Nowy widżet Bilans wniosków, poufne załączniki we wnioskach, zatwierdzanie przez przełożonego i inne nowe funkcje

12. kwietnia 2023

Nowy widget Bilans wniosków z codziennym wzrostem i spadkiem liczby wniosków

Możliwe jest teraz dodanie nowego widżetu Bilansu wniosków do Przeglądu wstępnego. Informuje on o aktualnym wzroście i spadku liczby wniosków. Widżet zapewnia dwa rodzaje widoków – tabelaryczny i wykres słupkowy. Wykres słupkowy wyświetla graficznie ilość wniosków, które zostały odebrane, zakończone lub przeniesione dalej. W widoku tabelarycznym te salda są zapisane jako liczby.  

Nový widget – bilancia požiadaviek
Obraz: Nowy widżet – bilans wniosków

Wprowadzono nowy typ załącznika do przesyłania poufnych plików zawierających wrażliwe dane

Aktualizacja 3.1.8 wprowadza nowy element zwiększający bezpieczeństwo danych w CDESK dzięki nowemu typowi załączników – wrażliwe załączniki, które umożliwiają przesyłanie poufnych plików zawierających wrażliwe dane. Są one dostępne do pobrania tylko dla użytkowników, którzy przesłali takie załączniki oraz dla użytkowników upoważnionych do przeglądania/pobierania wrażliwych załączników od innych użytkowników.

Główna różnica w stosunku do już używanych załączników wewnętrznych polega na tym, że w przypadku wrażliwych załączników widoczność listy załączników nie upoważnia jeszcze użytkownika do dostępu do obcych załączników. Załączniki wewnętrzne są przeznaczone przede wszystkim dla osób rozwiązujących wnioski i nie są dostępne dla kont klientów. Zwykłe załączniki są dostępne dla wszystkich kont z uprawnieniami do dostępu do tego typu załączników.

Citlivé prílohy vo formulári požiadavky sú s fialovým pozadím
Obraz: Wrażliwe załączniki w formularzu wniosku mają fioletowe tło
Oprávnenie pre prístup k citlivým prílohám, v špeciálnych oprávneniach sa udeľuje prístup k cudzím citlivým prílohám
Obraz: Upoważnienie do dostępu do wrażliwych załączników, w specjalnych uprawnieniach udziela się dostępu do obcych wrażliwych załączników.

Zatwierdzenie przez przełożonego – W regule zatwierdzenia można określić, że przełożony jako pierwszy skomentuje temat zatwierdzenia

Podczas konfiguracji reguły zatwierdzenia można teraz zdefiniować, aby przełożony najpierw skomentował zatwierdzenie. Nazwa przełożonego (konto CDESK) jest dynamicznie wybierana z ustawień użytkownika, który wprowadził wniosek, wniosek o urlop lub utworzył swobodne zatwierdzenie. W przypadku synchronizacji struktury organizacyjnej do CDESK, np. z Active Directory, przełożony może być automatycznie odczytany ze struktury organizacyjnej.

Krok zatwierdzenia przez przełożonego jest wcześniejszy od pozostałych kroków procesu zatwierdzania. W praktyce oznacza to, że jeśli przełożony odrzuci zatwierdzenie, to cały proces zatwierdzania jest zakończony jako odrzucony. W przypadku pozytywnego stanowiska przełożonego proces akceptacji przechodzi do kolejnych etapów akceptacji, gdzie ustalane jest, czy akceptacja zostanie przyjęta, czy odrzucona.

Schvaľovací proces, ktorý bol v prvom kroku zamietnutý nadriadeným
Obraz: Proces zatwierdzania, który został odrzucony w pierwszym kroku przez przełożonego
Nastavenie Povinné schválenie nadriadeným vo formulári schvaľovacieho pravidla
Obraz: Ustawienie Obowiązkowe zatwierdzenie przez przełożonego w formularzu reguły zatwierdzania

Nowe uprawnienie do odczytu/edycji dodatkowych właściwości

Wraz z nową wersją CDESK dodano możliwość ustawienia uprawnień do widoczności i edycji dodatkowych właściwości. Uprawnienia można ustawić oddzielnie dla każdej z dodatkowych właściwości.

Oprávnenia pre čítanie a editáciu doplnkových vlastností
Obraz: Uprawnienia do odczytu i edycji dodatkowych właściwości
Nastavenie oprávnení zvlášť pre každú z doplnkových vlastností
Obraz: Ustawianie uprawnień osobno dla każdej z dodatkowych właściwości

W liście zamówień można przeglądać dodatkowe właściwości i wyszukiwać według nich

Do modułu Zamówienia zostały dodane nowe funkcje. Teraz możliwe jest wyświetlanie kolumn z dodatkowymi właściwościami na liście zamówień. Według tych kolumn można filtrować i mogą być również uwzględnione w eksporcie.

Stĺpce s doplnkovými vlastnosťami v zozname zákaziek
Obraz: Kolumny z dodatkowymi właściwościami na liście zamówień
Przeczytaj więcej o innych nowościach w wersji 3.1.8

Kontakty

Dodano zbiorczą edycję w liście kontaktów

Dotychczas brakowało zbiorczej edycji kontaktów, w aktualizacji 3.1.8 wprowadziliśmy tę funkcję, dzięki której praca z kontaktami będzie wygodniejsza i szybsza.

Hromadná editácia zoznamu kontaktov
Obraz: Zbiorcza edycja listy kontaktów
Na liście kontaktów można wyświetlić kolumny z właściwościami kontaktu i filtrować według nich

Wybór kolumn dla listy kontaktów został rozszerzony o kolumny wyświetlające dodatkowe właściwości kontaktu. Na podstawie tych kolumn można filtrować listę, a także uwzględnić ją w eksporcie.

Doplnkové vlastnosti v zozname kontaktov
Obraz: Dodatkowe właściwości na liście kontaktów

Wnioski

Odbiorcy maila z wiadomości do przetworzenia, wymienieni w Do i Kopia, mogą być dodani do nowego wniosku jako ręcznie dodani odbiorcy powiadomień

Dla wniosków tworzonych z wiadomości e-mail poprzez przetwarzanie wiadomości dodano nową funkcję, w której adresy z pól Do, Kopia są wyodrębniane z wiadomości e-mail, a następnie adresy te są wstawiane do tworzonego wniosku jako ręcznie dodani odbiorcy. Celem tej modyfikacji było umożliwienie wysyłania wybranych powiadomień o wnioskach na inne adresy wymienione w poczcie.

Możesz włączyć tę funkcję oddzielnie dla każdego adresu e-mail w Ustawieniach globalnych -> Wiadomości do przetworzenia -> koło zębatki przy wybranym adresie e-mail.

Zapnutie funkcie Adresy Komu:, Kópia: spracované ako Manuálne pridané vo vytvorených požiadavkách pre konkrétnu adresu
Obraz: Włączenie adresów Do:, Kopia: przetwarzanych jako Ręcznie dodane w tworzonych wnioskach dla konkretnego adresu
Wybór kolumn dla głównego wyszukiwania na liście wbiosków jest również wyświetlany podczas korzystania z filtra zaawansowanego

Ikona w głównym polu wyszukiwania pozwala określić, które podstawowe pola listy wniosków mają być przeszukiwane, był dotychczas dostępny tylko przy użyciu prostego filtra. Od wersji 3.1.8 funkcja ta może być również wykorzystywana z filtrem zaawansowanym. Została ona również dodana dla listy zleceń pracy.

Nastavenie, kedy sa určuje, v ktorých stĺpcoch sa vyhľadáva, je dostupné aj pri používaní pokročilého filtra
Obraz: Ustawienie pozwalające określić, które kolumny są przeszukiwane, jest również dostępne podczas korzystania z filtra zaawansowanego
Utrzymanie pola wyszukiwania prostego filtra na ekranie, nawet jeśli jest ono puste

Aby anulować warunek w prostym filtrze, używana jest ikona krzyżyka  . W poprzednich wersjach CDESK po kliknięciu w tę ikonkę dany warunek był kasowany i nie było potrzeby ponownego konfigurowaniaTeraz po kliknięciu na ikonę  pierwsza wartość wybrana w warunku zostanie anulowana, umożliwiając wybór nowej wartości dla danego warunku. Na przykład, jeśli w warunku Status wybrano wartość Otwarte, kliknięcie ikony  anuluje tylko wartość Otwarte. Aby całkowicie anulować warunek, należy ponownie kliknąć ikonę .

Rýchla zmena podmienky v jednoduchom filtri pri kliknutí na ikonu pre zrušenie filtra
Obraz: Szybka zmiana warunku w prostym filtrze poprzez kliknięcie na ikonę anulowania filtra
Odwrócenie logiki uprawnień do udostępniania/nieudostępniania wniosków na podstawie umowy

W poprzednich wersjach CDESK, uprawnienie Wyświetl rekordy obce przypisane do niedostępnych zamówień służyło do ograniczenia dostępu do rekordów obcych. Z najnowszą aktualizacją odwróciliśmy logikę tego uprawnienia, aby konfiguracja była bardziej intuicyjna. Jest on teraz używany do dostępu do obcych wniosków związanych z zamówieniami, do których użytkownik ma dostęp. Również w ustawieniach uprawnień zmieniono nazwę tego uprawnienia na Udostępnienie rekordów z widocznych wniosków.

Więcej informacji na temat tego i wszystkich innych uprawnień używanych we wnioskach znajduje się w osobnym poradniku.

Oprávnenie Sprístupnenie záznamov z viditeľných požiadaviek
Obraz: Uprawnienie Udostępnienie rekordów z widocznych wniosków
Pokaż nazwę ikony w istniejącym kaflu Katalogu wniosków

Ponieważ ostatnio znacznie rozszerzyliśmy liczbę ikon dostępnych dla kafelków katalogu wniosków, w praktyce okazało się, że próba ponownego użycia tej samej ikony w nowym kafelku jest skomplikowana. Nie było możliwości ustalenia nazwy ikony w istniejącym kaflu, dzięki czemu można było ponownie znaleźć ikonę dla nowego kafla. Dodaliśmy tę funkcję i nazwa pojawi się, gdy otworzysz istniejący kafelek, nadasz mu edycję i klikniesz, aby wybrać ikonę. Nazwa znajduje się poniżej kolorowego podglądu ikony.

Tooltip okno s názvom ikony
Obraz: Okno Tooltip z nazwą ikony
W filtrze zaawansowanym listy wniosków i zleceń pracy dodano warunek Dostawca, określony w stanie Oczekiwanie na stronę trzecią / Oczekiwanie na dostawcę

We wniosku w statusie Oczekiwanie na stronę trzecią można wybrać dostawcę. To samo dotyczy zlecenia pracy, które zostało przełączone do stanu Oczekiwanie na dostawcę. Aby ułatwić wyszukiwanie takich wniosków i zleceń pracy, dodaliśmy na listach obu tych modułów warunek Dostawca dla filtra zaawansowanego.  

Filtrovanie zoznamu požiadaviek podľa podmienky Dodávateľ
Obraz: Filtrowanie listy wniosków wniosku warunku Dostawca
Na szablonie wniosku można ustawić pole, które podczas tworzenia wniosku będzie wyświetlane jako niedostępne do edycji

Na szablonie wniosku można zdefiniować dla każdego pola, które typy kont będą widoczne i dostępne do edycji podczas tworzenia wniosku. Od aktualizacji 3.1.8 jest możliwość ustawienia, że jeśli pole jest edytowalne dla wybranego typu konta, to dla pozostałych typów kont może być tylko wyświetlane bez edycji. Na przykład, można użyć tego ustawienia, aby wybrane pole było edytowalne podczas tworzenia wniosku dla użytkownika końcowego i tylko do odczytu po zapisaniu.

Nastavenie Zobrazovať pri vytváraní požiadavky ostatným kontám, ktoré sa nachádza v šablóne požiadavky
Obraz: Ustawienie Wyświetl podczas tworzenia wniosku innych kont, które znajdują się w szablonie wniosku
Zmiany wprowadzone do opisu wniosku są przenoszone do opisu wniosku w procesie zatwierdzania

Zmieniony opis wniosku jest już przenoszony do procesu zatwierdzania. W poprzednich wersjach CDESK, w przypadku zmiany opisu wniosku, zmiany nie były odzwierciedlane na formularzu procesu zatwierdzania i pozostawał tam opis z momentu tworzenia procesu.

Zlecenia pracy

Dodatkowe właściwości z wniosku mogą być udostępnione do edycji dla rozwiązującego zlecenia pracy

W praktyce może wystąpić sytuacja, w której formularz wniosku zawiera szereg pól z dodatkowych właściwości, których uzupełnienie wymaga współpracy z innymi użytkownikami bez dostępu do wniosku. Dlatego wraz z ostatnią aktualizacją wprowadziliśmy nowe uprawnienie, dzięki któremu rozwiązujący może edytować dodatkowe właściwości na związanym wniosku ze zlecenia pracy.

Nové oprávnenie pre sprístupnenie editáciu doplnkových vlastností riešiteľom pracovných príkazov
Obraz: Nowe uprawnienie umożliwiające udostępnienie edycji dodatkowych właściwości dla osób rozwiązujących zlecenia pracy

Zamówienia

Nowy przycisk na liście zamówień, który pozwoli na przeglądanie powiązanych pozycji rozliczeniowych pod wszystkimi zamówieniami jednocześnie

W widoku ekonomicznym można obejrzeć pozycje rozliczeniowe pod wybranym zamówieniem na liście zamówień. Teraz dodano przycisk umożliwiający wyświetlenie powiązanych pozycji rozliczeniowych pod wszystkimi zleceniami na liście jednocześnie.

Zobrazenie účtovných položiek pod všetkými zákazkami v zozname
Obraz: Wyświetlanie pozycji rozliczeniowych dla wszystkich zamówień z listy
W polu Osoba odpowiedzialna w zamówieniu można wybrać wielu użytkowników

Zgodnie z szablonem wniosków, w polu Osoba odpowiedzialna na zamówieniu można wybrać wielu użytkowników.

Zákazka, ktorá má nastavených viacerých používateľov ako zodpovednú osobu
Obraz: Zamówienie, które ma wielu użytkowników ustawionych jako osoby odpowiedzialne
Rozróżnienie kolorem przycisku dodawania realizacji wewnętrznej poprzez hamburger menu na liście pozycji rozliczeniowych

Dla każdej pozycji rozliczeniowej na liście pozycji rozliczeniowych znajduje się hamburger menu, poprzez które można m.in. dodać do pozycji rozliczeniowej wewnętrzną realizację. Wraz z ostatnią aktualizacją zmieniliśmy kolor przycisku dodawania realizacji wewnętrznej, dzięki czemu jest on bardziej wyróżniony od pozostałych opcji.

Tlačidlo na pridávanie interných plnení v zozname účtovných položiek
Obraz: Przycisk dodawania realizacji wewnętrznych na liście pozycji rozliczeniowych

Fakturowanie

Zmiany wyświetlania czerpania ryczałtu na drafcie faktury

Wraz z aktualizacją 3.1.8 zmieniono sposób wyświetlania czerpania ryczałtu na drafcie faktury. Przywrócono możliwość odznaczenia dowolnej realizacji, aby nie była ona fakturowana. Po odznaczeniu, ilość pobrana z ryczałtu zostanie przeliczona. Jednocześnie opcja ta umożliwia uwzględnienie w fakturowaniu realizacji, która nie byłaby fakturowana.

Plnenie, ktoré bolo v drafte faktúry odškrtnuté aby sa nefakturovalo
Obraz: Realizacja, która została odznaczona w projekcie faktury, aby nie została zafakturowana
Kod QR (na razie w języku słowackim) do płatności jest wyświetlany również na fakturze bez powiązania z zamówieniem

Po włączeniu złącza PayBySquare na fakturze będzie wyświetlany kod QR umożliwiający opłacenie faktury. Od ostatniej aktualizacji kod QR jest również wyświetlany na fakturze bez powiązania z zamówieniem. W obu przypadkach, zarówno dla faktur z powiązaniem z zamówieniem, jak i bez, kod będzie wyświetlany tylko wtedy, gdy na fakturze znajduje się słowacki dostawca. W przyszłej wersji CDESK dodamy generowanie czeskiego kodu QR.

QR kód na faktúre bez väzby na zákazku
Obraz: Kod QR na fakturze bez powiązania z zamówieniem
Jeśli do faktury dodanych jest wiele kont, są one również wyświetlane w formacie PDF faktury

Do faktury można dodać wiele kont. Wraz z ostatnią aktualizacją sprawiliśmy, że wszystkie konta powiązane z fakturą są wyświetlane na wydruku pdf faktury.

Nastavenie, aby faktúra obsahovala viacero bankových účtov
Obraz: Ustawienie faktury z uwzględnieniem wielu kont bankowych
Vystavená faktúra s viacerými účtami
Obraz: Wystawiona faktura z wieloma kontami

Realizacje

Sortowanie realizacji według wybranej kolumny działa już przy grupowaniu

Lista realizacji może być wyświetlana w trybie klasycznym lub pogrupowana według dni, klientów, pozycji rozliczeniowych, rozwiązujących, wniosków i zadań. W poprzednich wersjach CDESK, jeśli któreś z tych grup było włączone, pozycje w ramach grupowania nie mogły być sortowane według kolumny. Funkcja ta została udoskonalona w wersji 3.1.8.

Zoraďovanie položiek v zozname plnení, aj keď je zoznam zoskupený podľa vybraného atribútu
Obraz: Sortowanie elementów na liście realizacji, nawet jeśli lista jest pogrupowana według wybranego atrybutu
Bardziej zwarty układ okna dialogowego realizacji

Nowa wersja CDESK przyniosła również zmiany w oknie dialogowym realizacji, które jest teraz bardziej kompaktowe.

Porovnanie starého a nového dialógového okna plnení
Obraz: Porównanie starego i nowego okna dialogowego realizacji
Przy uproszczonym wprowadzeniu terminu realizacji wyświetlana jest ikona umożliwiająca odjęcie czasu trwania terminu od ustawionego czasu

W uproszczonym wprowadzaniu czasu realizacji, jako czas rozpoczęcia wstępnie wypełniany jest czas, w którym wprowadzono realizację. W aktualizacji 3.1.8 dodano ikonę umożliwiającą odjęcie czasu trwania wykonania od czasu rozpoczęcia. Dzięki temu wprowadzanie realizacji jest łatwiejsze i szybsze.

Ikona, ktorá umožňuje, aby sa od nastaveného času odčítal čas trvania plnenia
Obraz: Ikona umożliwiająca odjęcie czasu trwania realizacji od ustawionego czasu
Dodatkowe właściwości mogą być wyświetlane na liście realizacji

Do listy realizacji zostały dodane kolumny dodatkowych właściwości. Kolumny te mogą być filtrowane i mogą być również uwzględnione w eksporcie.

Doplnkové vlastnosti ako stĺpce v zozname plnení a filtrovanie podľa nich
Obraz: Additional properties as columns in the list of fulfillments and filtering by them
W filtrze zaawansowanym listy realizacji dodano opcje jest/nie jest dla warunku Firma

Oprócz dodatkowych funkcji, w zaawansowanym filtrze realizacji dla warunku Firma dodano również nowe opcje jest/nie jest.

Možnosti je a nie je v podmienke Spoločnosť v pokročilom filtri zoznamu plnení
Obraz: Opcje jest i nie jest w warunku Firma w filtrze zaawansowanym listy realizacji
Lista realizacji może być sortowana według kolumny Od-do

Na liście realizacji poprawiono możliwość sortowania rekordów po kolumnie Od-do.

Zoznam plnení zoradený podľa stĺpca Od-do.
Obraz: Lista realizacji posortowana według kolumny Od-do.

Baza Konfiguracji CMDB

Możliwość przypisania pozycji konfiguracyjnej (CI) do wielu firm

W formularzu pozycji konfiguracyjnej (CI) dodano nową zakładkę Przypisane firmy, na której można przypisać CI do różnych firm. Dzięki temu możliwe jest przypisanie danej pozycji do wielu firm . Ponadto dla każdej z wybranych firm można ustawić, że pomimo przypisania, pozycja CI nie może być wybrana na rekordach tej firmy, np. na wniosku.

Záložka Priradené k spoločnosti vo formulári konfiguračnej položky (CI)
Obraz: Zakładka Przypisane do firmy w formularzu pozycji konfiguracyjnej (CI)
Nowa dodatkowa właściwość typu struktura organizacyjna

Aktualizacja wprowadza nowy typ podstawowej właściwości dodatkowej – struktura organizacyjna, która pozwala na wybór oddziału ze struktury organizacyjnej. Właściwość dodatkowa jest dostępna tylko w środowiskach z włączonym konektorem AD/LDAP z załadowaną strukturą organizacyjną. Więcej o jej konfiguracji można przeczytać w osobnym poradniku.

Doplnková vlastnosť typu organizačná štruktúra zobrazená vo formulári požiadavky
Obraz: Dodatkowa właściwość typu struktury organizacyjnej wyświetlana w formularzu wniosku
Możliwość przywrócenia zarchiwizowanej pozycji konfiguracji (CI)

Od wersji 3.1.8 istnieje możliwość przywrócenia zarchiwizowanej pozycji CI. W poprzednich wersjach CDESK nie było to możliwe.

Obnova archivovanej konfiguračnej položky (CI)
Obraz: Przywracanie zarchiwizowanej pozycji konfiguracyjnej (CI)

Zatwierdzanie

Lista dodatkowych właściwości z wniosku jest również wyświetlana w formularzu procesu zatwierdzania

Od ostatniej aktualizacji, dodatkowe właściwości z wniosku są przekazywane do formularza procesu zatwierdzania.

Doplnkové vlastnosti z požiadavky zobrazené vo formulári schvaľovacieho procesu
Obraz: Dodatkowe właściwości z wniosku przedstawionego w formularzu procesu zatwierdzania