Rozszerzenia w dodatkowych funkcjach, podgląd przed fakturowaniem i logowanie identyfikacją użytkownika

27. grudnia 2022

Obowiązek wypełnienia dodatkowej właściwości w zależności od statusu wniosku

Do tej pory można było ustawić dodatkową właściwość tak, aby jej wypełnienie było zawsze obowiązkowe lub opcjonalne. W praktyce jednak, zwłaszcza przy stosowaniu wniosków, mogą wystąpić sytuacje, w których pożądane jest, aby wypełnienie dodatkowej właściwości było obowiązkowe tylko dla określonego statusu. Na przykład, gdy wniosek zostaje zakończony.

Dlatego wraz z ostatnią aktualizacją dla właściwości dodatkowych we wnioskach dodaliśmy możliwość ustawienia obowiązku w zależności od statusu rekordu. Obowiązek jednej dodatkowej właściwości może być związany z wieloma statusami. To ustawienie może być wykonane globalnie w ustawieniach globalnych dla wszystkich wniosków lub w szablonie wniosku. W tym przypadku obowiązek będzie dotyczył tylko wniosków utworzonych z danego szablonu.

Výber stavov požiadavky, pre ktoré bude doplnková vlastnosť povinná
Obraz: Wybór statusów wniosków, dla których dodatkowa właściwość będzie obowiązkowa

Wielopoziomowe listy – do każdej pozycji listy wyboru można dodać dodatkowe poziomy pozycji

Oprócz możliwości ustawienia obowiązku w zależności od statusu, w dodatkowych właściwościach pojawiły się tzw. wielopoziomowe listy wyboru. W poprzednich wersjach CDESK niestandardowe listy wyboru zawierały pozycje, które nie były dalej rozwijane. Możliwe jest ustawienie właściwości, aby była wyświetlana dopiero po wypełnieniu pozycji w obrębie listy, ale nie jest to już pozycja bezpośrednio w liście. Opcja ta jest częścią najnowszej aktualizacji 3.1.5.

Dla każdej pozycji w liście wyboru można zdefiniować do 5 poziomów podpozycji. Podczas wypełniania formularza podpozycje są wyświetlane dopiero po wybraniu pozycji, z którą podpozycje są związane. Dotyczy to wszystkich poziomów podpozycji. 

Konfigurácia ďalších položiek pre číselník a ich zobrazenie vo formulári
Obraz: Konfiguracja dodatkowych elementów dla tarczy i wyświetlenie ich w formularzu

Poprawione wyświetlanie wykorzystania ryczałtu w fakturowaniu

W aktualizacji 3.1.5 poprawiliśmy wyświetlanie wykorzystania ryczałtu podczas przygotowywania faktury oraz na wystawionych fakturach. W podglądzie faktury wyraźniej widać informację o przekroczeniu kwoty ryczałtu. W widoku podsumowania, w przypadku przekroczenia kwoty ryczałtu, w osobnym wierszu wyświetlane jest podsumowanie godzin i ceny przekroczenia. Zestawienie czynności wchodzących w skład ryczałtu i przekroczenia można znaleźć po kliknięciu na wiersz ryczałtu. 

Vylepšené zobrazenie čerpania paušálu pri fakturácii
Obraz: Poprawione wyświetlanie wykorzystania ryczałtu w fakturowaniu

Rekordy identyfikacji, śledzenie zmian w danych użytkownika

W praktyce może wystąpić sytuacja, w której np. zmienia się stanowisko pracy użytkownika i konieczne jest zarejestrowanie, na którym stanowisku użytkownik dokonywał zmian w ramach danego wniosku. Dlatego wprowadziliśmy nową funkcję rejestrowania identyfikacji. Jeśli ta funkcja nie jest włączona, to nawet w starych wnioskach obok użytkownika wyświetlane są jego aktualne dane, a nie te, które obowiązywały w momencie wprowadzania zmian nad wnioskiem.

Wszędzie tam, gdzie nazwa użytkownika jest pobierana na podstawie jego ID, wyświetlana jest również jego ikona. Kliknięcie tej ikony powoduje wyświetlenie szczegółów użytkownika, gdzie zapisany jest e-mail kontaktowy, nazwa stanowiska, miejsce w strukturze organizacyjnej oraz przełożeni użytkownika. Jeśli nastąpiła zmiana któregoś z tych parametrów, w tym nazwiska użytkownika (przydatne przy zmianie nazwiska po zawarciu związku małżeńskiego), ikona zostanie oznaczona kolorem, a w oknie modalnym pojawi się również informacja o zmianie.

Farebné zvýraznenie ikony používateľa v prípade, že došlo k zmene v jeho zázname
Obraz: Kolorowe podświetlenie ikony użytkownika w przypadku zmiany jego rekordu
Zobrazenie detailu používateľa po kliknutí na jeho ikonu v zázname
Obraz: Wyświetlanie szczegółów użytkownika po kliknięciu na jego ikonę w rekordzie

 

Funkcjonalność wyświetlania szczegółów użytkownika za pomocą ikony jest dostępna tylko wtedy, gdy w ustawieniach globalnych użytkownika włączona jest podidentyfikacja użytkownika.

Zapnutie subidentity používateľa v globálnych nastaveniach
Obraz: Włączenie podidentyfikacji użytkownika w ustawieniach globalnych
 
 

 

 

Przeczytaj więcej o innych nowych funkcjach wersji 3.1.5

Do formularza firmy dodano pole do dodawania załączników

Do formularza firmy dodano nową sekcję Inne, w której znajduje się pole do dodawania załączników. Jest to standardowe pole do dodawania załączników, które jest wykorzystywane również w innych formularzach.

Pole na pridávanie príloh vo formulári spoločnosti
Obraz: Pole do dodania załączników w formularzu firmy

Możesz teraz wyszukiwać według typu firmy i kategorii na liście kontaktów

Kolumny Typ firmy i Kategoria firmy zostały dodane do listy kontaktów. Kolumny pokazują typy i kategorie firm, do których przypisane są kontakty. Parametry te zostały dodane do filtra i mogą być również uwzględnione w eksporcie.

Stĺpce typ a kategória spoločnosti v zozname kontaktov a zaradenie týchto podmienok do filtra
Obraz: Kolumny typu firmy i kategorii na liście kontaktów oraz uwzględnienie tych warunków w filtrze

Nowe pole w formularzu – Kod wniosku. Służy do lepszej identyfikacji wniosku

W aktualizacji 3.1.5 udostępniliśmy nowe ustandaryzowane pole Kod wniosku dla wniosków, w którym można wpisać odwołanie do innej agendy. Kod wniosku jest wprowadzany bezpośrednio w formularzu wniosku i może być również wstępnie zdefiniowany dla szablonu wniosku. Po wprowadzeniu kod jest wyświetlany w nazwie wniosku jako jego prefiks i ma swoją własną kolumnę na liście.

Pole pre zadanie kódu požiadavky a zobrazenie kódu v názve požiadavky
Obraz: Pole do wprowadzania kodu wniosku i wyświetlania kodu w nazwie wniosku

 

Do filtra zaawansowanego dodano warunek filtrowania na podstawie kodu wniosku. Można go również włączyć do eksportu listy wniosków.

Zobrazenie kódu požiadavky v zozname požiadaviek
Obraz: Wyświetlenie kodu wniosku na liście wniosków

 

Dostęp do kodu wniosku jest kontrolowany przez oddzielne uprawnienia i może być również włączony/wyłączony w ustawieniach globalnych.

Nastavenie pre kód požiadavky v globálnych nastaveniach
Obraz: Ustawienie dla kodu wniosku w ustawieniach globalnych

Jako as rozwiązującego można ustawić całą grupę rozwiązującą

W polu pomocniczy rozwiązujący można było ustawić grupę rozwiązującą tylko podczas definiowania szablonu wniosku. W aktualizacji 3.1.5 dodaliśmy funkcję, że grupa rozwiązujących może być ustawiona jako pomocniczy rozwiązujący również podczas wprowadzania standardowego wniosku.

Výber riešiteľskej skupiny v poli Pomocný riešiteľ
Obraz: Wybór grupy rozwiązującej w polu Pomocnik rozwiązującego

W ext-mailu na adresie widać, jaki to typ konta

W Ext-mailach typ konta jest wyświetlany obok adresu, co zwiększy przejrzystość przy wyborze konta. Tagi pojawiają się przed nazwą. Następujące znaczniki są wyświetlane dla następujących typów kont:

  • Rozwiązujący – W
  • Operator – O+W
  • Administrator – A
  • Klient – C
Zobrazenie značiek typov kont v ext-maily
Obraz: Wyświetlanie znaczników typu konta w ext-mail

Do uprawnień dla wniosków dodano nową sekcję Operacje nad wnioskami

W uprawnieniach do wniosków dodano nową sekcję Operacje nad wnioskami. Pozwala ustawić uprawnienia do ponownego otwarcia wniosku, zamknięcia wniosku i akceptacji zakończenia wniosku.

Sekcia Operácie nad požiadavkami v oprávneniach požiadaviek
Obraz: Sekcja Operacje nad wnioskami w uprawnieniach wniosków

Na liście wniosków można filtrować według niedotrzymanego terminu przypisania

W filtrze zaawansowanym na liście wniosków dodano opcję filtrowania według daty przypisania rozwiązującego. Po wybraniu tego warunku w filtrze zostaną wyświetlone następujące opcje:

  • Niedotrzymany – umożliwia przeglądanie wniosków, które nie mają dotrzymanego terminu przydzielenia rozwiązującego
  • W terminie – umożliwia wyświetlenie wniosków, w których zarejestrowana data przypisania rozwiązującego jest mniejsza niż data określona w wniosku.

Jeśli post do dyskusji został utworzony w wyniku przetwarzania wiadomości, zawiera on odnośnik umożliwiający wyświetlenie całej komunikacji e-mail

W przypadku, gdy post dyskusyjny został utworzony poprzez przetwarzanie wiadomości, a w wiadomości e-mail, z której został utworzony post, była wcześniejsza komunikacja, post dyskusyjny zawiera odnośnik do wyświetlenia całej komunikacji e-mailowej.

Odkaz v diskusnom príspevku na zobrazenie mailovej komunikácie
Obraz: Odnośnik w poście dyskusyjnym, aby zobaczyć komunikację mailową

Dodano uprawnienie do edycji pola Zamówienia w formularzu wniosku

W poprzednich wersjach CDESK, dla pola Zamówienia na wnioskach można było ustawić tylko uprawnienie do dostęp. Wraz z ostatnią aktualizacją dodano uprawnienie do edycji tego pola.

Nové oprávnenie na editáciu poľa Zákazky na požiadavkách
Obraz: Nowe uprawnienie do edycji pola Zamówienia na wnioskach

Możliwość wyszukiwania w centralnej liście obszarów usług

Centralna lista wyboru obszaru usług może zawierać dużą liczbę pozycji, a do tej pory jedynym sposobem na znalezienie żądanego wpisu było użycie skrótu klawiaturowego Ctrl+F. Dlatego w najnowszej aktualizacji dodaliśmy pole wyszukiwania w centralnej liście wyboru.

Pole na vyhľadávanie v centrálnom číselníku oblastí služieb
Obraz: Pole wyszukiwania w centralnej liście wyboru obszaru usług

Pozycje rozliczeniowe na zamówieniu można kopiować

W niektórych przypadkach konieczne jest utworzenie dwóch identycznych lub bardzo podobnych pozycji rozliczeniowych na zamówieniu. Dlatego dodaliśmy funkcję umożliwiającą kopiowanie pozycji rozliczeniowej. Opcja Kopiuj znajduje się w hamburger menu pozycji rozliczeniowej. Jeśli kopiowany jest ryczałt zawierający stawki godzinowe, są one również kopiowane.

Možnosť kopírovať účtovnú položku a skopírovaná účtovná položka označená príznakom Kópia
Obraz: Możliwość skopiowania pozycji rozliczeniowej oraz skopiowana pozycja rozliczeniowa oznaczona oznaczeniem Kopia

Nowe kolumny na liście wniosków i realizacji z informacjami o zamówieniach

Na liście wniosków i realizacji dodano kolumny Nazwa zamówienia, Kod zamówienia i Typ zamówienia. Zostały one również dodane jako warunki do filtra zaawansowanego i mogą być również uwzględnione w eksporcie.

Stĺpce Názov zákazky, Kód zákazky a Typ zákazky v zozname požiadaviek
Obraz: Kolumny Nazwa umowy, Kod umowy i Typ umowy na liście wniosków

Pod moduł Dokumenty zostały przesunięte faktury i zamówienia, które znajdowały się pod modułem Zamówienia

Otrzymane faktury i rachunki wraz z Ewidencją zamówień znajdowały się wcześniej w module Zamówienia. Aby poprawić przejrzystość, wraz z ostatnią aktualizacją przenieśliśmy je pod moduł Dokumenty.

Prijaté faktúry a bločky a Evidencia objednávok pod modulom Dokumenty
Obraz: Otrzymane faktury i rachunki oraz Ewidencja zamówień w module Dokumenty

Nowe uprawnienie do ustawiania dostępu do modułu Dokumenty

W wersji 3.1.3 dodano nowy moduł Dokumenty, który pozwala ujednolicić dokumenty biznesowe. W tej wersji dodaliśmy nową sekcję do drzewa uprawnień dla tego modułu, aby kontrolować dostęp bezpośrednio do modułu lub pozycji pod nim.

Nové sekcia oprávnení pre modul Dokumenty
Obraz: Nowa sekcja uprawnień dla modułu Dokumenty

Użytkownik może ustawić pozycję rozliczeniową na realizacji nawet jeśli nie ma dostępu do zamówień, w których pozycje rozliczeniowe są zdefiniowane

W wersji 3.1.5 usunięto kontrolę uprawnień do ładowania pozycji rozliczeniowych z zamówień w realizacjach. Zmiana ta została wprowadzona w celu umożliwienia użytkownikowi bez dostępu do zamówień, w których zdefiniowane są pozycje rozliczeniowe, wypełnienie pozycji rozliczeniowej w realizacjach. Pozwala to uniknąć scenariusza, w którym użytkownik bez dostępu do zamówień nie byłby w stanie utworzyć realizacji w środowisku, w którym obowiązkowe jest wybranie pozycji rozliczanej na realizacji.

Funkcję, która ustawia pierwotnego nadawcę wiadomości jako wysyłającego w momencie przekazywania wiadomości, można wyłączyć

Gdy rozwiązujący przekazał wiadomość od klienta do CDESK, to nadawca (klient) maila został automatycznie wstępnie ustawiony jako nadawca przez rozwiązującego podczas przetwarzania tego maila na wniosek. Okazało się to nie zawsze pożądane. Wraz z ostatnią aktualizacją dodaliśmy funkcję, która po prostu wstępnie ustawia rozwiązującego jako nadawcę. Funkcja ta może być wyłączona oddzielnie dla każdego adresu CDESK w globalnych ustawieniach przetwarzania wiadomości.

Nastavenie, aby sa ako zadávateľ nenastavoval zákazník, ale riešiteľ
Obraz: Ustawienie tak, aby nadawca nie był ustawiony jako klient, ale jako rozwiązujący

Aby zwiększyć przejrzystość niektórych opcji pod przyciskiem Akcja, zmieniono kolory tła

Podczas ręcznego przetwarzania wiadomości, pod przyciskiem Akcja można wybrać kilka opcji. Aby zwiększyć przejrzystość, zmieniliśmy kolor tła niektórych opcji, tak aby kolor najlepiej odzwierciedlał akcję.

Zmena farieb pod tlačidlom Akcia pri manuálnom spracovaní správ
Obraz: Zmiana kolorów pod przyciskiem Akcja podczas ręcznego przetwarzania wiadomości

Do pozycji w niestandardowych listach można dodawać tłumaczenia

Możliwe jest teraz ustawienie tłumaczeń dla poszczególnych pozycji w niestandardowej liście wyboru, dzięki czemu pozycje liście wyboru będą wyświetlane w języku aktualnie używanym w środowisku CDESK. Tłumaczenia mogą być dodawane dla języków, które są aktywne w środowisku CDESK.

Tlačidlo pre pridanie prekladov pre položky vo vlastnom číselníku
Obraz: Przycisk dodawania tłumaczeń dla pozycji w niestandardowej liście wyboru
Pridávanie prekladov je jednotlivé položky vo vlastnom číselníku
Obraz: Dodawanie tłumaczeń jest pojedynczą pozycją w swojej niestandardowej liście wyboru

Do raportu wniosków dodano filtrowanie według daty przypisania rozwiązującego

Do raportu zgłoszeń dodano filtrowanie zgłoszeń według daty przypisania solwera. Podczas filtrowania można wybrać następujące warunki:

  • Tylko niedotrzymane – wnioski, dla których zarejestrowana data przypisania rozwiązującego jest większa niż określona w SLA
  • Tylko w terminie – wnioski, w których zarejestrowana data przypisania rozwiązującego jest mniejsza niż określona w SLA
Filtrovanie podľa termínu priradenia riešiteľa v reporte požiadaviek
Obraz: Filtrowanie według daty przypisania rozwiązującego w raporcie wniosków

Ulepszenia w złączu AD/LDAP

Wraz z wersją 3.1.5 do złącza Active Directory/LDAP zostały dodane nowe funkcje.

Synchronizacja użytkowników do grup CDESK była dotychczas możliwa tylko na podstawie przynależności do grup w Active Directory. Dodaliśmy teraz możliwość synchronizacji na podstawie wartości atrybutów. Synchronizacja oparta na przynależności do grupy w AD jest nadal utrzymywana.

Synchronizácia používateľov do CDESK na základe hodnoty atribútu
Obraz: Synchronizacja użytkowników z CDESK na podstawie wartości atrybutu

 

Dodano również możliwość synchronizacji stanowiska pracy według atrybutu w AD.

Synchronizácia pracovných pozícii na základe hodnoty atribútu
Obraz: Synchronizacja stanowisk pracy na podstawie wartości atrybutu

 

Synchronizacja AD z CDESK odbywała się automatycznie o godzinie 7:00 UTC i użytkownik nie miał możliwości ustawienia innego czasu synchronizacji. Dlatego dodaliśmy pole w podstawowych ustawieniach złącza, gdzie można ręcznie ustawić niestandardowy czas synchronizacji.

Pole pre nastavenie vlastného času synchronizácie
Obraz: Pole do ustawienia niestandardowego czasu synchronizacji

Więcej o złączu AD/LDAP można przeczytać w osobnym poradniku.

Załączniki dodane do ofert ze środowiska dostawcy są przenoszone do ofert w środowisku klienta

Dzięki połączeniu CDESK, wnioski mogą być przekazywane pomiędzy środowiskami CDESK klienta i dostawcy. Wnioski są również przekazywane wraz z ofertami powiązanymi z wnioskami. Dzięki ostatniej aktualizacji umożliwiliśmy przesyłanie ofert z załącznikami.

Uzupełniono również funkcję kontroli przekazywanych jednostek miar używanych na pozycjach menu. Teraz przenoszone są tylko te jednostki, które są identyczne w obu CDESKach. Jeśli jednostka użyta w pozycji menu nie jest dostępna w środowisku, do którego przenoszone jest menu, w przenoszonej pozycji menu nie zostanie ustawiona żadna jednostka.

Zmiana nazwy przycisku Zapisz

Jeśli tworzony jest nowy rekord, zamiast przycisku Zapisz wyświetlony zostanie przycisk Utwórz. Przycisk Zapisz zostanie wyświetlony, jeśli edytujesz istniejący rekord.

Premenované tlačidlo Uložiť
Obraz: Zmieniona nazwa przycisku Zapisz