znacznika na firmie, który wskazuje, że miejsce jest zarchiwizowana

Jeśli witryna została zarchiwizowana w bazie danych konfiguracyjnej CMDB, znacznik, że jest zarchiwizowana, jest również wyświetlany w formularzu firmy.

Príznak, že miesto je archivované
Obraz: Oznaczenie, że miejsce jest zarchiwizowane
Dodano kolumny Utworzył, Utworzono, Zmienił i Zmieniono na liście kontaktów.

Na liście kontaktów do kolumn dodano informacje o tym, kto i kiedy utworzył i zmienił kontakt. Informacje te znajdują się w nowych kolumnach Utworzył, Utworzono, Zmienił i Zmieniono. Na podstawie tych kolumn listę można filtrować, a także uwzględniać w eksporcie.  

Stĺpce Vytvoril, Vytvorené, Zmenil a Zmenené v zozname kontaktov
Obraz: Kolumny Utworzył, Utworzono, Zmienił i Zmieniono na liście kontaktów

Wnioski

Dodano możliwość wstawiania dodatkowych właściwości do powiadomień wychodzących z Ext-mail.

Wraz z aktualizacją 3.1.9 dodano nowe funkcje do zakładki Ext-mail w formularzu wniosku. Teraz podczas wysyłania wiadomości można wybrać, które atrybuty wniosku zostaną wstawione do powiadomienia mailowego. Do wyboru są Numer i nazwa wniosku, Opis wniosku, Firma, Termin realizacji wniosku, a także Dodatkowe właściwości. W przypadku dodatkowych właściwości możliwe jest wybranie określonych dodatkowych właściwości do wstawienia.

Mailová notifikácia z Ext-mail obsahujúca atribúty vložené z požiadavky
Obraz: Powiadomienie pocztowe od Ext-mail zawierające atrybuty wstawione z wniosku
Výber atribútov, ktoré budú vložené do mailovej notifikácie
Obraz: Wybieranie atrybutów do wstawienia do powiadomienia mailowego
Przypisanie wniosku z katalogu wniosków do zalogowanego użytkownika w scenariuszu z grupą rozwiązującą

Można ustawić kryterium na szablonie wniosku, aby ustawić rozwiązującego na wniosku. Wraz z ostatnią aktualizacją dodano funkcję, dzięki której zalogowany użytkownik jest preferowany również w scenariuszu z grupą rozwiązującą. Zalogowany użytkownik będzie jednak domyślny tylko wtedy, gdy jest członkiem grupy rozwiązującej ustawionej w szablonie.

Nové nastavenie pre priradenie požiadavky z katalógu požiadaviek prihlásenému používateľovi v scenári s riešiteľskou skupinou
Obraz: Nowe ustawienie umożliwiające przypisanie wniosku z katalogu wniosków do zalogowanego użytkownika w scenariuszu z grupą rozwiązującą.
Nowy warunek w filtrze zaawansowanym na liście wniosków – Jestem rozwiązującym

W zaawansowanym filtrze listy wniosków dla warunku Do rozwiązania / wprowadzone, dodano nową opcję Jestem rozwiązującym. Wybranie tej opcji spowoduje przefiltrowanie listy wniosków przypisanych tylko do zalogowanego rozwiązującego. Opcja Moje do rozwiązania, również znajdująca się w filtrze zaawansowanym, ponownie filtruje wnioski przypisane do zalogowanego rozwiązującego i jego grup rozwiązujących.

Podmienka Riešiteľom som ja v pokročilom filtri
Obraz: Warunek Jestem rozwiązującym w filtrze zaawansowanym
W szablonach wniosków można ustawić ograniczenia wyboru statusów, powody zakończenia wniosku, metody rozwiązywania zakończenia wniosku i przyczyny wniosku

Podczas konfigurowania szablonu wniosku nie było jeszcze możliwe ustawienie ograniczeń dotyczących wyboru statusów, powodów zakończenia wniosku, metod rozwiązywania zakończenia wniosku i przyczyn wniosku. Możliwość ustawiania ograniczeń dla tych atrybutów została udoskonalona w najnowszej aktualizacji. Ustawienia te zapewnią niższy poziom błędów podczas wprowadzania wniosków.

Nové obmedzenia pre výber stavov, dôvody ukončenia požiadavky, metódy riešenia pri ukončovaní požiadavky a príčiny požiadavky
Obaz: Nowe ograniczenia wyboru statusów, powody zakończenia wniosku, metody rozwiązania wniosku i przyczyny wniosku
W szablonach wniosków dodano nowe ustawienie obowiązku dotyczące wyboru operacji i miejsca.

Oprócz ustawiania ograniczeń dotyczących wyboru opcji w niektórych polach, istnieje również opcja ustawiania obowiązków dotyczących wyboru ruchu i miejsca. Jeśli wybór operacji i/lub miejsca jest ustawiony jako obowiązkowy, wniosek utworzony na podstawie tego szablonu nie może zostać zapisany, dopóki nie zostaną w nim wypełnione następujące pola.

Nové nastavenie povinnosti pre výber prevádzky a miesta v šablóne požiadavky
Obraz: Nowe ustawienia obowiązku wyboru operacji i miejsca w szablonie wniosku
Podczas wysyłania rozmowy z klientem możliwe jest również przełączenie wniosku do statusu Oczekiwanie na klienta

Do formularza dodawania dyskusji dodano przycisk, który automatycznie przełącza wniosek do statusu Oczekiwanie na klienta po opublikowaniu dyskusjiEliminuje to konieczność przechodzenia do zakładki Ustawienia podstawowe i ręcznego przełączania statusu.

Tlačidlo na prepnutie požiadavky do stavu Čakanie na zákazníka po odoslaní diskusie
Obraz: Przycisk przełączający wniosek do statusu Oczekiwanie na klienta po wysłaniu dyskusji
Do listy wniosków dodano kolumny Rozwiązanie i Notatka wewnętrzna

Możesz teraz dodać kolumny Rozwiązanie i Notatka wewnętrzna na liście wniosków. Kolumny te mogą być również używane do filtrowania listy i mogą być uwzględnione w eksporcie. W CDESK istnieje uprawnienie, które powoduje, że niektórzy użytkownicy mogą zobaczyć pole Notatki wewnętrznej tylko dla wniosków, do których są przypisani. Zezwolenie to zostało również uwzględnione w kolumnie Notatki wewnętrznej.

Polia Riešenie a Interná poznámka v zozname požiadaviek
Obraz: Pola Rozwiązanie i Notatka wewnętrzna na liście wniosków
W formularzu wniosku pola Rozwiązanie i Notatka wewnętrzna zostały zmniejszone

Zmianom uległy również pola Rozwiązanie i Notatka wewnętrzna. Do tej pory formularz wniosku był wyświetlany w tym samym rozmiarze, co na przykład pole opisu wniosku. Aby formularz był jak najbardziej kompaktowy, pola te zostały zmniejszone.

Zmenšené polia Riešenie a Interná poznámka
Obraz: Zmniejszone pola Rozwiązanie i Notatka wewnętrzna

Zamówienia

Na liście Fakturowanie zamówień dodano sortowanie według daty ostatniej faktury

Na liście faktur można było wcześniej sortować rekordy według kolumn Kod, Numer i Utworzono. Wraz z ostatnią aktualizacją dodano opcję sortowania według Daty ostatniego fakturowania.

V zozname Fakturácia zákaziek bolo pridané zoraďovanie podľa dátumu poslednej fakturácie
Obraz: Na liście Fakturowanie zamówień dodano sortowanie według Daty ostatniego fakturowania

Fakturowanie

Data transakcji podlegającej opodatkowaniu została dodana do wystawianych faktur

Od wersji 3.1.9 data transakcji podlegającej opodatkowaniu będzie również wyświetlana na wystawianych fakturach. W przypadku ręcznego fakturowania data ta jest również wyświetlana w oknie modalnym na początku fakturowania i jest wyświetlana podczas fakturowania pojedynczego zamówienia lub podczas fakturowania wielu zamówień, które mają ustawioną tę samą jednostkę rozliczeniową. Automatyczne fakturowanie wykorzystuje ustawioną datę transakcji podlegającej opodatkowaniu, która jest powiązana z jednostką rozliczeniową fakturowanego zamówienia.

Dátum zdaniteľného plnenia zobrazený počas vystavovania faktúry
Obraz: Data transakcji podlegającej opodatkowaniu podana na fakturze
Dodano opcję ustawienia logo i pieczątki w ustawieniach firmy (jednostki rozliczeniowej). Po ich ustawieniu są one używane w pierwszej kolejności przed ustawieniami globalnymi

W formularzu firmy na karcie Dane rozliczeniowe można ustawić logo i pieczęć/podpis, które będą wyświetlane na fakturze. Logo i pieczęć / podpis można ustawić w ustawieniach globalnych i są one stosowane globalnie dla wszystkich zarejestrowanych firm, które nie mają własnego logo i pieczęci ustawionych na karcie Dane rozliczeniowe. Logo i pieczęć ustawione w formularzu firmy są używane preferencyjnie.

Nastavenie loga a pečiatky vo formulári spoločnosti
Obraz: Ustawienie logo i pieczątki w formularzu firmowym
Nastavenie loga a pečiatky v globálnych nastaveniach
Obraz: Ustawienia logo i pieczątki w ustawieniach globalnych

Realizacje

Do listy realizacji dodano nowe kolumny: Rozwiązujący wniosek i Status wniosku

Do listy realizacji dodano nowe kolumny, informujące o obsłudze wniosku i statusie wniosku, z którym powiązane są realizacje. Kolumny te można również uwzględnić w eksporcie i na ich podstawie filtrować.

Nové stĺpce v zozname plnení Riešiteľ požiadavky a Stav požiadavky
Obraz: Nowe kolumny na liście realizacji Rozwiązujący wniosek i Status wniosku

Konfiguracyjna baza CMDB

Dodano kolumny do okna modalnego podczas wybierania komputerów z Konfiguracyjnej Bazy Danych, np. podczas wstawiania ich do realizacji

Wybór komputerów z Konfiguracyjnej Bazy Danych, podczas wprowadzania ich do jednego z formularzy, odbywa się w oknie modalnym. Okno to jest większe po ostatniej aktualizacji. Dodano również kolumny Nazwa sieciowa PC, Użytkownik z CM i E-mail z CM (jako jedna kolumna) oraz Ostatnie połączenie między Właścicielem a Grupami głównymi CI.

Vylepšené modálne okno pre výber počítačov z Konfiguračnej databázy
Obraz: Ulepszone okno modalne do wybierania komputerów z Konfiguracyjnej Bazy Danych

Użytkownicy i grupy

Ograniczenie wyboru miejsca i operacji dla użytkowników z powiązaną firmą

Do formularza użytkownika dodano nową zakładkę, w której można ustawić ograniczenie wyboru operacji i miejsc przypisanych firm. Zakładka jest wyświetlana tylko wtedy, gdy użytkownik ma przypisaną firmę.

Nová záložka vo formulári používateľa, kde je možné nastaviť obmedzenie výberu miesta a prevádzky
Obraz: Nowa zakładka w formularzu użytkownika, w której można ustawić ograniczenia dotyczące wyboru lokalizacji i operacji

Funkcje ogólne

W oknach, które pozostawały otwarte po zapisaniu zmian i pożądane było ich zamknięcie, dodano przycisk Zapisz i zamknij

Wraz z najnowszą aktualizacją, zachowanie pływającego przycisku do tworzenia nowych rekordów zostało ujednolicone. W niektórych modułach Utwórz/Zapisz po prostu zapisywał rekord i pozostawał otwarty, na przykład we Wnioskach. Z kolei w module Realizacje formularz automatycznie zamykał się po kliknięciu przycisku Utwórz/Zapisz.

Teraz po prejdení kurzorom sa zobrazí tlačidlo Uložiť a zavrieť, na ktoré keď kliknete, formulár sa zatvorí. Po kliknutí na tlačidlo Vytvoriť / Uložiť formulár ostane otvorený. Aktuálne je toto správanie tlačidla Uložiť aplikované len na plávajúce tlačidlo, v ďalšej verzii bude implementovaná aj na tlačidlo na konci formulárov.

Zobrazenie tlačidla Uložiť a zavrieť pri ukladaní požiadavky
Obraz: Wyświetlanie przycisku Zapisz i zamknij podczas zapisywania wniosku