Automatyczne wysyłanie raportów, przypomnienia terminów na pozycjach konfigurowalnych, prosty filtr w zadaniach…

17. maja 2024

Nowe Zautomatyzowane raporty dla większości modułów. Umożliwiają automatyczne wysyłanie e-maili lub zapisywanie w pliku zgodnie z harmonogramem

Wersja 3.2.1 wprowadza Zautomatyzowane raporty, które umożliwiają szybkie tworzenie raportów w module, w którym aktualnie się znajdujesz. Wystarczy skonfigurować filtr, a następnie wybrać opcję Utwórz nowy raport z menu kontekstowego.

Oprócz treści raportu możliwe jest skonfigurowanie harmonogramu jego generowania oraz automatycznego wysyłania mailem lub zapisywania na serwerze FTP. Odbiorcą raportu mogą być użytkownicy zarejestrowani w CDESK, a także adresy zewnętrzne.

Opisy wszystkich raportów można znaleźć w zakładce Raporty -> Lista raportów, skąd można również pobrać raporty ręcznie bezpośrednio na swój komputer. Raporty mogą być w formatach CSV, XLS, XSLX, DOCX, PDF i HTML. Wybór formatów zależy od tego, co jest zawarte w poszczególnych modułach.

Tlačidlo pre vytvorenie Univerzálneho reportu
Obraz: Przycisk do tworzenia Zautomatyzowaneho raportu
Konfigurácia názvu a formátu reportu
Obraz: Konfiguracja nazwy i formatu raportu
Konfigurácia automatického odosielania reportu
Obraz: Konfiguracja automatycznego wysyłania raportów

Dodano nową funkcję Przypomnienia dla pozycji konfigurowalnych, aby przypominać o terminach, takich jak wygaśnięcie wsparcia, wygaśnięcie certyfikatu, zbliżający się termin rewizji…

W wersji 3.2.1 pojawiła się nowa funkcja Przypomnienia dla konfigurowalnej bazy danych. Jak sama nazwa wskazuje, funkcja ta służy do przypominania o ważnych datach związanych z pozycjami konfigurowalnymi.

Przypomnienie o dacie można ustawić w dowolnym polu zdefiniowanym przez użytkownika dodanym do typu pozycji konfigurowalnej. Pole to będzie następnie wyświetlane na każdej pozycji konfigurowalnej przypisanej do tego Typu.

Podczas konfigurowania przypomnienia ustawia się, ile dni przed i po terminie wniosek może zostać automatycznie wygenerowany oraz jakim kolorem element będzie podkreślony na liście elementów w danym czasie.

Dla lepszej przejrzystości, nowa Lista przypomnień została dodana do menu w Konfigurowalnej bazie danych, gdzie wyświetlane są wszystkie pozycje z ustawioną datą, do której generowane są przypomnienia.

Nastavenie na Type položky, aby sa podľa daného dátumového poľa generovali pripomienky
Obraz: Ustawienie w Typie pozycji generowania przypomnień według pola daty
Nastavenie pripomienkovača
Obraz: Ustawienia przypomnień
Nový Zoznam pripomienok
Obraz: Nowa lista przypomnień

W module Zadania dodano prosty filtr

Do tej pory prosty filtr znajdował się tylko na liście wniosków. Wraz z ostatnią aktualizacją został również dodany do listy zadań.

Prosty filtr zawiera tylko najczęściej używane terminy i oferuje łatwiejszą obsługę. W porównaniu z filtrem zaawansowanym, praca z filtrem prostym jest szybsza. Filtr zaawansowany zawiera jednak wszystkie warunki i umożliwia konfigurację warunków, która nie jest możliwa w filtrze prostym.

Więcej informacji o korzystaniu z prostego filtra przeczytasz w osobnym poradniku.

Jednoduchý filter v zozname úloh
Obraz: Prosty filtr na liście zadań
Przeczytaj więcej o innych nowych funkcjach wersji 3.2.1

Wnioski

Z postu dyskusyjnego można zapisać rekord do Ext-mail

Możliwe jest zapisanie rekordu z postu dyskusyjnego w Ext-mail. Po wysłaniu dyskusji możliwe jest teraz zapisanie postu jako Ext-mail. W menu kontekstowym pojawiającym się przy danym poście dyskusyjnym należy wybrać opcję Utwórz ext-mail. Otworzy się wówczas modalne okno tworzenia nowego ext-maila, z treścią dyskusji automatycznie wstawioną jako opis wiadomości.

Tlačidlo pre vytvorenie ext-mailu z diskusie
Obraz: Przycisk do tworzenia ext-mail z dyskusji
Modálne okno pre odoslanie ext-mailu z diskusie
Obraz: Okno modalne do wysyłania ext-mail z dyskusji

 

Podczas pisania Ext-maili tworzone są już drafty

Do tej pory nie było możliwe tworzenie draftów z postów Ext-mail. Jeśli post nie został wysłany, nie był nigdzie zapisywany. Funkcjonalność ta została dodana w wersji 3.2.1. Draft zapisuje odbiorcę, kopię, dołączone załączniki, oznaczone przypisane atrybuty i załączniki z wniosku, wybrany szablon, a także podpis.

Draft vytvorený v Ext-maily
Obraz: Draft utworzony w Ext-mail

 

W widżecie Moje wnioski, w sekcji Jestem wnioskującym, wśród Wniosków nieukończonych, wnioski w statusie Ukończone zostały dodane, jeśli status Zaakceptowane ukończenie jest włączony

Widget Moje požiadavky na riešenie v číslach obsahuje tri časti: Riešiteľom som ja, Moje riešiteľské skupiny a Som zadávateľom. S updatom 3.2.1 bola vykonaná zmena pre zobrazenie počtu v časti Som zadávateľom, kde sa zobrazuje celkový počet neukončených požiadaviek.

Jeśli w środowisku używany jest stan Zaakceptowane ukończenie, wówczas wnioski w stanie Zakończone są liczone też wśród nieukończonych wniosków. Jeśli jednak środowisko nie używa stanu Zaakceptowane ukończenie, wówczas stan Ukończone jest uważany za ostateczny stan zamknięcia wniosku. Dlatego też, jeśli wnioski są w tym stanie, nie pojawią się wśród wniosków nieukończonych.

Zobrazenie celkového počtu neukončených požiadaviek vo widgete Moje požiadavky na riešenie v číslach
Obraz: Wyświetl całkowitą liczbę nieukończonych wniosków w widżecie Moje wnioski do rozwiązania w liczbach

 

Do szablonu wniosków dodano nową sekcję umożliwiającą dostosowanie widoczności i terminów

Ustawienie, które terminy zostaną zarejestrowane we wniosku i ich obowiązkowość, było wcześniej ustawiana tylko globalnie dla wszystkich wniosków w Ustawieniach globalnych -> Wnioski -> Ustawienia podstawowe. W wersji 3.2.1 dodano opcję konfigurowania terminów oddzielnie dla każdego szablonu wniosków. Jeśli termin jest włączony w ustawieniach globalnych, jego widoczność i obowiązkowość można ustawić na szablonie niezależnie od ustawień globalnych. Wszystkie te ustawienia są konfigurowane na szablonie w sekcji Terminy wniosków.

Sekcia Termíny požiadavky na šablóne požiadavky
Obraz: Sekcja Terminy wniosku w szablonie wniosku

 

Wyświetlanie listy oddziałów w szczegółach wniosku zostało zoptymalizowane dla niższych rozdzielczości

W poprzednich wersjach okno wyboru Oddziałów w szczegółach wniosku nie było wyświetlane w całości, jeśli ustawiona była niższa rozdzielczość. Dlatego w wersji 3.2.1 wprowadzono optymalizację, dzięki której wybór operacji jest płynny nawet przy niższych rozdzielczościach.

Výber prevádzok na požiadavke
Obraz: Wybór oddziałów na wniosku

Realizacje

Do eksportu pdf listy realizacji można również dołączyć wnioski o urlop wyświetlane na liście realizacji

Poprzednia aktualizacja wprowadziła funkcję wyświetlania wniosków o urlop na liście realizacji. Teraz została ona zaktualizowana, aby uwzględnić rekordy z wniosków urlopowych w eksporcie pdf listy realizacji.

Projekty i zamówienia projektowe

Górny pasek został zakotwiczony na wykresie Gantta. Podczas przewijania pozostaje on na górze

Na górze wykresu Gantta wyświetlany jest pasek zawierający elementy sterujące. Ten pasek został teraz zakotwiczony, aby wyświetlał się ciągle na górze, nawet podczas przewijania w dół.

Horná lišta Ganttovho diagramu
Obraz: Górna lista diagramu Gantta
 
Dodano pływający przycisk Zapisz na wykresie Gantta

W systemie CDESK standardowo używane są pływające przyciski, które są zakotwiczone po prawej stronie rekordu. Od wersji 3.2.1 pływający przycisk zapisu pojawia się również na wykresie Gantta.

Plávajúce tlačidlo Uložiť zobrazené v Ganttovom diagrame
Obraz: Pływający przycisk Zapisz wyświetlany na wykresie Gantta

 

W dokumentacji projektu wyświetlana jest strefa do przesyłania załączników, nawet jeśli żadna dokumentacja projektu nie została przesłana

Wraz z ostatnią aktualizacją dodano, że zakładka Dokumentacja projektu wyświetla pole do przesyłania załączników, nawet jeśli nie została przesłana żadna dokumentacja projektu. W poprzednich wersjach CDESK było ono wyświetlane dopiero po oznaczeniu załącznika w zakładce Projekt/Dokumentacja projektu jako dokumentacja projektu.

Zobrazenie poľa pre nahratie projektovej dokumentácie, aj keď sa na záložke Projektová dokumentácia zatiaľ nič nenachádza
Obraz: Wyświetla pole do przesyłania dokumentacji projektu, nawet jeśli na karcie Dokumentacja projektu nic jeszcze nie ma

 

Na otrzymanej fakturze automatycznie wstępnie wypełniane jest podwykonawstwo, jeśli z powiązanym zamówieniem projektu powiązana jest tylko jedno podwykonawstwo

Nowa aktualizacja upraszcza również wybór podwykonawstwa na otrzymanej fakturze. Jeśli powiązane zamówienie projektu ma tylko jedno podwykonawstwo, jest ono automatycznie wstępnie wypełniane na otrzymanej fakturze.

Gdy klient w zamówieniu projektowym jest automatycznie zmieniany, zmiana jest zapisywana w historii zamówienia projektowego

Gdy klient jest zmieniany w projekcie, jest on automatycznie zmieniany w powiązanym zamówieniu projektu. Od tej pory zmiana ta jest również rejestrowana w zakładce Historia w zamówieniu projektowym.

Zmena zákazníka, ktorá sa na Projektovej zákazke vykonala automaticky, bola zapísaná na záložke História
Obraz: Zmiana klienta, która została dokonana automatycznie w Zamówieniu projektu, została wprowadzona na karcie Historia

Oferty

Modyfikacja eksportu menu tak, aby zawierało tylko zaakceptowane pozycje

W poprzednich wersjach podczas eksportowania menu były również eksportowane niezaakceptowane pozycje. Od wersji 3.2.1 w eksporcie uwzględniane są tylko zaakceptowane pozycje.

Export na ponuke obsahuje iba akceptované položky
Obraz: Eksport w menu zawiera tylko zaakceptowane pozycje

 

W szczegółach oferty zmieniono układ kolumn dla poszczególnych pozycji. Najpierw wyświetlana jest oferowana ilość/cena, a następnie zaakceptowana ilość/cena

W podsumowaniu oferty znajdują się kolumny z informacjami o ilości, cenie bez VAT i cenie z VAT. Każda kolumna jest podzielona, aby pokazać oferowaną i zaakceptowaną wartość. W wersji 3.2.1 wprowadzono modyfikację polegającą na wyświetlaniu najpierw wartości oferowanej, a następnie wartości zaakceptowanej.

V súhrne na ponuke sa najskôr zobrazuje ponúkaná hodnota a potom akceptovaná hodnota
Obraz: W podsumowaniu oferty najpierw wyświetlana jest wartość oferowana, a następnie wartość zaakceptowana

Przetwarzanie wiadomości

Podczas przetwarzania wiadomości, wniosek jest automatycznie tworzony nawet z wiadomości, która nie zawiera tekstu. Do opisu automatycznie dodawane jest: „ ~empty message ~ ”

Moduł Przetwarzanie wiadomości umożliwia tworzenie wniosków z otrzymanych wiadomości. Jednocześnie podczas tworzenia wniosku obowiązkowe jest określenie opisu, w przeciwnym razie wniosek nie zostanie zapisany. W praktyce może się jednak zdarzyć, że do systemu CDESK dotrze wiadomość, która nie zawiera opisu, a jedynie temat. Aby móc tworzyć wnioski z takich wiadomości poprzez automatyczne przetwarzanie, w opisie wniosku wstawiany jest tekst „~empty message ~ ”.

Požiadavka vytvorená automatickým spracovaním zo správy, ktorá neobsahovala žiaden popis
Obraz: Wniosek utworzony przez automatyczne przetwarzanie z wiadomości, która nie zawierała opisu

Konfiguracyjna baza danych

W szczegółach pozycji konfigurowalnej opis jest wyświetlany obok jej nazwy na początku ekranu

Jeśli do elementu konfiguracji zostanie dodany opis, będzie on wyświetlany obok nazwy w szczegółach elementu.

Zobrazenie popisu vedľa názvu konfiguračnej položky
Obraz: Wyświetla opis obok nazwy pozycji konfigurowalnej

Dokumenty

Na liście otrzymanych faktur i rachunków dodano możliwość wyboru kolumn

Kolumny, które mają być wyświetlane na liście, są domyślnie ustawiane w CDESK za pomocą ikony koła zębatego. Ten wybór kolumn został również wprowadzony do listy faktur i rachunków.

Výber stĺpcov v zozname Prijatých faktúr a bločkov
Obraz: Wybieranie kolumn na liście otrzymanych faktur i rachunkówv
 
W kolumnach Nazwa zamówienia projektowego i Kod zamówienia projektowego na liście Wystawione faktury wyświetlane są nazwy/kody wszystkich zamówień projektowych powiązanych z zamówieniem projektowym

Na liście wystawionych faktur wyświetlane są również kolumny Nazwa zamówienia projektowego i Kod zamówienia projektowego. Zostało to udoskonalone, aby wyświetlać nazwy/kody wszystkich zamówień projektowych powiązanych z danym zamówieniem projektowym w tych kolumnach.

V stĺpcov Názov projektovej zákazky a Kód projektovej zákazky sa zobrazujú názvy / kódy všetkých projektových zákaziek prepojených s danou projektovou zákazkou
Obraz: Kolumny Nazwa zamówienia projektowego i Kod zamówienia projektowego wyświetlają nazwy/kody wszystkich zamówień projektowych powiązanych z danym zamówieniem projektowym
 
Na liście wystawionych faktur zapamiętywany jest ostatnio ustawiony filtr

Od wersji 3.2.1 ostatnio ustawiony filtr jest zapamiętywany na liście wystawionych faktur. Oznacza to, że po opuszczeniu tego modułu filtr nie jest resetowany, ale zostanie ustawiony nawet po ponownym powrocie do modułu.

V zozname Vystavených faktúr sa zapamätáva naposledy nastavený filter
Obraz: Na liście wystawionych faktur zapamiętywany jest ostatnio ustawiony filtr

Wnioski o urlop

Dodano ostrzeżenie w przypadku, gdy zastępstwo we wniosku nie obejmuje całego okresu obowiązywania urlopu

Môže nastať situácia, kedy by zastupovanie nastavené na žiadosti o voľno malo kratšie trvanie ako samotná žiadosť. Bolo dopracované, aby sa v takýchto prípadoch zobrazovala hláška o tom, že zastupovanie nevykrýva celé trvanie žiadosti o voľno. Hláška sa zobrazuje ak je zastupovanie na žiadosti povinné a žiadosť je v stave V príprave.  

Modyfikacja wyświetlania wniosków o urlop w kalendarzu na pełną nazwę użytkownika i Typ urlopu

Zmodyfikowano format wyświetlania wniosków o urlop w kalendarzu. Jest on teraz wyświetlany w formie: imię i nazwisko użytkownika, typ urlopu.

Nový formát zobrazenia žiadosti o voľno v kalendári
Obraz: Nowy format wyświetlania wniosku o urlop w kalendarzu

Niestandardowe raporty wydruku

Zdef. przez użytkownika pola z Książki adresowej -> Firma mogą być uwzględniane w niestandardowych raportach drukowania

W szczegółach firmy na karcie Inne informacje można dodać Pola zdefiniowane przez użytkownika dla danej firmy. Jeśli pola te są globalne, można je również uwzględnić w niestandardowych raportach drukowania.

Používateľom definované polia, ktoré sú nastavené na spoločnosti je možné nastaviť vo vlastnej tlačovej zostave
Obraz: Pola zdefiniowane przez użytkownika, które są ustawione na firmę, można ustawić w niestandardowym raporcie drukowania

Pola zdefiniowane przez użytkownika

Nazwy pól wyboru są wyświetlane w bardziej przejrzysty sposób obok pola wyboru

W poprzednich wersjach systemu CDESK pola wyboru były wyświetlane pod nazwami pól wyboru. W celu uporządkowania wyświetlania zmodyfikowaliśmy to wyświetlanie tak, aby nazwy pojawiały się obok pól wyboru.

Nové úhľadnejšie zobrazenie checkboxov
Obraz: Nowy, bardziej przejrzysty wygląd pól wyboru

Zatwierdzanie

Podczas wprowadzania swobodnego zatwierdzenia szablon jest wstępnie wypełniany, jeśli utworzono tylko jeden szablon dla swobodnego zatwierdzenia

Aby utworzyć proces swobodnego zatwierdzania, konieczne jest posiadanie co najmniej jednego szablonu dla tego typu zatwierdzenia. Jeśli tylko jeden szablon jest dostępny w środowisku, zostanie on automatycznie wstępnie wypełniony po wprowadzeniu swobodnego zatwierdzenia.

Pri zadávaní voľného schvaľovania sa predvyplní šablóna, ak je vytvorená iba jedna šablóna pre voľné schvaľovanie
Obraz: Podczas wprowadzania swobodnego zatwierdzenia szablon jest wstępnie wypełniany, jeśli utworzono tylko jeden szablon dla swobodnego zatwierdzenia.