Workload kalendarz, Widok ekonomiczny na liście zamówień i inne innowacje

20. września 2022

Workload kalendarz

Do formularza wniosków dodano nowy komponent – Workload kalendarz, który pokazuje obciążenie pracą poszczególnych rozwiązujących w grupie rozwiązującej. Kalendarz można przeglądać za pomocą przycisku znajdującego się pod polem Rozwiązujący.

Tlačidlo pre zobrazenie workload kalendáru
Obraz: Przycisk do przeglądania workload kalendarza

Kalendarz zawiera dane liczbowe dotyczące wniosków, zleceń pracy i zadań dla każdego rozwiązującego, wyświetlając liczbę otwartych rekordów, rekordów z terminem realizacji, rekordów z terminem realizacji, który upływa dzisiaj, oraz rekordów zaległych.

Workload kalendár v zozname požiadaviek
Obraz: Workload kalendarz na liście wniosków

Kliknięcie na konkretną liczbę spowoduje wyświetlenie wszystkich rekordów pasujących do tego warunku dla wybranego rozwiązującego. Dodatkowo listę można ustawić tak, aby wyświetlała tylko wnioski lub zadania lub zlecenia pracy lub wszystko naraz. To samo można ustawić bezpośrednio dla workload kalendarza.

Príklad zobrazenia záznamov prostredníctvom workload kalendára
Obraz: Przykład wyświetlania rekordów poprzez workload kalendarz

Oprócz danych liczbowych dotyczących poszczególnych rekordów, przy nazwiskach rozwiązujących widnieje informacja, czy są oni aktualnie zalogowani w CDESK, tj. czy są online czy offline.

 

Kopiowanie zamówień

Jeśli chcesz utworzyć nowe zamówienie, skorzystaj z funkcji kopiowania nowego zamówienia, będzie ono miało takie same dane jak istniejące zamówienie w zakładkach Dane podstawowe, Rozliczenia. Ta funkcja jest dostępna poprzez listę zamówień w menu kontekstowym.

Tlačidlo pre skopírovanie zákazky
Obraz: Przycisk do kopiowania zamówienia

Wybranie opcji kopiuj spowoduje utworzenie draftu nowego zamówienia, kopiując wszystkie dane z zakładki Dane podstawowe, z wyjątkiem pola Klient. Również z zakładki Rozliczenia kopiuje się jednostkę rozliczeniową, stawki transportowe oraz pozycje rozliczeniowe, tj. robociznę i ryczałty. Podczas kopiowania nie wykonuje się kopii oryginalnych realizacji powiązanych z pozycjami rozliczeniowymi, ani nie kopiuje się dokumentów magazynowych.

Kópia zákazky otvorená na záložke Základné údaje
Obraz: Kopia zamówienia otwierana w zakładce Dane podstawowee

Widok ekonomiczny na liście zamówień

W aktualizacji 3.1.3 wprowadzono widok ekonomiczny, który umożliwia podgląd aktywnych pozycji rozliczeniowych na liście zamówień. Dzięki temu nie trzeba otwierać zamówienia i sprawdzać zakładki Rozliczenia. Tryb ten można włączyć za pomocą przełącznika znajdującego się nad listą. Po włączeniu tej funkcji obok każdego zamówienia pojawi się przycisk umożliwiający przeglądanie wszystkich aktywnych pozycji rozliczeniowych w ramach danego zamówienia.

Prepínač umožňujúci zapnúť ekonomický pohľad a zobrazenie účtovných položiek priamo v zozname zákaziek
Obraz: Włączenie widoku ekonomicznego i wyświetlanie pozycji rozliczeniowych bezpośrednio na liście zamówień

W widoku ekonomicznym możliwa jest edycja pozycji rozliczeniowych lub powiązanie z nimi transakcji, a także ich archiwizacja.

Úkony, ktoré je možné na účtovných položkách vykonať priamo cez zoznam zákaziek ak je zapnutý ekonomický pohľad
Obraz: Czynności, które można wykonać bezpośrednio na pozycjach rozliczeniowych poprzez listę zamówień, jeśli włączony jest widok ekonomiczny

Archiwum wniosków

W module Archiwum dodano pozycję Wnioski. Zawiera listę usuniętych wniosków. Lista ta jest identyczna jak lista aktywnych wniosków, nie zawiera jedynie widoku priorytetów i nie pozwala na tworzenie eksportów. Wnioski z archiwum można przenieść do stanu aktywnego za pomocą funkcji Przywróć.

Zoznam archivovaných požiadaviek
Obraz: Lista zarchiwizowanych wniosków

Dostęp i edycja zapisów w archiwum wniosków jest kontrolowana przez specjalne uprawnienia.

Oprávnenia k archívu požiadaviek
Obraz: Uprawnienia do archiwum wniosków

Limity tworzenia realizacji w przeszłości

Wraz z aktualizacją 3.1.3, wprowadziliśmy do CDESK ustawienie, które zapewnia, że osoby rozwiązujące zadania zapisywały realizacje w odpowiednim czasie. W globalnych ustawieniach realizacji znajduje się sekcja Tworzenie realizacji w przeszłości, gdzie można określić ile dni w przeszłość można ustawić początek realizacji, a także po ilu dniach w bieżącym miesiącu nie będzie już możliwe zapisywanie realizacji do poprzedniego miesiąca.

Jeżeli użytkownik spróbuje zapisać realizację z początkiem w przeszłości przekraczającym dopuszczalny limit, zostanie wyświetlony komunikat o dopuszczalnym początku realizacji w przeszłości. Jeżeli wprowadzona data nie mieści się w tym przedziale, realizacja nie może zostać zapisana. Kontrolę wprowadzania realizacji w przeszłość można również włączyć dla realizacji wewnętrznych.

Hlásenie o tom, že používateľ prekročil časový interval do minulosti, do kedy si mohol zapísať plnenie
Obraz: Informacja o przekroczeniu przez użytkownika przedziału czasowego w przeszłości, do którego mógł napisać realizację
Sekcia Vytváranie plnení do minulosti v globálnych nastaveniach
Obraz: Sekcja Tworzenie realizacji do przeszłości w ustawieniach globalnych

Wraz z tym ustawieniem pojawia się również nowe uprawnienie Zawsze zezwalaj na tworzenie do przeszłości. Jeśli to uprawnienie jest włączone, ograniczenie tworzenia do przeszłości ustawione w ustawieniach globalnych nie jest stosowane. Uprawnienie to jest przeznaczone dla kierowników, którzy muszą również korygować realizacje dla innych pracowników.

Oprávnenie, vďaka ktorému sa neaplikuje obmedzenie na vytváranie plnení do minulosti
Obraz: Uprawnienie, które nie stosuje ograniczenia tworzenia przeszłych realizacji

Zbiorcze fakturowanie zamówień

Przy wystawianiu faktur często zdarza się, że trzeba przygotować fakturę dla wszystkich zamówień, których ostatnia faktura była w zeszłym miesiącu, lub mieć przygotowane faktury dla kilku klientów i wystawić je wszystkie. Do tej pory można było to osiągnąć jedynie poprzez ręczne fakturowanie każdego zamówienia z osobna. Wraz z najnowszą aktualizacją CDESK dodał jednak możliwość oznaczania wszystkich zamówień, które można zafakturować.

Hromadná fakturácia neodfakturovaných zákaziek
Obraz: Zbiorcze fakturowanie niezafakturowanych zamówień

Konektor Pay by Square do generowania kodów QR dla płatności

Usługa Pay by Square, która umożliwia płacenie za faktury za pośrednictwem słowackich banków za pomocą kodu QR, została wprowadzona do CDESK wcześniej. W najnowszej aktualizacji dodano złącze API, które generuje ten kod na podstawie danych logowania do Pay by Square. Dane do logowania można uzyskać na stronie bysquare.com, do 100 generacji miesięcznie jest bezpłatne.

Podczas konfiguracji złącza użytkownik wprowadza swoje dane logowania do Pay by Square. Na podstawie tych danych CDESK skomunikuje się z serwisem, który poda kod widoczny na fakturach. Dla płatności dokonywanych przez czeskie firmy kod QR Pay będzie gotowy już wkrótce, gdyż różni się on od słowackiego. Stopniowo będziemy pracować nad uproszczonymi formami płatności również dla innych krajów.

Konfigurácia konektoru Pay by Square
Obraz: Konfiguracja złącza Pay by Square
Kód Pay by Square zobrazený vo faktúre
Obraz: Kod Pay by Square wyświetlany na fakturze

Klonowanie użytkowników

Jeśli trzeba utworzyć nowego użytkownika z takimi samymi ustawieniami jak istniejący użytkownik, można użyć funkcji klonowania nowego użytkownika. Docenisz tę funkcję szczególnie podczas ręcznego tworzenia kont użytkowników należących do jednej firmy.

Oprócz danych osobowych kopiowane są prawie wszystkie ustawienia. W zakładce Ustawienia ogólne kopiowana jest tylko pozycja pracy. Z zakładki Grupy użytkowników i Licencje kopiuje się przypisanie do grup użytkowników, a następnie przypisaną do nich licencję. Z zakładki Wnioski o czas wolny przeniesiony zostanie tylko dozwolony typ czasu wolnego. Wartości wypełnione na pozostałych zakładkach można skopiować dokładnie 1:1.

Formulár používateľa pri vytváraní nového používateľa prostredníctvom Klonovania používateľa
Obraz: Formularz użytkownika podczas tworzenia nowego użytkownika poprzez klonowanie użytkownika

Opcja sklonowania użytkownika znajduje się w menu kontekstowym listy użytkowników.

Možnosť klonovať používateľa v kontextovom menu
Obraz: Możliwość sklonowania użytkownika w menu kontekstowym
Przeczytaj więcej o innych nowościach w wersji 3.1.3

Sortowanie listy firm według kolumny Ważność członkostwa do

Jeśli w CDESK włączone jest złącze Ewidencja ważnego członkostwa, na liście firm wyświetlana jest kolumna z informacją o czasie trwania członkostwa. W nowej aktualizacji firmy na liście mogą być sortowane według tej kolumny.

Zoraďovanie spoločností na základe stĺpca Platnosť členstva do
Obraz: Sortowanie firm na podstawie kolumny Ważność członkostwa do

Zmiany w ewidencji członkowskiej firmy są rejestrowane na zakładce Historia

Oprócz sortowania firm na podstawie ważności członkostwa, w aktualizacji 3.1.3 dodano funkcję, w której wszystkie zmiany związane z ewidencją członkostwa są zapisywane na zakładce Historia.

Zmeny v evidencii členstva zapísané v záložke História
Obraz: Zmiany w ewidencji członków zapisane w zakładce Historia

Nowa zakładka Dokumenty ujednolicająca dokumenty biznesowe

Wraz z wersją 3.1.3 w CDESK dodano nową zakładkę Dokumenty, dzięki której elementy w CDESK są bardziej przejrzyste i łatwiejsze do zrozumienia. Zakładka zawiera pozycje Wystawione faktury, Otrzymane faktury i rachunki, Ewidencja zamówień. Zostały one przeniesione z modułu Zamówienia.

: Nová záložka Dokumenty
Obraz: Nowa zakładka Dokumenty

Przeliczenie daty realizacji przy ponownym otwarciu wniosku

Do tej pory, gdy wniosek zostało ponownie otwarte, termin realizacji nie ulegał zmianie. Ta funkcjonalność została udoskonalona w ostatniej aktualizacji. Długość odroczenia terminu realizacji można ustawić w globalnych ustawieniach wniosków za pomocą ustawienia Odroczenie terminu przy otwieraniu zamkniętego wniosku.

Nastavenie pre určenie dĺžky posunu termínu pri znovuotvorení požiadavky
Obraz: Ustawienie określające długość przesunięcia terminu przy ponownym otwieraniu wniosku

Wyświetlanie załączników z realizacji wewnętrznych wśród załączników wniosku

Jeśli wniosek jest powiązany z wewnętrzną realizacją, która zawiera załączniki, te załączniki będą teraz również wyświetlane we wniosku wśród załączników wewnętrznych.

Prílohy z interného plnenia medzi internými prílohami požiadavky
Obraz: Załączniki z wewnętrznej realizacji wśród wewnętrznych załączników wniosku

Ograniczenie wyboru obiektów konfiguracyjnych na wniosku według ustawień szablonu

Wraz z nową aktualizacją pojawiła się również opcja ograniczenia wyboru obiektów konfiguracyjnych do wniosku, który jest tworzony przez szablon. Ustawienie może być stosowane dla każdego szablonu osobno i jest modyfikowane bezpośrednio w szablonie. Dostępne są następujące opcje:

 • Według ustawień do obszaru usług / ustawień globalnych – wybór obiektów konfiguracyjnych nie jest ograniczony szablonem. Wybór obiektów pozostaje według ustawień dla obszaru usług lub według globalnych ustawień wniosków, jeśli obszar nie określa inaczej.
 • Wyłączony – wybór obiektów zostanie wyłączony i będzie można wybierać tylko usługi. Jeśli wybór usług jest również wyłączony w ustawieniach globalnych, zakładka Obiekty z CMDB nie będzie nawet wyświetlana na wniosku.
 • Opcjonalny – Wybierając tę opcję, można w szablonie zdefiniować, jakie grupy główne i typy będą dostępne dla danego wniosku. Będzie można zapisać wniosek bez wybierania obiektu.
 • Obowiązkowy  – jak przy wyborze Opcjonalny, ale nie można zapisać wniosku bez wybrania obiektu

 

Obmedzenie výberu konfiguračných objektov na požiadavke podľa nastavení šablóny
Obraz: Ograniczenie wyboru obiektów konfiguracji na wniosku według ustawień szablonu

Nowe role dla preferowania rozwiązującego

Kolejna nowa funkcja dotyczy szablonów wniosków. Dodano nowe opcje dla pola Preferuj rozwiązującego:  

 • Administrujący rozwiązujący z CI / szablonu wniosku
 • Administrujący rozwiązujący z CI / obszaru usług / szablonu wniosku
 • Techniczny rozwiązujący z CI / szablonu wniosku
 • Techniczny rozwiązujący z CI / obszaru usług / szablonu wniosku

Te ustawienia są dostępne tylko wtedy, gdy wybór CI jest włączony dla szablonu.

Nové roly pre uprednostnenie riešiteľa
Obraz: Nowe role dla preferowania rozwiązującego

Wysyłanie powiadomień e-mail na adresy podane w polach Kto żąda i Dla kogo żąda

Jeśli w polach Kto żąda i Dla kogo żąda włączony jest tryb wprowadzania swobodnego tekstu, a w tych polach oprócz nazwy wpisany jest adres e-mail, to powiadomienia będą wysyłane już na ten adres.

Wyświetlanie zastępującego w wyborze rozwiązującego

Do tej pory nie można było wiedzieć, czy rozwiązujący wybrany na wniosku ma aktualnie ustawionego zastępującego. Dane te zostały uzupełnione w ostatniej aktualizacji. Bezpośrednio przy wyborze rozwiązującego, nazwisko zastępującego wyświetlane jest również pod nazwą rozwiązującego.

Meno zastupujúceho riešiteľa zobrazené vo výbere riešiteľov
Obraz: Nazwa zastępującego rozwiązującego wyświetlane w wyborze rozwiązujących

Filtrowanie listy wniosków według powiązanych wniosków

Dla filtra zaawansowanego na liście wniosków dodano warunek Wnioski powiązane z następującymi komparatorami:

 • Zawiera – po wybraniu tej opcji pojawi się pole do wpisania numeru wniosku. Na liście zostaną wyświetlone wszystkie wnioski, dla których dany wniosek jest wymieniony jako powiązany.
 • Nie zawiera – to samo co Zawiera, ale wszystkie wnioski, dla których wniosek nie jest wymieniony jako powiązany, zostaną wyświetlone.
 • Jest wypełniony – na liście wniosków wszystkie wnioski, które mają na liście co najmniej jeden powiązany wniosek, są odfiltrowywane.
 • Nie jest wypełniony – na liście wniosków wszystkie wnioski bez wybranego powiązanego wniosku zostaną odfiltrowane

 

Filter súvisiace požiadavky v zozname požiadaviek
Obraz: Filtrowanie powiązanych wniosków na liście wniosków

Hiperłącze na liście wniosków

Dodatkowe właściwości dodane do wniosków mogą być również wyświetlane na liście wniosków. Wraz z ostatnią aktualizacją została dodana funkcja, że jeśli na liście wniosków pojawi się dodatkowa właściwość typu hiperłącze, to kliknięcie będzie możliwe bezpośrednio z listy. Do tej pory właściwość ta była wyświetlana na liście tylko jako zwykły tekst, a kliknięcie było możliwe tylko po otwarciu formularza konkretnego wniosku.

Doplnková vlastnosť typu hyperlink v zozname požiadaviek
Obraz: Dodatkowa właściwość typu hiperłącze na liście wniosków

Możliwość wyłączenia pola Inny czas

W ustawieniach globalnych dla realizacji dodano ustawienie umożliwiające wyłączenie pola Inny czas dla fakturowanych realizacji.

Pole Ostatný čas vo formulári plnenia
Obraz: Pole Inny czas w formularzu realizacji
Nastavenie pre vypnutie ostatného času vo fakturačných plneniach
Obraz: Ustawienie wyłączenia ostatniego czasu w fakturowanych realizacjach

Tworzenie właściwości podstawowych z otwartej Właściwości

Dotychczas przy tworzeniu właściwości, która jest wstawiana bezpośrednio do formularzy pozycji konfiguracyjnej bazy, w szablonie wniosku trzeba było mieć wcześniej przygotowaną właściwość podstawową.

Obecnie można utworzyć Właściwość bez przygotowania oraz można utworzyć właściwość podstawową, w tym utworzyć niestandardową listę wyboru, podczas konfiguracji właściwości.

Tlačidlo pre pridanie novej základnej vlastnosti cez formulár vlastnosti
Obraz: Przycisk do dodania nowej właściwości podstawowej poprzez formularz właściwości

Zmiana kolejności elementów w menu pod Dodatkowymi właściwościami

Poszczególne elementy w module Dodatkowe właściwości zostały uporządkowane, aby lepiej pasowały do ​​logiki tworzenia dodatkowych właściwości. Teraz są w kolejności:

 1. Własności
 2. Dodatkowe właściwości
 3. Własne listy wyboru
 4. Grupy właściwości

Logika właściwości dodatkowych jest taka, że Listy niestandardowe są wstawiane do Właściwości podstawowych, a Właściwości podstawowe są wstawiane do Właściwości.

Zmena poradia položiek v menu pod Doplnkovými vlastnosťami
Obraz: Zmiana kolejności pozycji menu w sekcji Właściwości dodatkowe

Dodano warunki do filtrowania w liście użytkowników

Do listy użytkowników dodano nowe warunki filtrowania. To jest:

 • Zwenętrzne ID
 • Zastępowany/a
 • Zastępuje
Nové podmienky filtrovania v zozname používateľov
Obraz: Nowe warunki filtrowania na liście użytkowników

Rozszerzony wybór kolumn przy eksporcie listy użytkowników

Oprócz dodania nowych warunków filtrowania na liście użytkowników, rozszerzone zostały również opcje eksportu na tej liście. Od ostatniej aktualizacji możliwe jest uwzględnienie w eksporcie wszystkich kolumn z listy.

Výber stĺpcov do exportu zoznamu používateľov
Obraz: Wybór kolumn do eksportu listy użytkowników