Typy kontraktów, szablony postów we wnioskach, ulepszony import w CMDB i inne nowe funkcje

28. lipca 2022

Wersja 3.1.2 wprowadza nową funkcję szablonów w postach na wnioskach, zawiera ulepszenia importu pozycji w bazie danych konfiguracji, wprowadza typy zamówień i wiele innych przydatnych funkcji lub ulepszeń.  

Typy kontraktów

Od wersji 3.1.2 istnieje możliwość kategoryzacji zamówień według typu. Jest to ustawienie podobne do tego, które zostało już użyte w module wniosków. Umożliwia dzielenie umów na wiele typów, co ułatwia filtrowanie rekordów.

 Typy zamówień są włączone w ustawieniach globalnych. Oprócz opcji, które CDESK zawiera domyślnie, administrator może zdefiniować nowe typy zgodnie z potrzebami firmy.

 

Nastavenie typov zákaziek v globálnych nastaveniach
Obraz: Ustawianie typów zamówień w ustawieniach globalnych
Pole Typ zákazky vo formulári zákazky
Obraz: Pole Typ zamówienia w formularzu zamówienia

Pole Typ zamówienia jest wyświetlane na liście zamówień i wniosków, możliwe jest również filtrowanie po nim oraz uwzględnienie w eksporcie XLS.  

Stĺpec Typ zákazky v zozname zákaziek
Obraz: Kolumna Rodzaj zamówienia na liście zamówień
Výber stĺpca Typ zákazky do XLS reportu
Obraz: Wybór kolumny Typ zamówienia w raporcie XLS

 

Nowe szablony postów dyskusyjnych

Jeśli rozwiązujący używają podobnych odpowiedzi w dyskusjach lub na karcie Ext-mail, mogą zacząć używać szablonów postów po nowej aktualizacji. Administrator środowiska może zdefiniować treść postu w szablonie w ustawieniach globalnych. W szablonie można określić dostępność dla dyskusji z klientem, dyskusji wewnętrznej oraz dla Ext-mail. Podczas pisania nowego postu można wybrać szablon, który wypełni wstępnie treść postu.

Definícia šablóny v globálnych nastaveniach
Obraz: Definicja szablonu w ustawieniach globalnych
Použitie šablóny pri písaní diskusného príspevku so zákazníkom
Obraz: Korzystanie z szablonu podczas pisania posta dyskusyjnego z klientem

Udostępnienie wniosku w zależności od widoczności zamówienia

W praktyce, pracownicy mający dostęp do zamówień muszą być w stanie zobaczyć wszystkie wnioski, które są związane z tymi zamówieniami. Do tej pory rozwiązaniem było włączenie uprawnienia Dostęp do rekordów obcych, dzięki czemu wszystkie widoczne wnioski klientów były dostępne niezależnie od przypisanego zamówienia.

Wyłączając uprawnienie Wyświetl rekordy obce przypisane do niedostępnych zamówień, można ograniczyć dostęp do rekordów wniosków obcych, tylko do tych przypisanych do zamówień widocznych oraz do wniosków bez przypisanego zamówienia. Skutek tej autoryzacji będzie widoczny tylko wtedy, gdy użytkownik nie ma dostępu do wszystkich zamówień, a jednocześnie ma dostęp do rekordów wniosków obcych.

W przypadku, gdy to uprawnienie jest włączone, użytkownik będzie widział wszystkie rekordy obce widoczne dla firmy jak dotychczas.

Oprávnenie na prístup k požiadavke prostredníctvom zákazky
Obraz: Upoważnienie do dostępu do wniosku za pośrednictwem zamówienia

 

Nieprzetworzone wiadomości mogą być ręcznie włączone do przetwarzania według reguły

Wiadomość, która nie została przetworzona automatycznie przez regułę z powodu jej braku lub niekompletnej konfiguracji, może zostać ponownie wysłana do automatycznego przetworzenia po utworzeniu lub modyfikacji reguły. Dokonuje się tego poprzez wybranie w menu kontekstowym wiadomości opcji Ponownie włącz do przetwarzania.

Zaradenie nespracovanej správy do automatického spracovania
Obraz: Włączenie nieprzetworzonej wiadomości do automatycznego przetwarzania

 

Możliwość dodania załącznika do całej oferty

Do tej pory można było dodawać załączniki tylko dla poszczególnych pozycji w menu. Wraz z wersją 3.1.2 w formularzu realizacji dodano nowe pole, w którym można dodać załączniki dla całej oferty. Załączniki dodane w tym polu są również wyświetlane w powiadomieniach mailowych.

Pole pre pridávanie príloh pre celú ponuku
Obraz: Pole do dodawania załączników dla całej oferty

 

Przyspieszony import do CMDB z ograniczeniem liczby pozycji do importu

Wersja 3.1.2 przyniosła ulepszenia w imporcie obiektów CI w Bazie Konfiguracji. W dotychczasowej metodzie importu można było zaimportować maksymalnie 300 rekordów. Ten sposób importowania pozostaje taki sam, ale jest też nowa funkcja Import w tle, która:  

  • Nie ogranicza liczby rekordów importowanych jednocześnie.
  • Pozwala użytkownikowi na pracę z CDESK nawet podczas importu.
  • Informuje o statusie importu, w przypadku nie zaimportowanych pozycji z uwagi na błędne wartości, pozwala na edycję tych wartości bezpośrednio w CDESK, lub pobranie całej listy nie zaimportowanych pozycji do przerobienia.
Spustenie importu na pozadí
Obraz: Uruchomienie importu w tle
História importov na pozadí
Obraz: Historia importu w tle

 

Nowe pola dla obiektów w bazie danych (w CMDB)

Nowe pola Administracyjny rozwiązujący i techniczny rozwiązujący zostały dodane dla obiektów konfiguracyjnych. Pola te są włączane oddzielnie dla każdej Grupy głównej w bazie danych konfiguracji. Jeśli są włączone, zapewniają wybór grup rozwiązujących i rozwiązujących. Dodatkowo dodano pole Właściciel usługi dla obiektów należących do Grupy głównej Katalog usług operacyjnych.

Polia Administratívny riešiteľ a Technický riešiteľ vo formulári konfiguračného objektu
Obraz: Pola Administracyjny rozwiązujący i Techniczny rozwiązujący w formularzu obiektu konfiguracyjnego

Utworzono również osobne kolumny dla pól Administracyjny rozwiązujący i Techniczny rozwiązujący na liście obiektów konfiguracyjnych. Po tych kolumnach można filtrować na liście, zostały one również dodane do eksportu i importu rekordów.

Stĺpce Administratívny riešiteľ a Technický riešiteľ v zozname konfiguračných objektov
Obraz: Kolumny Administracyjny rozwiązujący i Techniczny rozwiązujący na liście obiektów konfiguracyjnych

Możliwość grupowania przycisków z zapisanym filtrem

Wersja 3.1.2 poprawia również opcje filtrowania. Przyciski z zapisanymi filtrami mogą być teraz grupowane poprzez proste Drag & Drop (przeciągnij i upuść). Kliknięcie na grupę spowoduje wyświetlenie wyboru wszystkich filtrów, które ta grupa zawiera. Wybór konkretnego filtra powoduje, że jest już aktywowany na liście.

Skupina filtrov v zozname požiadaviek
Obraz: Grupa filtrów na liście wniosków
Przeczytaj więcej o innych nowościach wersji 3.1.2

Notatka dla klienta wyświetlana w formularzu wniosku

Na formularzu firmy można wprowadzić notatkę dla lepszej identyfikacji. Pierwsze znaki notatki są również wyświetlane jako podpowiedź pod ikoną i bezpośrednio w formularzu wniosku.

Nastavenie poznámky a tooltip vo formulári požiadavky.
Obraz: Ustawienie notatki i podpowiedzi w formularzu wniosku

Kliknij na ikonę, aby zobaczyć pełną notatkę w oknie modalnym.

Zobrazenie celej poznámky v modálnom okne
Obraz: Wyświetlenie całej notatki w oknie modalnym

 

Zmiany w rozszerzonym filtrze firmy

Do listy firm dodano nowe warunki filtrowania – Ważność członkostwa, Forma prawna, Zmienione, Utworzone, Utworzył i Zmienił. Ważność członkostwa, Zmienione i Utworzone są filtrowane według warunków czasowych, np. dziś, wczoraj, w poprzednim tygodniu… Dla warunku Forma prawna istnieje możliwość wyboru dostępnych form prawnych. Dla warunków Utworzył i Zmienił oferowany jest wybór dostępnych użytkowników.

Filtrovanie na základe platnosti členstva
Obraz: Filtrowanie na podstawie ważności członkostwa
Filtrovanie podľa právnej formy
Obraz: Filfrowanie według formy prawnej

 

Zakończenie zamówienia pomimo niezafakturowanej realizacji

Dotychczas możliwe było umieszczenie zamówienia w statusie Ukończone tylko wtedy, gdy wszystkie fakturowane realizacje zostały zafakturowane. W nowej aktualizacji to ograniczenie zostało usunięte. Jednakże użytkownik zostanie poinformowany przy zakończeniu takiego zamówienia, że zawiera ono niezafakturowane realizacje..

Upozornenie, že zákazka obsahuje neodfakturované plnenia
Obraz: Ostrzeżenie, że umowa zawiera niezafakturowane realizacje

Nowe opcje filtrowania na liście zamówień

Dodano nowe warunki filtrowania do filtra zaawansowanego używanego na liście zamówień. Na wzór listy wniosków, na liście zamówień można już filtrować według typu, kategorii i grupy firm.

Filtrácia podľa typu, kategórie a skupiny spoločnosti, v zozname zákaziek
Obraz: Filtrowanie po typie, kategorii i grupie firm, na liście zamówień

 

Filtrowanie listy wniosków według grup rozwiązujących

Teraz dodano nowy warunek zarówno w filtrze prostym jak i zaawansowanym – Moje grupy rozwiązujące, co pozwala na jednoczesne filtrowanie wszystkich wniosków, których rozwiązujący jest członkiem. Nie musi więc ręcznie wybierać wszystkich żadanych grup.

W filtrze zaawansowanym warunek można wybrać w opcji Do rozwiązania/wniosek, a w filtrze prostym pod warunkiem Rozwiązujący.  

Filtrácia podľa riešiteľských skupín v jednoduchom filtri
Obraz: Filtrowanie według grup rozwiązujących w prostym filtrze

 

Wyświetlanie załączników z realizacji bezpośrednio we wnioskach

Do tej pory, jeśli użytkownik dodał załącznik w realizacji, a dana realizacja była powiązana z wnioskiem, załącznik mógł być wyświetlany dopiero po otwarciu realizacji. W nowej wersji CDESK skróciliśmy tę ścieżkę i załącznik dodany do realizacji będzie bezpośrednio wyświetlany wśród załączonych załączników na wniosku. Rozwiązuje to również problem, gdy użytkownik nie miał dostępu do realizacji i musiał tylko zobaczyć załączniki realizacji, jako wyniki pracy.

Príloha z plnení zobrazená vo formulári požiadavky
Obraz: Załącznik z realizacji wskazany w formularzu wniosku

 

Kod zamówienia wyświetlany na liście wniosków

Do listy wniosków została dodana nowa kolumna – Kod zamówienia. Do tej pory można było filtrować tylko według numeru zamówienia i nazwy. Przy wyborze warunku Kod zamówienia oferowane są komparatory: jest, nie jest, zawiera, jest wypełnione, nie jest wypełnione. Ta kolumna może być również uwzględniona w eksporcie XLS.

Kód zákazky v pokročilom filtri zoznamu požiadaviek
Obraz: Kod zamówienia w zaawansowanym filtrze listy wniosków
Stĺpec Kód zákazky pridaný do XLS reportu zoznamu požiadaviek
Obraz: Kolumna Kod zamówienia dodana do raportu XLS z listy wniosków

 

Testowanie klienta zapisane w historii wniosków

Wniosek w statusie Testowanie oferuje klientowi wybór trzech przycisków oceny testu: Test zaliczony, Test nieudany i Test anulowany. Jeśli jednak klient wybrał którąkolwiek z tych opcji, wybrana wartość nie została odnotowana w historii. Został dodany w aktualizacji 3.1.2. Tekst notatki, którą klient wpisuje na wyniku testu, jest również zapisywany w historii.

Výsledok testovania a poznámka k testovaniu zaznamenaná v histórii požiadavky
Obraz: Wynik testu i notatka z testu zapisane w historii wniosków

 

Udostępnienie kafelków w katalogu wniosków według kategorii firmy

Dostępność kafelków katalogu wniosków zależy od ustawień szablonu wniosku, który jest powiązany z kafelkiem. Do tej pory szablon można było przypisać poprzez wybór konkretnej firmy lub na podstawie typu firmy. W nowej wersji zadanie to zostało rozszerzone o kategorię firm.  TOznacza to, że kafelek katalogu wniosku, do którego przypisany jest szablon, będzie dostępny dla wszystkich firm z wybranej kategorii.

Nastavenie šablóny požiadavky podľa kategórie spoločnosti
Obraz: Konfigurowanie szablonu wniosku według kategorii firmy

 

Rozdzielanie uprawnień do pól dat na wniosku

Dostęp do pól Termin odpowiedzi, Termin przydzielenia, Termin alternatywnego rozwiązania i Termin realizacji w formularzu wniosku był kontrolowany przez jedno uprawnienie – Pola daty. Po nowej aktualizacji możliwe jest ustawienie uprawnień osobno dla każdego z tych pól.

Rozdelenie oprávnení pre dátumové polia na požiadavkách
Obraz: Rozdzielenie uprawnień dla pól daty na wnioskach

 

Ograniczenie wyboru zamówień na wniosku zgodnie z wybranym obszarem usług

Klient zazwyczaj nie ma informacji o tym, jakie zamówienie należy przypisać do wniosku. Zazwyczaj pole wyboru zamówienia nie jest nawet dostępne. Wie jednak, jakiego obszaru usług dotyczy jego problem. W związku z tym wprowadzono nową funkcjonalność. Obszary usług mogą być przypisane do zamówienia. Przypisanie to było dotychczas wykorzystywane do ograniczenia wyboru obszarów usług w zależności od wybranego zamówieniaW ostatniej aktualizacji wprowadzono ograniczenie również z drugiej strony. Jeśli klient wybierze obszar usług, ograniczy to wybór zamówienia. Następnie rozwiązujący ustawia zamówienie, które najlepiej pasuje do wybranego obszaru. Jeśli do wybranego obszaru przypisane jest tylko jedno zamówienie, jest ono automatycznie wypełniane.

Nazwa wniosku według szablonu wniosku – przeniesienie ustawienia do szablonu wniosku

Do formularza szablonu wniosku dodano przełącznik umożliwiający wykorzystanie nazwy szablonu jako nazwy nowego wniosku. To ustawienie znajdowało się wcześniej w ustawieniach globalnych. W rezultacie nie można było włączyć tej opcji dla konkretnego szablonu, a jedynie globalnie dla wszystkich.

Nastavenie Použiť názov šablóny ako názov novej požiadavky vo formulári konkrétnej šablóny
Obraz: Ustawienie Użyj nazwy szablonu jako nazwy nowego wniosku w określonym formularzu szablonu

 

Automatyczne zapisywanie w przypadku zmiany widoczności wniosku

Kiedy wniosek jest zmieniany ze zwykłego na wewnętrzny lub odwrotnie, zmiany są automatycznie zapisywane w drafcie. Pojawi się również komunikat informujący, że wprowadzona zmiana wymaga zapisania i ponownego wczytania rekordu.

Hlásenie o nutnosti znovunačítania záznamu pri zmene viditeľnosti požiadavky
Obraz: Powiadomienie o konieczności przeładowania rekordu, gdy zmieni się widoczność wniosku

 

Szczegóły SLA wyświetlane przy wyborze priorytetu we wniosku

W formularzu wniosku, obok pola priorytetu znajduje się ikona, która umożliwia podgląd szczegółów używanego SLA. Po kliknięciu na ikonę pojawi się okno modalne zawierające następujące informacje:

  • Nazwa używanej SLA
  • Wykorzystanie czasu pracy przy naliczaniu terminów z wybranego SLA
  • Lista terminów użytych we wniosku i ich wartości.

Wyświetlanie szczegółów SLA bezpośrednio w formularzu wniosku można włączyć/wyłączyć w ustawieniach globalnych.

Detail SLA zobrazený z formulára požiadavky
Obraz: Szczegóły SLA wyświetlane z poziomu formularza wniosku

Informacja o pochodzeniu dyskusji wewnętrznej w zleceniu pracy

Wewnętrzne posty dyskusyjne z połączonego wniosku są automatycznie przenoszone do zleceń roboczych i odwrotnie. Jeżeli post jest przenoszony ze zlecenia pracy do wniosku, oryginalne zlecenie pracy jest wyświetlane w nagłówku. W ostatniej aktualizacji dodano funkcję, w której taka informacja jest wyświetlana również w zleceniu pracy, gdy dyskusja jest przenoszona z wniosku.

Informácia o pôvode internej diskusii v pracovnom príkaze
Obraz: Informacja o pochodzeniu dyskusji wewnętrznej w zleceniu pracy

Dodawanie nowych kart magazynowych bezpośrednio w wydatku dodanym przez formularz realizacji

Podczas tworzenia nowej realizacji można dodać fikcyjny wydatekPo wybraniu tej opcji najpierw pojawi się formularz z wyborem kart magazynowych. W tym formularzu z nową aktualizacją jest przycisk do tworzenia nowych kart magazynowych.

Tlačidlo na pridanie skladovej karty cez vo výdajke cez formulár požiadaviek
Obraz: Przycisk do dodawania karty magazynowej za pomocą formularza wniosku

 

Filtrowanie listy realizacji według transportu i lokalizacji

Od wersji 3.1.2 filtr zaawansowany na liście realizacji został rozszerzony o warunki Transport i Lokalizacja realizacji. W obu warunkach stosowane komparatory są wypełnione/niewypełnione. W warunku Lokalizacja realizacji dodatkowo stosuje się komparatory jest / nie jest, zawiera / jest wypełniony / nie jest wypełniony. Po wybraniu opcji jest/nie jest oferowany jest wybór wszystkich aktywnych CI należących do głównej kategorii Lokalizacja.

Filtrovanie zoznamu plnení podľa dopravy a miesta
Obraz: Filtrowanie listy realizacji według transportu i lokalizacji

Nowe pole Link do lokalizacji w formularzu realizacji

Do formularza realizacji, zarówno fakturowanego jak i wewnętrznego, dodano nowe pole o nazwie Link do lokalizacji. Pole oferuje wybór lokalizacji, która jest zarejestrowana w bazie konfiguracyjnej pod danym klientem poprzez wypełnienie na realizacji.

Pole Väzba na miesto vo formulári plnenia
Obraz: Pole Link do lokalizacji na formularzu realizacji

Właściwości pola mogą być skonfigurowane w ustawieniach globalnych. Może być wyłączone, opcjonalne lub obowiązkowe.

Nastavenia pre pole Väzba na miesto
Obraz: Ustawienia dla pola Link do lokalizacji

Tworzenie wniosków poprzez przetwarzanie wiadomości – nowe przyciski do blokowania powiadomień i dodawania odbiorców

W poprzednich wersjach CDESK, jeśli użytkownik tworzył wniosek z wiadomości do przetworzenia, formularz wniosku nie wyświetlał przycisków do blokowania powiadomień lub dodawania nowych odbiorców. Ta funkcjonalność została dopracowana w nowym CDESK 3.1.2.

Zobrazenie tlačidiel pre blokáciu notifikácií a pre pridanie nových príjemcov, vo formulári požiadavky vytvorenej cez spracovanie správ
Obraz: Wyświetlenie przycisków do blokowania powiadomień i dodawania nowych odbiorców, w formularzu wniosku utworzonego przez przetwarzanie wiadomości

Sortowanie skrzynek metodą Drag&Drop wykorzystywane w module Przetwarzanie wiadomości

W globalnych ustawieniach przetwarzania wiadomości dodano opcję zmiany kolejności wierszy z skrzynkami pocztowymi. Zmiana kolejności skrzynek pocztowych to prosty sposób – Drag&Drop. Po zmianie kolejności adresów w Ustawieniach globalnych, zmienia się również kolejność adresów wyświetlanych w sekcjach Przetwarzanie wiadomości i Reguły przetwarzania. To rozwiązało problem, gdy ważniejszy adres został zarejestrowany później i dlatego pojawił się niżej na listach.

Ikona pre zmenu poradia mailových schránok v globálnych nastaveniach správ na spracovanie
Obraz: Ikona zmiany kolejności skrzynek mailowych w globalnych ustawieniach wiadomości do przetwarzania

Wszyscy użytkownicy będą mieli dostęp do pliku .eml, z którego został utworzony wniosek

Jeśli wniosek jest tworzony z wiadomości do przetworzenia, w stopce wniosku wyświetlany jest wiersz z linkiem do oryginalnej wiadomości i opcją pobrania pliku .eml. Do tej pory te dwa elementy były wyświetlane tylko dla użytkowników z uprawnieniami dostępu do modułu Przetwarzanie wiadomości.

Po nowej aktualizacji link do pobrania pliku .eml jest dostępny dla wszystkich użytkowników. Wyświetlenie linku z oryginalną wiadomością zależy teraz od uprawnień dostępu do modułu Przetwarzanie wiadomości. Jeśli użytkownik nie ma uprawnień do tego modułu, wyświetlony zostanie tylko tekst tematu maila, bez możliwości dostępu do oryginalnej wiadomości.

Päta požiadavky, ktorá bola vytvorená cez spracovanie správ, ak používateľ nemá prístup k modulu spracovanie správ
Obraz: Stopka wniosku, który został utworzony podczas przetwarzania wiadomości, gdy użytkownik nie ma dostępu do modułu przetwarzania wiadomości

Przeglądanie propozycji weryfikacji wewnętrznej w realizacji

Jeżeli na ofercie wypełnione jest pole Wewnętrzna propozycja do weryfikacji, dane te będą wyświetlane jako Zweryfikowany czas realizacji pod Całkowity czas realizacji podczas zapisywania realizacji zadania powstałego na podstawie realizacji oferty.

Jeżeli na ofercie wypełniona jest oferta wewnętrzna, a następnie tworzone jest z niej zadanie za pomocą funkcji Zrealizuj ofertę, to ta oferta wewnętrzna jest wyświetlana tylko przy realizacji powiązanej z takim zadaniem.

Gdy w ramach realizacji oferty zostanie utworzone co najmniej jedno zadanie, na liście pozycji w ofercie pojawi się nowa kolumna Zadanie. Po kliknięciu w nazwę zadania pojawi się okno modalne z formularzem danego zadania.

 

Zobrazenie stĺpca Úloha v zozname položiek na ponuke
Obraz: Wyświetlenie kolumny Zadanie na liście pozycji w ofercie

Do listy realizacji dodano również nową kolumnę Liczba zadań, która wyświetla liczbowe wskazanie liczby zadań na danej ofercie.

Stĺpec Počet úloh v zozname ponúk
Obraz: Kolumna Liczba zadań na liście ofert

Sprawdzanie unikalnej nazwy w ramach typu CI

W typie CI można włączyć opcję Unikalna nazwa, aby uniemożliwić tworzenie obiektów o identycznych nazwach w ramach danego typu CI. W ostatniej aktualizacji zaktualizowano, że jeśli ta funkcja jest włączona, unikalność nazwy jest również sprawdzana podczas importu. Dodano również sprawdzanie unikalnej nazwy, gdy nazwa jest automatycznie wyodrębniana z dodatkowych właściwości.

Nowy typ właściwości podstawowej – liczba dziesiętna z dwoma miejscami po przecinku

Wraz z wersją 3.1.2 podstawowe właściwości zostały rozszerzone o nową właściwość – liczbę dziesiętną z dwoma miejscami po przecinku. Właściwość ta została dodana, ponieważ ten format liczby jest używany do zapisywania kwot pieniężnych.

Číslo s dvoma desatinnými miestami vo formulári požiadavky
Obraz: Liczba z dwoma miejscami po przecinku w formularzu wniosku

Wyświetlanie opisów właściwości jako podpowiedzi

Dla właściwości i właściwości podstawowych zostało utworzone nowe pole Opis. Tekst wstawiony w tym polu jest wyświetlany jako podpowiedź, gdy właściwość/baza jest używana w formularzu. Pole Opis jest również używane w niestandardowych książkach adresowych, ale ta funkcjonalność została włączona wcześniej.

Zobrazenie nápovedy základnej vlastnosti po vložení do formulára požiadavky
Obraz: Wyświetlanie podpowiedzi właściwości dodatkowej po wstawieniu jej do formularza wniosku

Złącze JIRA – załączniki obrazów z wniosku są przesyłane do połączonego zadania JIRA

Jeśli opis żądania zawiera obrazy, a zadanie JIRA jest tworzone na podstawie tego żądania, obrazy te nie zostały przesłane w poprzednich wersjach CDESK. Ta funkcja została dodana dopiero w ostatniej aktualizacji. Aby tworzyć zadania JIRA z żądań, należy włączyć konektor JIRA, który jest opisany bardziej szczegółowo w osobnym artykule.

Łączenie wielu CDESK – posty dyskusyjne pomiędzy wnioskami są przenoszone nawet po zakończeniu jednego z dwóch wniosków

Przy łączeniu wniosków z wielu CDESK, dotychczasowe posty dyskusyjne były przenoszone tylko wtedy, gdy oba z pary wniosków były otwarte, tzn. żaden z nich nie był zamknięty. Teraz funkcjonalność została dopracowana, gdzie post dyskusyjny zostanie przeniesiony do drugiego wniosku, nawet jeśli został już zamknięty. Jednocześnie logika działa jak dla zwykłych wniosków, gdzie nawet jeśli funkcjonalność jest aktywna, wniosek zostanie automatycznie przełączony do stanu W rozwiązaniu po otrzymaniu postu

Połączenie wielu CDESKów – podkreślenie obu wniosków, gdy jedno z nich jest zakończone

Jeśli jedno z pary połączonych wniosków jest zakończone, wniosek jest podświetlony na szaro na listach wniosków obu środowisk. Sygnalizacja ta pozwala uniknąć niepotrzebnej komunikacji, w której użytkownik z jednego środowiska musi sprawdzić, czy wniosek z drugiego środowiska jest zamknięty.

Zvýraznenie ukončenej požiadavky z prepojenia CDESKov
Obraz: Podświetlenie zakończonego wniosku z połączenia CDESKów

Dodatkowo dodano nowe opcje do warunku Zewnętrzne wnioski CDESK w filtrze zaawansowanym jest otwarty i zamknięty.

Nové podmienky filtrovania pre prepojené požiadavky
Obraz: Nowe warunki filtrowania dla powiązanych wniosków

Po udanym logowaniu licznik poprzednich nieudanych prób logowania zostaje wyzerowany

Użytkownik może popełnić pięć błędów przy wpisywaniu hasła, a kolejne nieudane logowanie spowoduje zablokowanie konta. Zliczanie nieudanych logowań będzie teraz zresetowane po wprowadzeniu prawidłowych danych logowania.