Niestandardowe statusy wniosków, nowy moduł rejestracji dokumentów, zatwierdzanie realizacji i wiele innych funkcji

10. listopada 2023

Można skonfigurować niestandardowe statusy dla otwartych wniosków

CDESK zawiera szereg predefiniowanych statusów wniosków, które charakteryzują najczęstsze możliwe statusy wniosku, tak aby uchwycić cały jego cykl życia. Do tej pory nie było jednak możliwe skonfigurowanie niestandardowych statusów wniosków dla określonych scenariuszy użytkowania. Dodaliśmy tę możliwość w wersji 3.1.12. Oto statusy, które charakteryzują otwarty wniosek.

W przypadku niestandardowych statusów można ustawić, który z nich jest często używany, czy liczony jest TTAS („Czas do alternatywnego rozwiązania”), a także czy liczony jest TTR („Termin realizacji”). Niestandardowe statusy mogą być zmieniane i wyłączane. Można dodać maksymalnie dziesięć niestandardowych statusów wniosków.

Nastavenie vlastných stavov v globálnych nastaveniach
Obraz: Ustawianie niestandardowych statusów w ustawieniach globalnych

Zatwierdzenie realizacji i opcjonalne fakturowanie realizacji według zatwierdzenia

Do wersji 3.1.12 zostało opracowane zatwierdzenie dla realizacji. Zatwierdzenie odbywa się bezpośrednio na liście Zatwierdzanie realizacji. Za pomocą tej listy realizacje można zatwierdzać, odrzucać lub edytować. Realizacje można również zatwierdzać zbiorczo według wybranego grupowania, tj. na przykład według firmy, rozwiązującego…

Zatwierdzanie realizacji może być również powiązane z ich fakturowaniem. Jeśli zatwierdzanie realizacji jest włączone, można ustawić fakturowanie tylko zatwierdzonych realizacji.

Zoznam Schvaľovanie plnení
Obraz: Realizacje -> Zatwierdzanie realizacji

Nowy moduł ułatwiający rejestrację dokumentów

Ostatnia aktualizacja przyniosła również nowy moduł Rejestr dokumentów, umożliwiający łatwą rejestrację wysłanych i otrzymanych dokumentów lub poczty. Dokumenty mogą być rejestrowane oddzielnie lub powiązane z projektami. Dzięki temu można wykorzystać Rejestr Dokumentów na przykład do rejestrowania wszystkich faktur, zleceń, protokołów i innych dokumentów związanych z realizowanym projektem.

Dokumenty powiązane z projektem są wyświetlane bezpośrednio w projekcie w zakładce Dokumenty. Zbiorczą listę wszystkich otrzymanych i wysłanych dokumentów można znaleźć na liście Rejestr dokumentów, która znajduje się w menu Dokumenty.

Záložka Dokumenty na projekty
Obraz: Zakładka Dokumenty w otwartym projekcie
Zoznam dokumentov v Registri dokumentov
Obraz: Lista dokumentów w Dokumenty -> Rejestr dokumentów

Pipeline – skrócony przegląd ekonomiczny wszystkich zamówień projektowych

Wraz z nową aktualizacją rozszerzone zostały również możliwości raportowania modułu Projekty. W sekcji Raporty dodano nowy typ raportu Pipeline, który zawiera przejrzyste tabele zapewniające podsumowanie ekonomiczne wszystkich zamówień projektowych. Raport zawiera dane podsumowujące dla zamówień projektowych w zakresie kosztów planowanych i rzeczywistych. Raporty te są wyświetlane w podziale na miesiące dla każdej umowy projektowej. Daje to przegląd rentowności projektów w okresie, który chcesz ocenić. Ponadto raporty można eksportować w formacie XLSX.

Modul Pipeline
Obraz: Moduł Raporty -> Pipeline
XLSX export z modulu Pipeline
Obraz: Eksport XLSX z modułu Pipeline

Przygotowanie do ograniczenia licencji CDESK Silver od kolejnej wersji

Od kolejnej wersji 3.1.13 możliwość logowania się do portalu internetowego z licencją CDESK Silver zostanie wyłączona nawet w przypadku wyczerpania się dozwolonej liczby logowań innych użytkowników z licencją CDESK SILVER. Przypominamy, że w serwisie jednocześnie może zalogować się maksymalnie 25% użytkowników posiadających licencję CDESK SILVER. Z drugiej strony dodana została także możliwość priorytetyzacji korzystania z dostępu do Internetu dla użytkowników posiadających licencje CDESK Silver. Użytkowników można podzielić na grupy. Dla tych grup można ustawić liczbę użytkowników, którzy będą mogli uzyskać dostęp do interfejsu internetowego. W sumie istnieje możliwość podzielenia liczby wynikającej z łącznej liczby licencji CDESK Silver.

Na przykład, jeśli posiadasz 16 licencji CDESK Silver, dostęp do interfejsu internetowego będzie mogło uzyskać czterech operatorów jednocześnie. Załóżmy, że chcesz, aby 12 użytkowników nie potrzebowało dostępu do sieci, a pozostałych czterech musiało mieć stały dostęp do interfejsu sieciowego. W takim przypadku zalecamy utworzenie dwóch grup z licencjami CDESK Silver. W jednym będzie 4 użytkowników ze stałym dostępem do interfejsu WWW, a w drugim pozostali użytkownicy nie będą mieli dostępu do interfejsu WWW.

Możesz ustawić grupy dla licencji CDESK Silver w Ustawieniach globalnych -> Użytkownicy.

Skupiny CDESK Silver licencií
Obraz: Groups of CDESK Silver licenses
Przeczytaj więcej o innych nowościach wersji 3.1.12

Firmy

Ustawienie języka wystawianych dokumentów rozliczeniowych jest określane przez domyślny język środowiska

Podczas tworzenia nowej firmy ustawienie języka komunikacji e-mail zależy od domyślnego języka środowiska. W ostatniej aktualizacji 3.1.12 zostało to poprawione tak, że język wystawianych dokumentów rozliczeniowych również jest ustawiony zgodnie z domyślnym językiem środowiska.

Nastavenie jazyka pre účtovné doklady
Obraz: Ustawianie języka dokumentów rozliczeniowych

Projekty

We wszystkich modalnych oknach wyboru zamówienia projektowego wyświetlana jest także nazwa powiązanego projektu

Jeśli Projekty są włączone w ustawieniach globalnych, każde okno modalne wyboru zamówienia projektowego wyświetla również nazwę projektu, z którym powiązane jest zamówienie.

Zobrazenie názvu projektu v modálnom okne pre výber projektovej zákazky
Obraz: Wyświetlanie nazwy projektu w oknie modalnym wyboru zamówienia projektowego
Listę zamówień projektowych można wyeksportować w formacie XLSX

Przycisk eksportu do pliku XLSX został dodany do listy zamówień projektowych, dzięki czemu można korzystać z funkcji programu Excel nad tą listą.

Tlačidlo pre XLS export zo zoznamu projektových zákaziek
Obraz: Przycisk eksportu XLS z listy zamówień projektowych

Wnioski

Pole Operacja pojawia się we wniosku tylko wtedy, gdy firma ma przypisane operacje w konfigurowalnej bazie danych

Do tej pory pole Operacja było zawsze wyświetlane na wniosku, gdy było włączone w ustawieniach globalnych. Wraz z ostatnią aktualizacją 3.1.12 zostało ono zaktualizowane tak, aby było wyświetlane tylko w przypadkach, gdy firma, do której kierowany jest wniosek, ma powiązaną operację. W przeciwnym razie pole to nie pojawi się w wniosku.

Nowe uprawnienie do edycji pola typu wniosku w zakończonym wniosku

W wersji 3.1.12 dodano uprawnienie umożliwiające zmianę typu wniosku, nawet jeśli wniosek został zamknięty. To uprawnienie jest domyślnie włączone dla administratorów.

Nové oprávnenie na editáciu poľa typ požiadavky na ukončenej požiadavke
Obraz: Nowe uprawnienie do edycji pola typu wniosku w zakończonym wniosku

Realizacje

Filtrowanie na liście realizacji według powiązania

W zaawansowanym filtrze listy realizacji udoskonalono opcję filtrowania według powiązania. Podczas filtrowania można wybrać jedną z opcji zawiera / nie zawiera, a następnie wprowadzić nazwę pozycji, na przykład nazwę zamówienia.

Filtrovanie v zozname plnení podľa väzby
Obraz: Filtrowanie na liście realizacji według powiązania

Zlecenia pracy

Zlecenia pracy mogą być również generowane automatycznie po utworzeniu wydania magazynowego i po edycji pozycji wydania magazynowego

W przypadku konieczności odblokowania procesu (np. fakturowania) w oparciu o wydany materiał lub określony sprzęt, od wersji 3.1.12 dostępna jest nowa funkcja tworzenia zlecenia pracy po wstawieniu wydania do realizacji powiązanej z określonym wnioskiem.  W szablonie wniosku można zdefiniować warunki generowania zleceń pracy w oparciu o dany szablon. Do tej pory możliwe było wybranie następujących warunków generowania: nie generuj automatycznie, automatycznie, po utworzeniu pola zdefiniowanego przez użytkownika i ustawienie określonej wartości dla pola zdefiniowanego przez użytkownika. Wraz z ostatnią aktualizacją dodano warunki: Utworzenie wydatku magazynowego oraz Edycja pozycji wydatków magazynowych.

  • Utworzenie wydatku magazynowego – zlecenie pracy zostanie wygenerowane, jeśli zostało utworzone wydanie magazynowe w realizacji z powiązaniem z wnioskiem, który został utworzony na podstawie szablonu wniosku.
  • Edycja pozycji wydatków magazynowych – Zlecenie pracy zostanie wygenerowane, jeśli co najmniej jedna pozycja wydania magazynowego została edytowana w realizacji z powiązaniem z wnioskiem, który został utworzony na podstawie szablonu wniosku.
Nastavenie generovania pracovných príkazov podľa skladových výdajok na plnení
Obraz: Ustawianie generowania zleceń pracy zgodnie z wydatkami magazynowymi na realizacji

Zamówienia

Zmiana – Nazwa zamówienia nie pojawia się domyślnie przy wyborze pozycji rozliczeniowej w realizacji

Do szczegółów pozycji rozliczeniowej dodano ustawienie, które umożliwia wyświetlanie nazwy zamówienia również podczas wybierania pozycji rozliczeniowej na realizacji. Jednocześnie wprowadzono zmianę polegającą na tym, że nazwa zamówienia nie jest wyświetlana domyślnie i jeśli nadal chcesz, aby była wyświetlana, musisz ją dodatkowo włączyć. W tej chwili jest to możliwe tylko indywidualnie, bezpośrednio w ustawieniach pozycji rozliczeniowej, jeśli potrzebujesz tego masowo na wielu pozycjach rozliczeniowych, skontaktuj się z naszym wsparciem, naprawimy to za pomocą interwencji programistycznej w bazie danych.

Nastavenie, aby sa názov zákazky zobrazoval pri výbere účtovnej položky na plnení
Obraz: Ustawienie nazwy umowy, która ma być wyświetlana podczas wybierania pozycji rozliczeniowej w realizacji

Fakturowanie

Otrzymane faktury mogą być eksportowane w formacie ISDOC

Wraz z aktualizacją 3.1.12 do listy otrzymanych faktur dodano eksport w formacie ISDOC, który jest kompatybilny z oprogramowaniem do fakturowania.  Oznacza to, że można przenieść zarejestrowane otrzymane faktury do oprogramowania rachunkowego. 

Tlačidlo pre export do ISDOC v zozname prijatých faktúr
Obraz: Przycisk eksportu do ISDOC na liście otrzymanych faktur
W przypadku faktur przychodzących sprawdzana jest unikalność numeru faktury przychodzącej od tego samego dostawcy

Podczas zapisywania otrzymanej faktury od tego momentu duplikat jest sprawdzany w Numerze otrzymanej faktury u danego dostawcy. W przypadku zarejestrowania duplikatu pojawi się okno z ostrzeżeniem, że otrzymano już fakturę o podanym numerze, minimalizując w ten sposób ryzyko podwójnej rejestracji faktur od Twoich dostawców.

Na otrzymanych i wystawionych fakturach stały symbol został zmieniony na listę wyboru

W globalnych ustawieniach księgowych dodano sekcję Stałe symbole, aby zdefiniować stałe symbole używane na otrzymanych i wystawionych fakturach. Symbole stałe są definiowane globalnie, na fakturach przychodzących i wystawionych są wybierane z listy wyboru.

Definovanie konštantých symbolov v nastaveniach účtovania
Obraz: Definiowanie stałych symboli w ustawieniach rozliczania

Oferty

Pole Szacowana data rozpoczęcia zostało dodane dla ofert

Od wersji 3.1.12, pole Szacowana data rozpoczęcia dostępne jest w szczegółach oferty.

Pole Predpokladaný termín začatia v detaile ponuky
Obraz: Pole oczekiwanej daty rozpoczęcia w szczegółach oferty
Na pozycjach oferty można zapisać przewidywaną datę magazynowania

Oprócz szacowanej daty rozpoczęcia można również zarejestrować szacowaną datę magazynowania dla każdej pozycji. To, czy to pole ma być rejestrowane, jest określane w ustawieniach globalnych ofert.

Zapnutie poľa Predpokladaný termín naskladnenia v globálnych nastaveniach ponúk
Obraz: Włącz pole Oczekiwana data magazynowania w globalnych ustawieniach oferty

Konfigurowalna baza danych

Pozycja konfiguracyjna może być powiązana z rekordami (np. wnioskami) dowolnej firmy

Najnowsza aktualizacja 3.1.12 wprowadziła również możliwość powiązania pozycji konfiguracyjnej (CI) z rekordami dowolnej firmy. Jest to potrzebne, na przykład, jeśli świadczysz usługi przy użyciu jednego sprzętu dla wielu firm i chcesz, aby ten sprzęt był rejestrowany w wnioskach dla różnych firm.  

Na liście pozycji konfiguracji można ustawić domyślne wyświetlanie oddzielnie dla każdej Grupy głównej i Typu pozycji

W poprzednich wersjach CDESK można było ustawić domyślne wyświetlanie listy dla kont operatorów i innych kont tylko w ustawieniach globalnych. W konsekwencji ustawienie to miało zastosowanie globalne. Wraz z ostatnią aktualizacją, funkcja ustawiania domyślnego wyświetlania listy oddzielnie dla każdej Grupy Głównej została udoskonalona.

Nastavenie východzieho zoznamu pre vybranú Hlavnú skupinu
Obraz: Ustawienie domyślnej listy dla wybranej Grupy głównej

Zatwierdzanie

Automatyczne tworzenie procesu zatwierdzania podczas rozwiązywania wniosku

Jeśli zatwierdzenie podczas rozwiązywania wniosku jest zdefiniowane w szablonie wniosku, zatwierdzenie to można wywołać ręcznie w dowolnym momencie podczas rozwiązywania wniosku. W wersji 3.1.12 dodano funkcję automatycznego generowania zatwierdzenia podczas rozwiązywania wniosku, jeśli spełnione są wybrane warunki. Warunki automatycznego generowania procesu zatwierdzania to: Zmiana statusu wniosku na Zakończone i Zakończenie wszystkich zadań we wniosku.

Definovanie podmienok pre automatické generovanie schvaľovacieho procesu počas riešenia požiadavky
Obraz: Definiowanie warunków automatycznego generowania procesu zatwierdzania podczas rozwiązywania wniosku
Możliwość utworzenia kolejnego zatwierdzenia dla wniosku, który ma status Oczekuje na zatwierdzenie

Dotychczas proces zatwierdzania można było utworzyć na wniosku tylko wtedy, gdy poprzedni proces zatwierdzania został zaakceptowany lub odrzucony – to znaczy, jeśli wniosek nie był w stanie Oczekuje na zatwierdzenie. Od wersji 3.1.12 proces zatwierdzania można utworzyć nawet w takim przypadku.

Można już zdefiniować kilka reguł zatwierdzania dla swobodnego zatwierdzania

Dotychczas swobodne zatwierdzanie było zawsze regulowane przez jedną regułę. Jeśli reguła swobodnego zatwierdzania została już utworzona, nie można było utworzyć kolejnej. Aby zwiększyć elastyczność bezpłatnego zatwierdzania, dodaliśmy możliwość tworzenia wielu reguł swobodnego zatwierdzania.

Dodano kroki zatwierdzania z nowymi rolami zatwierdzających, które są pobierane z pozycji konfiguracyjnych, takich jak osoba odpowiedzialna za obszar aktywów

Krok zatwierdzania definiuje użytkowników lub zadania, które mogą zatwierdzić krok. W wersji 3.1.12 dodano, że role użytkowników mogą również opiniować krok. Obecnie dostępne są następujące role: Osoba odpowiedzialna za obszar aktywów, Osoba odpowiedzialna za centrum kosztów i Przełożeni osoby odpowiedzialnej za centrum kosztów.

Výber role schvaľovateľa na kroku schvaľovania
Obraz: Wybór roli osoby zatwierdzającej na etapie zatwierdzania
Możliwe jest ustawienie zastępczego zatwierdzającego dla kroku zatwierdzania

Oprócz określania ról osoby zatwierdzającej, podczas konfigurowania kroku zatwierdzania można teraz również skonfigurować Zastępczego zatwierdzającego. Zastępczy zatwierdzający będzie oceniał temat kroku, gdy żaden zatwierdzający nie spełnia warunków ustawionych dla kroku. Na przykład, jeśli krok ma być komentowany przez osobę odpowiedzialną za obszar aktywów, ale żadna pozycja konfiguracji nie zostanie dodana do wniosku, z którym powiązana jest osoba odpowiedzialna za obszar aktywów.

Nastavenie náhradného schvaľovateľa na schvaľovacom kroku
Obraz: Ustawienie zastępczej osoby zatwierdzającej na etapie zatwierdzania
Podczas procesu zatwierdzania pola użytkownika mogą być opcjonalnie edytowane

W szablonie wniosku można zezwolić na edycję pól użytkownika (wcześniej dodatkowych właściwości) podczas zatwierdzania. To ustawienie jest określane osobno dla każdego pola zdefiniowanego przez użytkownika.

Nastavenie, aby bolo možné editovať doplnkovú vlastnosť počas schvaľovania požiadavky
Obraz: Ustawienie umożliwiające edycję dodatkowej właściwości podczas zatwierdzania wniosku

Ogólne funkcje

Wyraźniejsze wyświetlanie ikon CDESK i CM do przełączania zakładek menu w lewym górnym rogu

Wyświetlanie ikon CDESK i CM zostało przeprojektowane, aby było bardziej przejrzyste.

Prehľadnejšie zobrazenie ikon CDESK a CM pre prepínanie záložiek menu v ľavom hornom rohu
Obraz: Wyraźniejsze wyświetlanie ikon CDESK i CM do przełączania zakładek menu w lewym górnym rogu